BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269070
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zakup serwerów wraz dedykowaną macierzą dla Urzędu Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Zakup serwerów wraz dedykowaną macierzą dla Urzędu Miasta i Gminy Września

CPV: 30.23.31.00-2, 30.23.31.41-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 31 stycznia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Rafał Stobiński – Informatyk tel. 061 64-41-20 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/serwer_umig_wrzesnia.rar

Wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 12.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 30 listopada 2010 r. do godz. 11.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali dostawy serwerów o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 zł brutto, w tym 1 dostawa o wartości co najmniej 150.000 zł brutto;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

    a) dwoma inżynierami technicznymi o specjalizacji w zakresie serwerów;

    b) jednym inżynierem technicznym o specjalizacji w zakresie macierzy dyskowych;

4) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia;

5) udzieli min. 36 miesięcy gwarancji od dnia podpisania protokołu-odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 333829-2010 w dniu 23.11.2010

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.