BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462386
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
i komisji komunalno - finansowej
z 14 grudnia 2010 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 14.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 7 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno – finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września;
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni;
Tomasz Małecki, dziennikarz Tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;
Filip Biernat, dziennikarz Tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Burmistrza Tomasza Kałużnego z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie negocjacji z firmą Cenos Sp. z o.o. odnośnie ewentualnego przejęcia (nabycia) przez Gminę Września basenu krytego Świat Wodny Cenos (załącznik nr 6).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września pokrótce przedstawił sytuację dotyczącą dalszego funkcjonowania basenu krytego Świat Wodny Cenos. Przekazał radnym artykuł z Tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie” z 1999 r., w którym zawarte są wszystkie istotne informacje na temat basenu (załącznik nr 7). Powiedział, że gmina zleciła wykonanie operatu dwoma metodami. Pierwsza to metoda dochodowa, a druga majątkowa i porównawcza. W związku ze złożonym pismem poprosił radnych o wyrażenie zgody na rozpoczęcie negocjacji z firmą Cenos Sp. z o.o. w sprawie ewentualnego przejęcia (nabycia) przez Gminę Września basenu krytego Świat Wodny Cenos. Dodał, że negocjacje będzie prowadził zespół osób, które zostaną powołane w jego skład Zarządzeniem Burmistrza. Uważa, że w skład zespołu powinno wejść 2 radnych. Zaproponował pracę w zespole radnemu Markowi Kołodziejczykowi oraz radnemu Ryszardowi Szwajcy.

Na salę obrad wszedł radny A. Rzeźnik. Od tego momentu w pracach komisji komunalno – finansowej brało udział 5 radnych.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu.

radny Marek Kołodziejczyk wyraził zgodę na udział w pracach zespołu.

radny Ryszard Szwajca nie wyraził zgody na udział w pracach zespołu.

radny Marek Kołodziejczyk zaproponował kandydaturę radnej Marioli Kasierskiej.

radna Mariola Kasierska wyraziła zgodę na udział w pracach zespołu.

Na salę obrad weszła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w pracach komisji rozwoju wsi brało udział 5 radnych.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił komisje o przegłosowanie wniosku Burmistrza dotyczącego udzielenia zgody na rozpoczęcie negocjacji z firmą Cenos Sp. z o.o. W sprawie ewentualnego przejęcia (nabycia) przez gminę Września basenu krytego Świat Wodny Cenos.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z firmą Cenos Sp. z o.o. w sprawie ewentualnego przejęcia (nabycia) przez gminę Września basenu krytego Świat Wodny Cenos.
Jedna osoba ze składu komisji, będąca na sali obrad nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z firmą Cenos Sp. z o.o. W sprawie ewentualnego przejęcia (nabycia) przez gminę Września basenu krytego Świat Wodny Cenos.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z firmą Cenos Sp. z o.o. W sprawie ewentualnego przejęcia (nabycia) przez gminę Września basenu krytego Świat Wodny Cenos.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z firmą Cenos Sp. z o.o. W sprawie ewentualnego przejęcia (nabycia) przez gminę Września basenu krytego Świat Wodny Cenos.

Pkt 3

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił bilans zamknięcia 2010 roku. Następnie omówił projekt budżetu na rok 2011.

Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w pracach komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 7 radnych.

radny Stefan Ogrodowicz w związku z omawianiem inwestycji – budowa ścieżek rowerowych – zaproponował, aby zorganizować akcję bezpieczeństwa dla rowerzystów polegająca na rozdawaniu elementów odblaskowych lub oświetlenia. Dodał, że w akcji mogli by pomóc Strażnicy Miejscy oraz Policja.

radny Bronisław Dankowski zaproponował, aby w miarę możliwości finansowych w przyszłym roku dokończyć remont po prawej stronie ul. Kaliskiej (jadąc od stacji Shell w kierunku Tesco) polegający na pobudowaniu chodnika.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Salę obrad opuściła radna Ilona Gajda. Od tego momentu w obradach komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 6 radnych, oraz 6 radnych w komisji edukacji.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w składzie komisji edukacji brało udział 5 radnych.

radna Mariola Kasierska ponownie poruszyła temat braku oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Poznań. Poprosiła, aby w miarę możliwości finansowych budżetu w przyszłym roku wykonać tę inwestycję.

radny Stefan Ogrodowicz zaproponował wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Piastów.

radny Ryszard Szwajca w imieniu komisji komunalno – finansowej zgłosił wniosek formalny do projektu budżetu na rok 2011 dotyczący zwiększenia rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 500.000 zł. Wzrost ww. rezerwy może nastąpić kosztem zwiększenia deficytu budżetowego lub każdego innego rozwiązania zaproponowanego przez pana Burmistrza. Treść wniosku w załączeniu (załącznik nr 8).

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła autopoprawkę do budżetu miasta i gminy w Września na rok 2011.

radny Ryszard Szwajca powiedział, że w związku z tym, że autopoprawka jest wynikiem otrzymanej opinii RIO o projekcie budżetu, to radni powinni tę opinię otrzymać.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że opinia będzie udostępniona radnym w Biurze Rady Miejskiej.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny zgłoszony przez radnego Ryszarda Szwajcę dotyczący zwiększenia rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 500.000 zł. Wzrost ww. rezerwy może nastąpić kosztem zwiększenia deficytu budżetowego lub każdego innego rozwiązania zaproponowanego przez pana Burmistrza.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

radna Bożena Nowacka zgłosiła wątpliwość, czy załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza może być projekt uchwały, jak to jest w przypadku omawianej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035. Poprosiła o wyjaśnienie tego problemu.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił komisje o przegłosowanie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2011.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2011.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2011.

Komisja edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2011.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2011 wraz z przyjętym wnioskiem dotyczącym zwiększenia rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 500.000 zł.


Pkt 4 – 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Ewa Górna


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.