BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13697450
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XXXIV/454/2010

Uchwała nr XXXIV/454/2010
RADY MIEJSKEIJ WE WRZEŚNI
z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim zwany dalej „planem” stwierdzając zgodność planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr IX/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwała Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r., oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r.

2. Działka o nr ewid. 168/4 została podzielona na działki o nr ewid: 168/6, 168/8 oraz 168/9.

3. Załączniki do uchwały stanowią:

-część graficzna planu w skali 1:1000 zwana dalej „rysunkiem planu” -załącznik nr 1,

-rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

-rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

4. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.


§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na której nakazuje się sytuować minimum 80% długości ściany elewacji frontowej budynku mieszkalnego z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m części podziemnych budynku, okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów, schodów zewnętrznych;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość w jakiej można sytuować budynek od linii rozgraniczającej drogi;

4) obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;

5) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez zewnętrzne obrysy ścian budynków w stanie wykończonym;

7) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych poniżej 15 °;

8) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych na styku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej.

§ 3

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN oraz 2MN;

2) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych, oznaczony symbolem RM;

3) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD-D.

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.


§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone, obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) nakaz stosowania koloru dachu zbliżonego do tradycyjnego koloru dachówki ceramicznej dla dachów skośnych;

3) nakaz stosowania pastelowego koloru elewacji budynków;

4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych;

5) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i żelbetowych;

6) zakaz sytuowania wolno stojących nośników reklamowych.


§ 5

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz emisji zanieczyszczeń ponad poziom określony w przepisach odrębnych;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;

3) zakaz przekraczania na terenach 1MN, 2MN i RM obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wymaganych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz wykorzystania nadmiaru mas ziemnych podczas prac budowlanych w obrębie nieruchomości lub wywiezienie jej poza, w oparciu o przepisy odrębne;

5) nakaz wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej na terenie RM od strony terenów MN o szerokości minimum 3m.


§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

2) obowiązek uzyskania przez inwestora pozwolenia na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.


§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dopuszcza się wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenu drogi.


§ 8

1. Dla terenów 1MN i 2MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) dopuszczenie budowy jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku garażowego lub gospodarczego na działce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub gospodarczego w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub wolno stojącego, o powierzchni nieprzekraczającej 40 m2;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub gospodarczego w formie dobudowanej do budynku mieszkalnego lub wolno stojącego, o powierzchni nieprzekraczającej 40 m2;

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki;

6) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 55% powierzchni działki;

7) dachy skośne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30º–45º;

8) usytuowanie kalenicowe względem frontu działki;

9) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich;

10) wysokość budynku mieszkalnego z dachem skośnym nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

11) wysokość budynku mieszkalnego z dachem płaskim nie więcej niż 7,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;

12) wysokość budynku garażowego i gospodarczego z dachem skośnym nie więcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

13) wysokość budynku garażowego i gospodarczego z dachem płaskim nie więcej niż 4,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

14) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo – wodne;

15) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

16) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny;

17) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbiorników na gaz płynny o maksymalnej pojemności 3m3.

2. Dla terenu RM ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach ogrodniczych;

2) dopuszczenie budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojacego, budynku gospodarczego, budynku garażowego, szklarni oraz tuneli foliowych;

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki;

4) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 60% powierzchni działki;

5) dachy skośne dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 30º–45º;

6) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich;

7) usytuowanie kalenicowe budynku mieszkalnego względem frontu działki;

8) wysokość budynku mieszkalnego z dachem skośnym nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

9) wysokość budynku mieszkalnego z dachem płaskim nie więcej niż 7,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;

10) wysokość budynku garażowego i gospodarczego nie więcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

11) wysokość szklarni i tuneli foliowych nie więcej niż 9,0m;

12) dopuszczenie podpiwniczenia budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo – wodne;

13) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

14) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny;

15) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbiorników na gaz płynny o maksymalnej pojemności 3m3.


§ 9

Nie określa się terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.


§ 10

1. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:

1) na terenach MN w wielkości 630 m2,

2) na terenie RM w wielkości 1600m2..

3. Każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć bezpośredni zjazd z drogi publicznej i minimalną szerokość 18 m.

4. Orientacyjny podział działek określono na rysunku planu.

5. Zasady podziału na działki budowlane nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci technicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.


§ 11

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach sąsiednich;

2) nakaz zachowania dla sieci wodociągowej Ø 150, strefy wolnej od zainwestowania oraz trwałych nasadzeń zieleni o szerokości 1,0 m od skraju przewodu w obie strony, oraz umożliwienia dostępu do sieci w celu konserwacji lub usunięcia awarii;

3) nakaz utrzymania lub przełożenia urządzeń melioracji szczegółowej dla zachowania drożności całego systemu melioracyjnego;

4) nakaz uzgodnienia lokalizacji planowanej inwestycji z administratorem urządzeń melioracji szczegółowej, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.


§12

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:

a) teren drogi publicznej klasy dojazdowej KD-D o szerokości 10,0m,

b) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenach komunikacji,

c) dopuszczenie realizacji nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych,

d) obsługę komunikacyjną terenów 1MN, 2MN oraz RM z drogi publicznej będącej poza obszarem opracowania planu;

2) podłączenie do sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci;

3) w zakresie sieci kanalizacyjnej:

a) odprowadzanie ścieków bytowych:

- docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

- do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, z których będą one wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne;

- zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków,

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:

- z połaci dachowych zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio do gruntu z zachowaniem interesów osób trzecich,

- z powierzchni utwardzonych dróg do gruntu lub rowów melioracyjnych, poprzez urządzenia podczyszczające lub sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi takich jak: paliwa płynne, gazowe i stałe;

b) zakaz stosowania węgla i koksu;

c) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;

b) dopuszczenie lokalizacji zbiorników na gaz płynny;

6) w zakresie zasilania w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci na zasadzie przyłączy do budynków;

b) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

7) obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.


§ 13

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.


§ 14

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) - 15%,

2) dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych (RM) – 15%.


§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIV/454/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI.
z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).


Rada Miejska we Wrześni w dniu 7 listopada 2008 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/232/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.


Burmistrz Miasta i Gminy Września przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, kolejno:

  1) ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia planu w biuletynie Wieści z Ratusza w dniu 1.12.2008 r. oraz przez obwieszczenie, które było wywieszone od 23.01.2009 do 13.02.2009 r. w gablotach urzędu określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;

  2) dnia 17.02.2009 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu;

  3) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września;

  4) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

  5) w dniu 2.06.2009 r. uzyskał pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;

  6) w dniu 31 lipca 2009 r. uzyskał negatywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

  7) w dniu 20.07.2010 r. uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  8) w dniach od 10.07.2019 r. do 4.08.2009 r. uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  9) w projekcie planu uwzględnił uwagi i zastrzeżenia złożone na etapie opiniowania i uzgadniania;

  10) w dniu 21 września 2009 r. wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III;

  11) w związku z nie wyrażeniem zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III skorygował projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

  12) w dniu 9 lipca 2010 r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

  13) w dniu 23.06.2010 r. uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  14) w dniach od 17.06.2010 r. do 14.07.2010 r. uzgodnił ponownie projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  15) w projekcie planu uwzględnił uwagi i zastrzeżenia złożone na etapie opiniowania i uzgadniania;

  16) w dniach od 9 września 2010 r. do 30 września 2010 r. (uwagi do 15 października 2010 r.) wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, a o wyłożeniu ogłosił w miejscowej prasie (biuletynie Wieści z Ratusza 31.08.2010 r.), a także poprzez wywieszenie obwieszczeń w gablotach urzędu oraz zapewnił informację o wyłożonym projekcie;

  17) w dniu 29 września 2010 r. zorganizował publiczną debatę nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

  18) w dniu 24.08.2010 r. w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił o opinie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i uzyskał opinię negatywną;

  19) w związku z ww. opinią skorygował zapisy planu sprzeczne z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675);

  20) w trakcie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, nie wpłynęły żadne uwagi.

Plan określa zasady zagospodarowania terenu oraz parametry urbanistyczno- architektoniczne, które nawiązują do charakteru zabudowy występującej w sąsiedztwie. Zaprojektowano również teren pod odcinek drogi publicznej dla obsługi obszarów zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu. Określono także zasady zaopatrzenia terenów w sieci infrastruktury technicznej.

Zapisy planu właściwie chronią środowisko i jego zasoby. W sporządzonej prognozie oddziaływania na środowisko do planu oceniono jego oddziaływanie na środowisko oraz określono stopień oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Opracowana prognoza wykazała, że realizacja zapisów zmiany planu nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz jego otoczenie.

W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, kolejności poszczególnych czynności wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na

środowisko oraz tym, że zachowano spójność z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatw. uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 roku, przedstawiam do uchwalenia projekt przedmiotowej uchwały.

Zostały przygotowane dokumenty formalno - prawne związane z podjęciem prac planistycznych oraz dokumenty sporządzane w toku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.PODSUMOWANIEzgodnie z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)


dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.I. Informacja o przyjętym dokumencie, w tym o rozpatrywanych rozwiązaniach alternatywnych.


1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/454/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r.

2. Powierzchnia przedmiotowego obszaru wynosi ok. 1,3 ha.

3. Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim miało na celu określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

4. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzony został projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2009r.

5. W studium w granicach przedmiotowego obszaru określono tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem M.

6. Prace dotyczące przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w szczególności art. 17.

7. W trakcie procedury planistycznej zostały opracowane zgodnie z wymaganiami ustawowymi:

-„Prognoza oddziaływania na środowisko”;

-„Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu”.

8. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie służyło udostępnieniu nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, terenu pod zabudowę zagrodową oraz terenu pod drogę publiczną.

9. Podczas prac nad planem pierwotnie rozpatrywano rozwiązanie alternatywne polegające na wprowadzeniu tylko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


II. Informacje o udziale społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów


1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazało się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Września w dniach od 23.01.2009 r. do 13.02.2009 r. i w prasie (biuletynie Wieści z Ratusza 1.12.2008 r.) Wnioski do planu można było składać do dnia 13.02.2009 r.

2. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu od dnia 9 września 2010r. do dnia 30 września 2010r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ukazało się w prasie 31.08.2010 r. oraz na tablicy ogłoszeń dnia 1.09.2010 r.

3. Przeprowadzona została dyskusja publiczna w dniu 29 września 2010r., dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie planu.

4. Uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko można było składać do 15 października 2010r. Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zostały wniesione uwagi.


III. Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski:

1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko – mpzp wykonany został w oparciu o uwarunkowania środowiska. Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceniła, iż plan pozwoli na sformułowanie dla tego obszaru szczegółowych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych umożliwiających rozwój funkcji mieszkalnej, zgodnej z charakterem samego obszaru opracowania, a także terenów z nim sąsiadujących, wskazała też rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu.

2. Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 –dwukrotne opiniowanie.

1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia negatywna nr RDOŚ-30-OO.III-7041-1237/09/mm z dnia 31 lipca 2009 r.

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni – opinia pozytywna nr NS-72/5-9(2)/2009 z dnia 17.07.2009 r. bez uwag.

3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia pozytywna nr RDOŚ-30-OO.III-7041-833/10/jm z dnia 9 lipca 2010r. z siedmioma uwagami, które zostały uwzględnione w opracowaniu projektu planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni – opinia pozytywna nr ON.NS-72/6-8/2010 z dnia 23.06.2010 r. bez uwag.

3. Uwagi zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa

Nie wniesiono uwag.

4. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko – w tym przypadku postępowanie transgraniczne nie zostało przeprowadzone.

5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu – nie dotyczy. Realizacja postanowień dokumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, następuje na skutek wykonania projektu budowlanego, stanowiącego podstawę wydania pozwolenia na budowę. Metody i częstotliwości przeprowadzenia analizy realizacji postanowień dokumentu mogą odbywać się wyłącznie w powiązaniu z realizacją zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub etapami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, na podstawie, którego następuje realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.