BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462371
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr II/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 6 grudnia 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

II sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Pkt 1-2

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Włodzimierz Wawrzyniak.

Protokół z I sesji zostanie przyjęty na kolejnej sesji, ponieważ nie upłynął regulaminowy termin zapoznania się z nim.

Pkt 3
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt 4

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Ilona Nawrocka wręczyła Tomaszowi Kałużnemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza miasta i gminy Września oraz wiązankę kwiatów.

Zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Tomasz Kałużny złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie.

Następnie burmistrz podpisał akt ślubowania.

Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w obradach bierze udział 17 radych.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował wyborcom, współpracownikom najbliższej rodzinie za zaufanie, którym go obdarzyli i dzięki którym przez kolejne 4 lata będzie mógł pełnić funkcję Burmistrza Wrześni. Wyraził również wolę i chęć współpracy z radnymi Rady Miejskiej bez względu na to, kto z jakiej listy został wybrany, bez względu na to, jakie kto ma zapatrywania polityczne.

Pkt 5

radny Bronisław Dankowski powiedział, że od stycznia ma zostać zamknięty Basen „Świat Wodny Cenos”. Zapytał, czy gmina poczyniła jakieś kroki, aby basen mógł nadal funkcjonować. Dodał, że basen został wyceniony na 7 mln. zł, a właściciel jest skłonny opuścić tę kwotę.

radny Szymon Paciorkowski wnioskował o ogrodzenie tablicy upamiętniającej obchody 750 lecia Wrześni, umieszczonej w chodniku przy budynku ratusza, by nie była ona niszczona przez przechodniów. Zaproponował również, aby na budynku Ratusza umieścić nazwiska przedwojennych burmistrzów.

radny Mirosław Chudy poprosił o zwrócenie uwagi na wysokie krawężniki przy remontowanej drodze krajowej nr 15.

Na salę obrad wszedł radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w obradach bierze udział 18 radych.

radna Mariola Kasierska zwróciła uwagę na brak oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Poznań, co powoduje, że ulica ta jest niebezpieczna. Zwróciła również uwagę na nieodśnieżone chodniki przy ul. Armii Poznań, a w szczególności przy nowym rondzie, co powoduje, że mieszkańcy mają problem dotarcia do przejścia dla pieszych. Kolejne pytanie dotyczyło placu zabaw przy ul. Kutrzeby. Powiedziała, że rodzice zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo spowodowane brakiem ogrodzenia placu.

Pkt 6

a)

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Waldemar Przysiuda złożył ślubowanie.

Radny Waldemar Przysiuda złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 19 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/6/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 3).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/7/06 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Grześkowiaka (załącznik nr 4).

c)

radny Bolesław Świeciochowski na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Roberta Smodlibowskiego.

radny Robert Smodlibowski wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/8/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Roberta Smodlibowskiego na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).

d)

radny Marek Kołodziejczyk na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. zgłosił radnego Stanisława Dominiczaka.

radny Stanisław Dominiczak wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/9/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Stanisława Dominiczaka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 6).

e)

radny Bolesław Świeciochowski na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni. zgłosił radnego Włodzimierza Wawrzyniaka. Dodał, że radny Włodzimierz Wawrzyniak wyraził pisemną zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 7).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr II/10/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Włodzimierza Wawrzyniaka na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 8).

f)

radny Bolesław Świeciochowski na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni. zgłosił radnego Mirosława Zgolińskiego.

Radny Mirosław Zgoliński wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr II/11/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Mirosława Zgolińskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 9).

g)

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej radny Robert Smodlibowski przedstawił proponowany skład komisji:

1. Mariola Kasierska
2. Robert Smodlibowski
3. Ryszard Szwajca
4. Włodzimierz Wawrzyniak
5. Andrzej Rzeźnik
6. Mirosław Chudy

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/12/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 10).

h)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radny Stanisław Dominiczak przedstawił proponowany skład komisji:

1. Bronisław Dankowski
2. Mariola Kasierska
3. Ilona Gajda
4. Stanisław Dominiczak
5. Waldemar Przysiuda
6. Marek Kołodziejczyk
7. Bolesław Święciochowski
8. Maciej Baranowski

radny Maciej Baranowski poprosił o wykreślenie swojego nazwiska ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. Dodał, że w ankiecie wyraził chęć pracy w komisji edukacji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/13/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 11).

l)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka w imieniu radego Włodzimierza Wawrzyniaka przedstawiła proponowany skład komisji:

1. Ilona Gajda
2. Maciej Szelągiewicz
3. Mirosław Chudy
4. Maciej Baranowski
5. Szymon Paciorkowski
6. Robert Smodlibowski
7. Włodzimierz Wawrzyniak
8. Waldemar Przysiuda

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/14/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 12).

m)

Przewodniczący komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił proponowany skład komisji:

1. Waldemar Bartkowiak
2. Sylwester Jałoszyński
3. Bożena Nowacka
4. Stefan Ogrodowicz
5. Mirosław Zgoliński

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/15/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 13).

Pkt 7

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

- Otrzymaliście Państwo do wypełnienia oświadczenia majątkowe. Proszę o wypełnienie 2 egzemplarzy i dostarczenie ich na moje ręce.

- Otrzymaliście Państwo ankietę personalną do wypełnienia. Proszę o dostarczenie jej do Biura Rady Miejskiej.

Pkt 8

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że poprzednia sesja była kilka dni temu i od tego czasu nic się nie wydarzyło.

Pkt 9

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Bronisława Dankowskiego dotyczące dalszego funkcjonowania Basenu „Świat Wodny Cenos” powiedział, że sytuacja basenu od dłuższego czasu jest niezmienna. Poczynione zostały różne działania zmierzające do utrzymania obiektu. Dodał, że sprawa ta zostanie szerzej omówiona podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia br. Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące ogrodzenia tablicy pamiątkowej z okazji 750 lecia Wrześni umieszczonej w chodniku przy budynku Ratusza powiedział, że zamysłem tego przedsięwzięcia było to, aby tablica ta była „deptana” przez przechodniów. Kolejne pytanie dotyczyło umieszczenia nazwisk przedwojennych burmistrzów na budynku Ratusza, powiedział, że sprawa ta jest do rozpatrzenia. Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące zbyt wysokich krawężników przy remontowanej drodze krajowej nr 15 powiedział, że mogą być dwie przyczyny tego, iż krawężniki są zbyt wysokie. Pierwsza to taka, że nie są wylane jeszcze wszystkie warstwy asfaltu, a druga to złe wykonanie robót lub wadliwy projekt, który zostanie poprawiony. Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Kasierskiej dotyczące oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Poznań powiedział, że takie oświetlenie zostanie wykonane w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników przy ul. Armii Poznań to przy jezdni odpowiedzialni są za nie właściciele posesji przylegającej do chodnika. W tych przypadkach, gdzie właścicielem jest gmina są odśnieżone. Dodał, że w przetargu na odśnieżanie wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. we Wrześni. Kolejne pytanie dotyczyło ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kutrzeby. Burmistrz powiedział, że teren, na którym znajduje się plac zabaw należy do Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o urządzenia znajdujące się na placach zabaw to wszystkie posiadają atesty i są na bieżąco sprawdzane przez Strażników Miejskich.

radny Marek Kołodziejczyk poprosił, aby wystosować pismo do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o pełnienie wspólnych dyżurów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała, że takie pismo zostanie wystosowane.

Pkt 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.