BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694387
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XXXIV/448/2010

UCHWAŁA NR XXXIV/448/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.


Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Września wyniki analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


§ 2

  1. Stwierdza się aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września uchwalonego uchwałą nr XIV/108/99 z dnia 27 września 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XI/99/03 z dnia 9 lipca 2003 r. oraz uchwałą Nr XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 r.

  2. Stwierdza się aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych dla obszarów na terenie gminy Września.

§ 3

Analiza, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/448/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 8 listopada 2010 r.


Stwierdza się, iż zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Września. Sporządzona analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Września została pozytywnie zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. Wyniki w/w analizy Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zaktualizowane uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15.05.2008 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września pozostaje aktualne a cele i wizja rozwoju gminy nie uległy zmianie.
Zgodnie ze zaktualizowanym studium terenem rozwojowym gminy są obszary położone głównie w sąsiedztwie węzła autostradowego oraz projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15. Dla tych terenów zostały opracowane aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Podstawowym narzędziem realizacji ustaleń studium są mpzp. Gmina systematycznie obejmuje planami kolejne obszary wyznaczone w studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub pod aktywizację gospodarczą. Obowiązujące na terenie gminy mpzp zostały uchwalone w latach 1996 – 2010, są nadal aktualne i odpowiadają potrzebom gminy w chwili obecnej. Na 72 obowiązujących mpzp, prowadzone są prace nad zmianami w dwóch przypadkach.
W przyszłości mogą wystąpić przesłanki uzasadniające przystąpienie do zmian mpzp, bowiem gmina powinna na bieżąco reagować i dostosowywać obowiązujące plany do bieżących uwarunkowań prawnych i funkcjonalnych. Proces planowania przestrzennego jest procesem ciągłym i należy dążyć do objęcia planami jak największego obszaru gminy.
Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.