BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267066
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi (2) na pytania dotyczące przetargu na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku środowiskowej sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni

Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a

62-300 Września

tel. 061 43 60 552; fax. 061 43 60 552


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku środowiskowej sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni

CPV: 90.91.12.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2011 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Ogrodowicz – dyrektor tel. 061 43 60 552 lub email: zbigniew.ogrodowicz@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Wrzesińskie Obiekty sportowo Rekreacyjne, ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wosr-sprzatanie-sali.rar

Otwarcie ofert nastąpi 29 grudnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, do dnia 29 grudnia 2010r. do godz. 09.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) dysponują potencjałem technicznym, w tym: maszyną szorującą (szorowarką) – 1 szt., polerką wysokoobrotową – 1 szt., odkurzaczem na mokro – 1 szt., odkurzaczem na sucho – 1 szt., wózki do mycia ręcznego – 3 szt. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udokumentuje referencjami zrealizowanie w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie zadań związanych z kompleksowymi usługami sprzątania o wartości łącznej zamówień nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 367335 - 2010 z datą zamieszczenia: 21.12.2010 r.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja-siwz-sprzatanie-sali.pdf

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja-siwz-sprzatanie-sali_2.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.