BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276757
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zarządzanie i administrowanie targowiskami miejskimi: część 1 - targowiskiem przy ul. Kościelnej we Wrześni, część 2 - targowiskiem przy ul. Kościuszki we Wrześni
  

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Tel. 061 640-40-40, Fax. 061 640-40-44


  Ogłasza przetarg nieograniczony:


Zarządzanie i administrowanie targowiskami miejskimi:

Część 1 – targowiskiem przy ul. Kościelnej we Wrześni

Część 2 – targowiskiem przy ul. Kościuszki we Wrześni

CPV: 70.33.00.00-3


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.Termin wykonania: do 31 grudnia 2012 rokuUprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – kierownik Ref. Komunalnego pok. nr 6 tel. 061 640-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.plFormularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września; ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 21 lub pobrać link http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/SIWZ_zarzadzanie_i_administrowanie_targowiskami_miejskimi.pdf

Wadium: część 1 – 3.000 zł / słownie: trzy tysiące złotych/

               część 2 – 1.500 zł / słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/


Otwarcie ofert nastąpi 2 grudnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 12.00Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 2 grudnia 2010 r. do godz. 11.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie usługi z zakresu zarządzania, administrowania nieruchomościami;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o zakresie zarządzania nieruchomościami;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do zarządzania nieruchomością zgodnie z art. 189 Ustawy o gospodarce nieruchomościami;

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 333773 - 2010 z datą zamieszczenia: 23.11.2010 r.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.