BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296400
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ogłoszenie
Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września
w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011.

I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie do realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury ochrony dziedzictwa narodowego, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy,
a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego.
II. Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 roku oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadania w 2010 roku.

 

Lp.

Nazwa zadania.

Planowane wydatki w 2011 roku w złotych

Poniesione wydatki w 2010 roku w złotych

1.


Organizacja wystaw artystycznych,wernisaży, festynów, zjazdów, przeglądów kulturalnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, konkursów tematycznych, prelekcji, konkursów językowych, organizacja uroczystości kulturalnych i patriotycznych, prowadzenie badań archeologicznych, pielęgnowanie tradycji historycznych, promocja Ziemi Wrzesińskiej.

65.000,00

65.000,00

III. Termin realizacji zadania:
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2011 roku a zakończy nie później niż 15 grudnia 2011 roku.
IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są statutowo działające w dziedzinie kultury organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1536 ).
V. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:
1.Prowadzić działalność na terenie Miasta i Gminy Września.
2.Brak zobowiązań publiczno-prawnych.
3.Posiadać własne konto bankowe.
VI. Wymagane dokumenty:
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem.
2.Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizacje zadania
(w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot.
3.Podstawa działalności podmiotu:
- dla fundacji i stowarzyszeń: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis
z rejestru Starostwa,
- w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
- w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
4.Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno prawnych wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządowych.
5.Sprawozdanie finansowe za rok 2010 lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację podatkową).
6.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010, lub w przypadku krótszej działalności,
za okres tej działalności.
7.Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie. Partnerem jest podmiot nie będący stroną umowy, który współuczestniczy w realizacji zadania publicznego nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w drodze dotacji.
8.Upoważnienie osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu.
9.W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ( statut, aktualny odpis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne ). Należy wówczas wskazać do jakiej  oferty załączniki zostały załączone.
10.W przypadku złożenia kserokopii załączników( statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego ) osoba reprezentująca podmiot występujący
o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria:
1.preferowane będą oferty zgodne z „ programem współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014 ”,
2.cel imprezy,
3.ranga imprezy,
4.tradycja imprezy,
5.liczba uczestników,
6.zasięg terytorialny imprezy,
7.doświadczenie organizatorów,
8.pozyskanie sponsorów,
9.wkładu własnego ( finansowego i organizacyjnego ) przy organizowaniu imprezy.
VIII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:
1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ).
2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.).
3.Uchwała Nr XXXIV/456/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014.
IX. Zasady przyznawania dotacji.
1.Rozpatrywane są wyłącznie oferty czytelne ( pismo maszynowe lub litery drukowane ), kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu.
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej
w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3.Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną
w postępowaniu konkursowym.
4.Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana na:
- zakupy inwestycyjne, remonty,
- pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego,
- nagrody pieniężne,
- prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby
lub grupy.
X. Termin i tryb wyboru oferty.
1.Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie terminu składania ofert.
2.Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione, nieopieczętowane zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3.Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Wydział Oświaty,Kultury i Sportu a pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
4.Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Września.
5.Od postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
6.O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy, biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1.
7.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i nie będą odsyłane oferentowi.
XI. Warunki realizacji zadania publicznego.
1.Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.
2.Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
a) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
b) sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
3.Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie pod zlecenia. W przypadku planowanego pod zlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania.
4.Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
5.Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną
do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zlecenia przez Zleceniodawce.
XII. Miejsce, termin składania ofert.
1.Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2011 roku, w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2011 roku", osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub
za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy
we Wrześni.
2.Szczegółowych informacji udzielają: Jarosław Malicki tel. (61) 640-39-00 , Krzysztof Murlik tel. (061) 640-39-01, Agnieszka Matuszak tel.(61) 640-39-01.
3.Adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy: wrzesnia@wrzesnia.pl

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Kryteria dofinansowania masowych imprez kulturalnych w roku 2011ok [13 kB]
ikona
oferta realizacji zadania publicznego [247 kB]
ikona
Oswiadczenie koscielnej osoby prawnej ok [14 kB]
ikona
Oswiadczenie o braku zobowiazan publiczno prawnych ok [14 kB]
ikona
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [244 kB]
ikona
umowa [248 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.