BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467253
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
oraz
komisji edukacji
z 28 grudnia 2010 r.Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.45 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.Pkt 2 - 3

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w dniu jutrzejszym podczas III sesji Rady Miejskiej we Wrześni poprosi o poszerzenie porządku obrad o cztery projekty uchwał. Dodał, że jest to wynik pewnych pilnych, terminowych spraw, które wyniknęły po przekazaniu materiałów na sesję.


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.


radny Mirosław Chudy zapytał, ile osób jest nagradzanych i jaka jest suma tych nagród?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w 2010 roku stypendia otrzymywało trzech sportowców, natomiast nagrody pięciu sportowców. Łączna kwota zapisana na to zadanie w budżecie na 2010 rok to 53 tys zł.


radna Bożena Nowacka poprosiła by w załączniku nr 2 w pkt. 2 poprawić zapis „Kandydat do stypendium” na „Kandydat do nagród lub wyróżnień”.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że zostanie to poprawione.


radna Bożena Nowacka zapytała, jakie wydatki zaplanowane są na 2011 rok?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że zaplanowano tyle samo co w roku 2010, czyli 53 tys zł.


radny Robert Smodlibowski zapytał, czy kryteria przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień na rok 2011 są takie same jak w roku 2010?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak. Dodał, że obowiązywały dwie uchwały, uchwalone przez Radę Miejską w 2007 roku ale w związku z tym, iż ustawa o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym straciła moc konieczne jest podjęcie tej uchwały.


radny Mirosław Chudy zapytał, w jaki sposób przekazywana jest informacja o tych możliwościach, ponieważ nie wszyscy o nich wiedzą?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że do szkół i klubów sportowych były rozsyłane uchwały i jeśli ta będzie uchwalona również zostanie przesłana do informacji zainteresowanych.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008; r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.


radny Stefan Ogrodowicz zapytał, na co przeznaczone zostały dotychczasowe środki finansowe?


Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tej chwili jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane ale by dojść do tego etapu konieczne było przygotowanie dokumentacji na co też przeznaczono te środki finansowe. W imieniu POROZUMIENIA przedsięwzięcie to realizuje prezydent miasta Gniezno.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008; r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008; r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września.Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.


radna Bożena Nowacka zapytała, ile wynosi stawka godzinowa za pracę dla tych osób?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że w 2010 roku było to 7,10 zł.


radna Bożena Nowacka zapytała, do kiedy należy złożyć wniosek?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że plan musi być przedstawiony w powiatowym urzędzie pracy do końca stycznia.


radna Bożena Nowacka zapytała, kiedy należy złożyć wniosek by znalazł się w takim planie?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że zależało jej na tym by uchwała w sprawie planu pracy została podjęta jeszcze w tym roku, ponieważ nie ma pewności czy sesja odbędzie się w styczniu, a nie chciałaby by doszło do przekroczenia wymogów ustawowych. Dodała, że nawet jeśli uzyskane środki będą większe, to kolejną uchwałą można dokonać zmian w uchwalonym planie.


radny Stefan Ogrodowicz zapytał, z czego wynika zapis od 1.04 do 30.09.?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że z doświadczeń, ponieważ środki finansowe z PCPR uzyskujemy najczęściej w kwietniu.


radny Mirosław Chudy zapytał, czy w przypadku ewentualnego zwiększenia zapotrzebowania i zwiększenia limitu ludzkiego powyżej 50 osób wystąpi Pani dyrektor o dodatkowy etat dla pracownika OPS?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowej osoby.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.Salę obrad opuścił radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 6 radnych.Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


radny Stefan Ogrodowicz zapytał, w którym miejscu jest ścieżka rowerowa na drodze 92?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że od skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Objazdową do ronda na ul. Kościuszki.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok planowaliśmy remont pięciu świetlic, w związku z czym prosi o podanie kwot przeznaczonych na remont poszczególnych świetlic. Dodał, że w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok uwzględniono remont świetlicy w Marzeninie, która była już remontowana dlatego zastanawia się, czy remonty świetlic zaplanowane na rok 2010 zostały zakończone, czy też będą kontynuowane w 2011 roku?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jest to nazwa zadania wniosku, który musi odpowiadać temu, który był złożony odnośnie dofinansowania. Zadanie „Marzenin” zostało zrealizowane.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że na poprzedniej komisji zgłaszała, iż w zapisie jest pomyłka, ponieważ budowa świetlicy w Marzeninie została zrealizowana.


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że nie ma pomyłki. Jest to przeniesienie nazwy zadania z wniosku, który został złożony do funduszy unijnych. Wnioski, w których zawieramy nowe zadanie muszą być odzwierciedlone w budżecie.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że przygotowana zostanie pisemna informacja odnośnie wykonanych remontów świetlic w 2010 roku.Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.Pkt 4

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił członkom komisji plan pracy na 2011 rok (załącznik nr 4).


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na 2011 rok.


Przewodniczący komisji edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił członkom komisji plan pracy na 2011 rok (załącznik nr 5).


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na 2011 rok.Pkt 5

O godz. 18.00 przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zamknął wspólne posiedzenie komisji rozwoju wsi z komisją edukacji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.