BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462364
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr III/17/2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 98.143.625 zł z tego:

  a) dochody bieżące w kwocie 90.013.020 zł

  b) dochody majątkowe w kwocie 8.130.605 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.386.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

  b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 138.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 114.975.571 zł , z tego:

  a) wydatki bieżące w wysokości 88.923.421 zł,

  b) wydatki majątkowe w wysokości 26.052.150 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.386.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

  b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 138.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 16.831.946 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - (§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych) w kwocie 20.716.130 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.884.184 zł w tym:

 • § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.884.184 zł,

 • § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.628.750 zł

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.726.000 zł,

  zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:

 1. dochody w kwocie 1.864.756 zł,

 2. wydatki w kwocie 1.864.756 zł,

  zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 28.716.130 zł w tym na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.000.000 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 16.831.946 zł,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.884.184 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,

 2. zaciągania kredytów i pożyczek na:

  a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 15.426.088 zł,

  b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.884.184 zł,

 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 4. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

  a) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,

  b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

  c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,

 5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do

  a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,

  b) dokonywania przeniesień w planie rachunków dochodów,

 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

Określa się sumę 8.000.000 zł do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 750.000 zł przeznacza się na:

 • realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 700.000 zł,

 • realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 115.000 zł,

 2. celowe w kwocie 250.000 zł z tego:

  a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł

§ 15.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.