BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694220
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XXXIV/452/2010

Uchwała nr XXXIV/452/2010
RADY Miejskiej wE WRZEŚNI
z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§1

  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku zwany dalej „planem” stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr IX/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwała Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r., oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r.

  2. Załączniki do uchwały stanowią:

- część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1,

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

  3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.


§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  2) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

  3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez zewnętrzne obrysy ścian budynków w stanie wykończonym;

  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, w jakiej można sytuować budynek;

  5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na której nakazuje się sytuować minimum 80% długości ściany elewacji frontowej budynku z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5m, okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów, schodów zewnętrznych;

  6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

  7) parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking naziemny, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią.


§ 3


Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami od 1MN 15MN;

  2) tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U i 2MN/U;

  3) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;

  4) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolem P/U;

  5) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1RM i 2RM;

  6) teren usługowy z zielenią towarzyszącą, oznaczony symbolem U/ZP;

  7) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;

  8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami od 1KD-D – 13KD-D;

  9) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW 6KDW.


§ 4

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

  2) zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,80;

  3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych od strony dróg;

  4) dopuszczenie lokalizacji słupów ogłoszeniowych;

  5) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych na terenach ZP i U/ZP;

  6) zakaz lokalizowania nośników reklamowych.


§ 5

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

  1) zakaz zmian stosunków wodnych;

  2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  3) nakaz zasadzeń zielenią przydrożną i izolacyjną zgodnie z rysunkiem planu;

  4) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z robót budowlanych na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne;

  5) nakaz zachowania naturalnego ukształtowania terenu;

  6) zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a) na terenach MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach MN/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) na terenach RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

d) na terenie ZP jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

e) na terenie U/ZP jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

7) ochrona przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi, określającymi dopuszczalny poziom hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, spoczywa na inwestorach i właścicielach budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na terenach objętych mpzp.§ 6

Dla ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.


§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

  1) dopuszczenie wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni niskiej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg i parkingów, z zachowaniem przepisów odrębnych;

  2) zastosowanie elementów małej architektury.


§ 8

  1. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN 15MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

   1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące oraz garaże lub budynki gospodarcze;

   2) jeden budynek mieszkalny na jednej działce;

   3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy od dróg, zgodnie z rysunkiem planu;

   4) obowiązujące linie zabudowy dotyczą tylko budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze i garażowe należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 5 m od obowiązującej linii zabudowy;

   5) maksymalną powierzchnię zabudowy – 25% powierzchni działki;

   6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 60%;

   7) lokalizację garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 40 m2;

   8) zakaz lokalizowania garaży blaszanych;

   9) budynki gospodarcze o powierzchni nie większej niż 40 m2;

   10) wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż:

  a) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 15MN - do 8,5 m i 2 kondygnacje nadziemne,

  b) dla terenów 8MN i 13MN – do 7,0 m i 2 kondygnacje nadziemne;

   11) wysokość budynku garażowego lub gospodarczego nie więcej niż 4,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

   12) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo – wodne;

   13) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

   14) dachy:

  a) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 15MN dachy dwuspadowe lub naczółkowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 30–450

  b) dla terenów 8MN i 13MN dachy płaskie;

   15) dla istniejących budynków dopuszcza się pozostawienie obecnych parametrów zabudowy z możliwością ich remontów, rozbudowy i nadbudowy;

   16) zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego dla dachów skośnych;

   17) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokali mieszkalny;

   18) zakaz budowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i w formie litego muru;

   19) zakaz wznoszenia ogrodzeń o wysokości powyżej 180 cm.

  2. Dla terenu MN/U ustala się:

  1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalno - usługowe wolno stojące, garaże, budynki gospodarcze;

  2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy od dróg zgodnie z rysunkiem planu;

  3) maksymalną powierzchnię zabudowy – 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300 m2;

  4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 60%;

  5) lokalizację garażu w budynku mieszkalno - usługowym, zblokowanego z budynkiem mieszkalno - usługowym lub w formie wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 40 m2;

  6) zakaz lokalizowania garaży blaszanych;

  7) budynki gospodarcze o powierzchni nie większej niż 40 m2;

  8) wysokość budynku mieszkalno - usługowego nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;

  9) wysokość budynku garażowego lub gospodarczego nie więcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

  10) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo – wodne;

  11) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

  12) dachy dwuspadowe lub naczółkowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 30–450, dopuszcza się dach płaski;

  13) dla istniejących budynków dopuszcza się pozostawienie obecnych parametrów zabudowy z możliwością ich remontów, rozbudowy i nadbudowy;

  14) zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego dla dachów skośnych;

  15) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 3 miejsca na każdą działkę;

  16) zakaz budowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i w formie litego muru;

  17) zakaz wznoszenia ogrodzeń o wysokości powyżej 180 cm.

  3. Dla terenu U ustala się:

   1) adaptację istniejącego budynku z możliwością rozbudowy;

   2) zachowanie wysokości budynku oraz kąta nachylenia dachu;

   3) zakaz lokalizacji nowych budynków;

   4) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, zgodnie z rysunkiem planu;

   5) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnej jeśli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

   6) maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej;

   7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 50% powierzchni działki budowlanej;

  8) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 3 miejsc.

  4. Dla terenu P/U ustala się:

   1) lokalizację budynku i zagospodarowania terenu związanego z produkcją, składowaniem, magazynowaniem i usługami;

   2) zakaz lokalizacji nowych budynków o funkcji mieszkalnej;

   3) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy i remontu istniejących budynków;

   4) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, zgodnie z rysunkiem planu;

   5) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnej jeśli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

   6) dowolną geometrię dachu;

   7) maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej;

   8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 50% powierzchni działki budowlanej;

   9) maksymalną wysokość zabudowy – 8m;

   10) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 4 miejsca postojowe.

  5. Dla terenów 1RM i 2RM ustala się:

   1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące oraz garaże i budynki gospodarcze związane z produkcją rolniczą;

   2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, zgodnie z rysunkiem planu;

   3) maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki;

   4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 50%;

   5) lokalizację garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 40 m2;

   6) zakaz lokalizowania garaży blaszanych;

   7) wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż do 8,5 m i 2 kondygnacje nadziemne;

   8) wysokość budynku garażowego lub gospodarczego nie więcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

   9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo – wodne;

   10) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

   11) dachy dwuspadowe lub naczółkowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 30–450;

   12) dla istniejących budynków dopuszcza się pozostawienie obecnych parametrów zabudowy z możliwością ich remontów, rozbudowy i nadbudowy;

   13) zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego dla dachów skośnych;

   14) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokali mieszkalny.

  5. Dla terenu U/ZP ustala się:

  rodzaj zabudowy: budynki usługowe wolno stojące;

   1) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, zgodnie z rysunkiem planu;

   2) maksymalną powierzchnię zabudowy – 10% powierzchni działki;

   3) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 70%;

   4) możliwość budowy obiektów małej architektury o wysokości nie większej niż 3,0 m;

   5) wysokość budynków nie więcej niż 12,0 m i trzy kondygnacja nadziemne;

   6) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo – wodne;

   7) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

   8) dachy o kącie nachylenia do 30º;

   9) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

   10) zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego dla dachów skośnych;

   11) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 2 miejsca na postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej;

   12) zakaz grodzenia;

  6. Dla terenu ZP ustala się:

   1) zagospodarowania terenu związane z funkcją publiczną;

   2) zakaz jakiejkolwiek zabudowy poza obiektami małej architektury o wysokości nie większej niż 3,0 m;

   3) dopuszcza się lokalizację parkingu, tylko jako parkingu w zieleni i nieprzekraczającego 50% powierzchni terenów ZP;

   4) zakaz grodzenia;

§ 9

Nie określa się terenów wymagających określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych.

§ 10

  1. Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

  2. Ustala się minimalną powierzchnie nowych działek budowlanych – 600 m2.

  3. Dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszej powierzchni dla prowadzenia infrastruktury technicznej.


§ 11

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

  1) wykonanie zabudowy na terenie objętym planem nie może pogorszyć istniejących stosunków wodnych na działkach sąsiednich;

  2) w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego należy zastosować rozwiązanie zamienne;

  3) do czasu skablowania elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia 15kV nakaz zachowania wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej pasów technologicznych o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony;

  4) dopuszczenie skablowania linii elektroenergetycznych średniego napięcia.


§12

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

        1. W zakresie systemów komunikacji ustala się:

  1) tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KD-D - 13KD-D w klasie dróg dojazdowych, o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu;

  2) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW - 6KDW, o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu;

  3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenach dróg;

  4) dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

  5) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych, a w przypadku braku możliwości obsługi z dróg wewnętrznych;

  6) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych w pasach drogowych.

        2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci.

        3. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:

  1) odprowadzanie ścieków bytowych:

   a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

   b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, z których będą one wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków,

   c) zakazuje się stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;

  2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:

    a) z połaci dachowych bezpośrednio na terenie działek,

    b) z powierzchni utwardzonych dróg do gruntu lub rowów melioracyjnych, poprzez urządzenia podczyszczające, lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

        4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw niskoemisyjnych;

2) dopuszcza się stosowanie energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

        5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) budowę sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;

2)dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbiorników na gaz płynny o maksymalnej pojemności 3m3.

        6. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

  1) zasilanie z istniejącej lub projektowanej sieci na zasadzie przyłączy do budynków;

  2) wszelkie nieuniknione kolizje muszą być usunięte kosztem jednostek organizacyjnych powodujących ich powstanie;

  3) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych w obrębie parkingów publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek magazynowania segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonym miejscu na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.


§ 13

Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.


§ 14

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  1) dla terenów oznaczonych MN i RM – 15%,

  2) dla terenów oznaczonych MN/U, U i U/ZP – 20%,

  3) dla terenów oznaczonych P/U – 25%

  4) dla terenów oznaczonych ZP - 0%


§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


 

 

Uzasadnienie
o uchwały Nr XXXIV/452/2010
ADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI.
z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami:

  - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).


Rada Miejska we Wrześni w dniu 29 września 2008 r. podjęła Uchwałę XVII/213/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.


Burmistrz Miasta i Gminy Września przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, kolejno:

  1) ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia planu w biuletynie Wieści z Ratusza w dniu 1.12.2008 r. oraz przez obwieszczenie, które było wywieszone od 23.01.2009 r. do 13.02.2009 r. w gablocie urzędu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;

  2) dnia 26.03.2009 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu;

  3) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września;

  4) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

  5) w dniu 27 listopada 2009 uzyskał pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;

  6) w dniu 19 marca 2010 r. uzyskał negatywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

  7) w dniu 02.03.2010 r. uzyskał pozytywne uzgodnienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  8) w dniach od 24.02.2010 r. do 21.03.2010 r. uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  9) w projekcie planu uwzględnił uwagi i zastrzeżenia złożone na etapie opiniowania i uzgadniania;

  10) w dniach od 25 maja 2010 r. do 15 czerwca 2010 r. (uwagi do 29 czerwca 2010 r.) wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, a o wyłożeniu ogłosił w biuletynie Wieści z Ratusza, a także poprzez wywieszenie obwieszczenia w gablocie urzędu oraz zapewnił informację o wyłożonym projekcie;

  11) w dniu 7 czerwca 2010 r. zorganizował publiczną debatę nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

  12) w dniu 17.09.2010 r. w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił o opinie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i uzyskał opinię negatywną;

  13) w związku z ww. opinią skorygował zapisy planu sprzeczne z z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675);

  14) w trakcie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu wpłynęły trzy uwagi.

Plan określa zasady zagospodarowania terenu oraz parametry urbanistyczno- architektoniczne, które nawiązują do charakteru zabudowy występującej w sąsiedztwie. Zaprojektowano równocześnie tereny pod drogi publiczne dla obsługi obszarów zlokalizowanych w obrębie planu. Określono także zasady zaopatrzenia terenów w sieci infrastruktury technicznej.

Zapisy planu właściwie chronią środowisko i jego zasoby. W sporządzonej prognozie oddziaływania na środowisko do planu oceniono jego oddziaływanie na środowisko oraz określono stopień oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Opracowana prognoza wykazała, że realizacja zapisów zmiany planu nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz jego otoczenie.

W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, kolejności poszczególnych czynności wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko oraz tym, że zachowano spójność z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatw. uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 roku, przedstawiam do uchwalenia projekt przedmiotowej uchwały.

Zostały przygotowane dokumenty formalno - prawne związane z podjęciem prac planistycznych oraz dokumenty sporządzane w toku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.
PODSUMOWANIE


zgodnie z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)


dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.


I. Informacja o przyjętym dokumencie, w tym o rozpatrywanych rozwiązaniach alternatywnych.


  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/452/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r.

  2. Powierzchnia przedmiotowego obszaru wynosi ok. 26,48 ha.

  3. Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku miało na celu określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

  4. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzony został projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2009r.

  5. W studium w granicach przedmiotowego obszaru określono tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem M.

  6. Prace dotyczące przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w szczególności art. 17.

  7. W trakcie procedury planistycznej zostały opracowane, zgodnie z wymaganiami ustawowymi:

1) „Prognoza oddziaływania na środowisko”;

2) „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu”.

8. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie służyło udostępnieniu nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, terenów pod drogi publiczne oraz innych terenów o funkcji towarzyszącej.


II. Informacje o udziale społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów


  1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazało się w biuletynie Wieści z Ratusza 1.12.2008 r. i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Września w dniach od 23.01.2009 r. do 13.02.2009 r. Wnioski do planu można było składać do dnia 13.02.2009 r.


  2. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu od dnia 25 maja 2010r. do dnia 15 czerwca 2010r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zostało ukazało się w prasie 15.05.2010 r. oraz na tablicy ogłoszeń dnia 14.05.2010 r.


  3. Przeprowadzona została dyskusja publiczna w dniu 7 czerwca 2010r., dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie planu.


  4. Uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko można było składać do 29 czerwca 2010r. Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały wniesione trzy uwagi uwzględnione w całości.

III. Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski:


  1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko – mpzp wykonany został w oparciu o uwarunkowania środowiska. Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceniła, iż plan pozwoli na sformułowanie dla tego obszaru szczegółowych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych umożliwiających rozwój funkcji mieszkalnej, zgodnej z charakterem samego obszaru opracowania, a także terenów z nim sąsiadujących, wskazała też rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu.


  2. Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia negatywna nr RDOŚ-30- OO.III-7041-265/10/mm z dnia 19 czerwca 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni – opinia pozytywna nr ON.NS-72/6-3/2010 z dnia 02.03.2010 r. bez uwag.


3. Uwagi zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Nie wniesiono uwag. Złożono trzy uwagi, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


4. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko – w tym przypadku postępowanie transgraniczne nie zostało przeprowadzone.


5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu – nie dotyczy. Realizacja postanowień dokumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, następuje na skutek wykonania projektu budowlanego, stanowiącego podstawę wydania pozwolenia na budowę. Metody i częstotliwości przeprowadzenia analizy realizacji postanowień dokumentu mogą odbywać się wyłącznie w powiązaniu z realizacją zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub etapami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawamiejscowego, na podstawie, którego następuje realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.