BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296409
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ogłoszenie

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

I. Rodzaj zadania:
Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie do realizacji  w roku 2011 prowadzenia Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Miasta             
i Gminy Września.
II. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż dn. 14 lutego 2011 roku a zakończy dn. 31 grudnia 2011 roku.
2. W ramach realizacji zadania oczekuje się:
- prowadzenia  poradnictwa psychologicznego  w kontakcie indywidualnym z osobą doznającą przemocy jak i ze sprawcą przemocy,
prowadzenia poradnictwa prawnego ( w tym pisanie wniosków, pozwów)
współdziałania z instytucjami mogącymi udzielać pomocy osobom krzywdzonym jak i sprawcom przemocy,
posiadanie bazy lokalowej do realizacji zadania
III.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadania w roku 2011 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadanie w 2010 roku

 


Wyszczególnienie zadania

Kwota zrealizowanej dotacji w 2010r.


Kwota planowanej dotacji w 2011r.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Miasta i Gminy Września

13.500,00 zł


14.500,00 zł


IV. Zasady przyznawania dotacji:
 Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536).
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).
Uchwały Nr XXXIV/456/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014 rok.
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.
2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z  2011r. Nr 6 poz.25 ) oraz posiadać następujące załączniki:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie  osób go reprezentujących.
      - w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii              oraz upoważnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii i zaciąganiu  zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
    - kserokopia aktualnego statutu;
    - sprawozdanie finansowe za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności, za okres  tej działalności (bilans,rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację  podatkową).
    - sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za okres działalności
  - w przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
3.Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę w języku polskim.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.
 6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2011 roku.

V.Warunki realizacji zadania:
1.Realizacja zleconego  zadania następuje po zawarciu umowy.
 2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy,          chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie pod  zlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania należy w ofercie  określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w  realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który  współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za pośrednictwem  środków pochodzących z dotacji dokonuje podmiot, któremu zlecono realizację zadania.
3. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, nagrody pieniężne, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.
VI. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2011 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert – prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Września ”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Przy wyborze oferty organ ocenia:
 1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inne  podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie( oceniane w skali 0-5)
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego , w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; ( oceniane w skali 0-5),
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą realizowały zadanie ( oceniane w skali 0-5)
4) planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (oceniane w skali 0-5) .
5) planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków ( oceniane w skali 0-5),
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków  ( oceniane w skali 0-5).

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ich liczbę.

4.Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
5. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.
6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Września w formie zarządzenia. Od  zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
7.O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Września, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,  na stronie internetowej organu administracji publicznej .
8. Burmistrz Miasta i Gminy Września zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
9.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni i nie będą odsyłane oferentowi.
VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Września, zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z  2011r. Nr 6 poz.25 ).
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011r. Nr 6 poz.25 ) w terminie do 30 dni po wykonaniu zadania.
Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
4.Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
umowa ok [75 kB]
ikona
wzor oferty realizacji zadania publicznego [80 kB]
ikona
wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego [68 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.