BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291625
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr I/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
VI kadencji
która odbyła się 01 grudnia 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

I sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 2 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pani Ilona Nawrocka Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego.

Pkt 1

Zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej we Wrześni, stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Miasta Gminy Września I sesję Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji otworzył radny senior Bolesław Święciochowski.

radny senior Bolesław Święciochowski poinformował, że radny Waldemar Grześkowiak złożył pismo dotyczące rezygnacji z mandatu radnego (załącznik nr 1).

Pkt 2

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wszyscy radni złożyli ślubowanie.

Lista radnych

 1. Maciej Radosław Baranowski

 2. Waldemar Bartkowiak

 3. Mirosław Jerzy Chudy

 4. Bronisław Dankowski

 5. Stanisław Dominiczak

 6. Ilona Gajda

 7. W związku ze złożonym pismem Waldemar Grześkowiak nie składał ślubowania

 8. Sylwester Jałoszyński

 9. W związku z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny nie składał ślubowania

 10. Mariola Kasierska

 11. Marek Kołodziejczyk

 12. Bożena Nowacka

 13. Stefan Ogrodowicz

 14. Szymon Paciorkowski

 15. Andrzej Rzeźnik

 16. Robert Smodlibowski

 17. Maciej Szelągiewicz

 18. Ryszard Szwajca

 19. Bolesław Święciochowski

 20. Włodzimierz Wawrzyniak

 21. Mirosław Zgoliński

Pkt 3

Po powitaniu zebranych radny senior Bolesław Święciochowski stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) na sali znajdowało się 19 radnych wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. Rada Miejska posiadała więc quorum zezwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pkt 4

Porządek obrad (załącznik nr 3)

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Stwierdzenie quorum.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Powołanie komisji skrutacyjnej.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

 2. w sprawie: wyboru radnego ............................................................. na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

 3. w sprawie: wyboru radnego ............................................................. na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

 4. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego,

 5. zmiany Statutu Gminy Września.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Zakończenie obrad.

Pkt 5

radny senior Bolesław Święciochowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Sylwestra Jałoszyńskiego.

radny Marek Kołodziejczyk na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Szymona Paciorkowskiego.

radny Mirosław Chudy na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Macieja Szelągiewicza.

radny Stanisław Dominiczak na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnej Ilony Gajdy.

radny Bronisław Dankowski złożył wniosek formalny by zamknąć listę kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.

radny senior Bolesław Święciochowski ogłosił przerwę.

Członkowie komisji skrutacyjnej na przewodniczącego komisji wybrali radną Ilonę Gajdę.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Ilona Gajda, Sylwester Jałoszyński, Maciej Szelągiewicz, Szymon Paciorkowski.

Radny Szymon Paciorkowski zgłosił kandydaturę pani Bożeny Nowackiej na Przewodniczą Rady Miejskiej we Wrześni. Pani Bożena Nowacka jest zasłużonym samorządowcem rozpoczynającym swoją III kadencję jako radna. Przez całą ubiegłą kadencję pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, fachowością i rzetelnością zyskując powszechne uznanie radnych. Jest również naczelnikiem wydziału oświaty i sportu starostwa powiatowego we Wrześni. Ta absolwentka pedagogiki i prawa, wieloletnia nauczycielka w szkole podstawowej w Marzeninie jest jednocześnie aktywnym działaczem społecznym. Założycielka stowarzyszenia „Promyk” i współzałożycielka stowarzyszenia kobiet Gminy Września „Wrzoski”. Angażuje się w liczne inicjatywy charytatywne i kulturalne. Z przekonania bezpartyjna, została wybrana z listy Unii Września w okręgu nr 3. Wymienione zasługi i wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz w kierowaniu Radą Miejską sprawiają, iż kandydatura pani Bożeny Nowackiej na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni jest w pełni uzasadniona.

Nikt z radnych nie zgłosił innych kandydatur.

radna Bożena Nowacka wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

radny senior Bolesław Święciochowski ogłosił przerwę.

radna Ilona Gajda, przewodnicząca komisji skrutacyjnej omówiła sposób głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.

radna Ilona Gajda, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).

Pkt.6

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr I/1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).

radny senior Bolesław Święciochowski, gratulując radnej Bożenie Nowackiej objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji przekazał prowadzenie sesji.

radna Bożena Nowacka podziękowała za wybór na Przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrześni, deklarując współpracę z radnymi oraz Burmistrzem dla dobra Miasta i Gminy Września.

b)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła, by w projektach uchwał w sprawie: wyboru radnego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni zmienić słowo „Zastępcę” na słowo „Wiceprzewodniczącego”.

radny Mirosław Chudy zgłosił kandydaturę pana Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Mieszkaniec Wrześni, lat 43, żonaty, ojciec dwóch synów. Absolwent Wydziału Matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 19 lat nauczyciel matematyki w LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Jest także pracownikiem dydaktycznym w WSHiR w Poznaniu. Od 1998 r. działa aktywnie w samorządzie lokalnym. W Radzie Miejskiej we Wrześni pełnił zaszczytną funkcję Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a także był Przewodniczącym Komisji Edukacji. Jest założycielem i członkiem zarządu stowarzyszenia „Twórcza Września” działającego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji dzieci i młodzieży.

radny Maciej Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

radna Mariola Kasierska zgłosiła kandydaturę pana Marka Kołodziejczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Urodzony we Wrześni, absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Radny V kadencji Rady Miejskiej we Wrześni. Prowadzi działalność gospodarczą. Ambitny, wytrwale zmierzający do założonego celu, mający doświadczenie uzyskane podczas poprzedniej kadencji oraz własne obserwacje, które przedłożą się na prawidłowe pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

radny Marek Kołodziejczyk wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła przerwę.

radna Ilona Gajda, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni 1 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru pana Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 6).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/2/2010 w sprawie: wyboru radnego Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 7).

radna Ilona Gajda, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru pana Marka Kołodziejczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 8).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/3/2010 w sprawie: wyboru radnego Marka Kołodziejczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 9).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/4/2010 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego (załącznik nr 10).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/5/2010 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.(załącznik nr 11).

Pkt 7

Informacja Bożeny Nowackiej, przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

- Otrzymaliście Państwo do wypełnienia oświadczenia majątkowe. Proszę o wypełnienie 2 egzemplarzy i dostarczenie ich na moje ręce.
- W skład Komisji Rewizyjnej według regulacji prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich Klubów – proszę zatem o ich rejestrowanie zgodnie z regulacją w statucie gminy (tekst statutu Państwo otrzymaliście).
- Otrzymaliście Państwo projekt budżetu na rok 2011 – Rada musi podjąć pracę w tym zakresie.
- Otrzymaliście Państwo także do wypełnienia ankietę w celu zebrania zgłoszeń do pracy w poszczególnych, stałych komisjach Rady Miejskiej. Proszę o wypełnienie tej ankiety i dostarczenie do Biura Rady Miejskiej. Każdy radny, wg statutu naszej gminy może pracować najwyżej w dwóch komisjach.
- Otrzymali Państwo ankietę personalną do wypełnienia. Proszę o dostarczenie jej do Biura Rady Miejskiej.

Pkt 8
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września .

- Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 12),

- Burmistrz dołączył się do apelu Pani Przewodniczącej odnośnie uchwalenia budżetu na 2011 w tym roku co dałoby możliwość podejmowania decyzji i sprawnej działalności urzędu. Wobec czego zaapelował o sprawną pracę nad uchwaleniem budżetu.

Pkt 9
radny Stanisław Dominiczak podziękował wyborcom, którzy w wyborach oddali głos na jego osobę. Poprosił, by planując wydatki na kolejne lata burmistrz wziął pod uwagę Jego hasło wyborcze: „Wieś należy szanować”, które nie tylko wiązałoby się z poszanowaniem dla wsi, ale również zostało uhonorowane odpowiednimi wydatkami.

radny Szymon Paciorkowski zaproponował, by na stronie internetowej Wrześni zamieścić informacje dotyczące Rady Miejskiej, takie jak: e-mail radnych, składy komisji, terminy dyżurów radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że w bieżącym roku, w budżecie zaplanowane było wykonanie nowej strony internetowej. Jest podpisana umowa, a firma która wygrała przetarg przygotowuje nową stronę. Dodał, że państwo radni wraz z informatykami i panem Szymonem Krajniakiem mogą uzgodnić ewentualny wygląd strony, który odnosiłby się do informacji, o których mówił radny Szymon Paciorkowski.
Odnośnie informacji dotyczących sesji Rady Miejskiej, burmistrz powiedział, że jest ona umieszczana na stronie internetowej.

Pkt 10

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka pogratulowała radnym. Nowo wybranym radnym zadeklarowała swoją pomoc, biura rady oraz koleżanek i kolegów radnych, którzy zapewne udzielą wszelkiej pomocy.
W związku z ogłoszeniem w dniu 29.11.2010 r. w Monitorze Polskim wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., w ciągu 7 dni należy zwołać sesję Rady Miejskiej podczas, której burmistrz złoży ślubowanie. W związku z powyższym na dzień 6 grudnia 2010r., godz. 15.00 zwołuję II sesję Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji. Materiały na sesję będą do odbioru w piątek 3 grudnia 2010 r.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.