BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254505
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXXIV/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 8 listopada 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXXIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XXXIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt 3

radny Bolesław Święciochowski zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości z okazji Święta Niepodległości, które odbędą się dnia 11 listopada 2010 r.

radna Teresa Piskorż podziękowała burmistrzowi za wykonanie oświetlenia przy bocznym wejściu na cmentarz komunalny. Dodała, że rok temu zgłaszała jeszcze problem parkingów przy cmentarzu komunalnym i ma nadzieję, że to również zostanie zrobione. Kolejny problem dotyczył zamknięcia basenu „Świat Wodny” przy ul. Kościuszki. Poprosiła, aby zrobić wszystko by basen pozostał. Przekazała burmistrzowi petycje mieszkańców w tej sprawie (załącznik nr 3).

radny Szymon Paciorkowski powiedział, że mieszkańcy ul. Wałbrzyskiej apelują o remont chodnika. Problem ten zgłosił mieszkaniec z ul. Wałbrzyskiej podczas dyżuru radnego. Kolejna sprawa dotyczyła Systemu Informacji Miejskiej. Radny zwrócił się z propozycją do Prezesa PUK Sp. z o.o. we Wrześni, aby w takim systemie można było odszukać groby znajdujące się na cmentarzu komunalnym i farnym we Wrześni.

radny Bronisław Dankowski powiedział, że z przyjemnością pracował i współpracował przez te 4 lata z radnymi, burmistrzem i całym zarządem. Dodał, że wszystkie zgłoszone przez niego wnioski został zrealizowane. Życzył wszystkim ponownej kadencji.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że złożył pismo w Urzędzie w sprawie zwiększenia środków na fundusz sołecki i prosi o odpowiedź. Kolejne sprawa dotyczyła subwencji oświatowej. Zapytał, ile subwencji otrzymywanej na uczniów wystarcza na funkcjonowanie oświaty? Czy te środki są wystarczające i na ile wystarczają? Poprosił o pisemną odpowiedź w obydwu sprawach.

radny Maciej Baranowski zapytał, czy można liczyć na pomoc KPP, Wydziału Ruchu Drogowego w zakresie rozładowania korków w godzinach rannych, gdy ludzie jadą do pracy oraz gdy po południu wracają z pracy do domów?

Pkt 4

a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/448/2010 w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września (załącznik nr 4).

b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/449/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej (załącznik nr 5).

c) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/450/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida (załącznik nr 6).

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/451/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym (załącznik nr 7).

e) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/452/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku (załącznik nr 8).

f) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/453/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie (załącznik nr 9).

g) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/454/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim (załącznik nr 10).

h) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/455/2010 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r. (załącznik nr 11).

i)

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy obecna rada powinna nowej radzie uchwalać takie długoterminowe programy? Dodał, że na te kwestie nowa rada może mieć zupełnie inne spojrzenie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIV/456/2010 w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na lata 2011-2014 (załącznik nr 12).

j) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/457/2010 w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego (załącznik nr 13).

k) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIV/458/2010 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok (załącznik nr 14).

l) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIV/459/2010 w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 (załącznik nr 15).

ł) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIV/460/2010 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 (załącznik nr 16).

m) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/461/2010 w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni (załącznik nr 17).

n)

radna Mariola Zalepa powiedziała, że rondo przy ul. Gnieźnieńskiej nie jest ukończone i w związku z tym nie ma się czym zajmować. Dodała, że nowa rada jeżeli uzna za stosowne to nada imię temu rondu. Zwróciła się do radnych o zdrowy rozsądek w tej kwestii.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zapytała radcę prawnego czy są jakieś przeciwwskazania prawne, aby nadać imię czemuś czego jeszcze nie ma, co jest w budowie?

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że z prawnego punktu widzenia nie ma takich przeciwwskazań.

radny Stanisław Dominiczak złożył wniosek formalny o głosowanie imienne w sprawie podjęcia uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni (załącznik nr 18).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o przegłosowanie wniosku złożonego przez radnego Stanisława Dominiczaka.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 2 głosami „za”, 13 „przeciw” i 5 „wstrzymującymi się” odrzuciła wniosek radnego Stanisława Dominiczaka dotyczący głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 11 głosami „za”, 1 „przeciw” i 8 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIV/462/2010 w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni (załącznik nr 19).

o) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/463/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości (załącznik nr 20).

p) Tomasz Kałużny, burmistrza miasta i gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok (załącznik nr 21).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/463/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok wraz z autopoprawką (załącznik nr 22).

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2010 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji na 2 miesiące przed upływem kadencji (załącznik nr 23).

  • Pismo Wojewody Wielkopolskiego z informacją że Burmistrz, Pan Tomasz Kałużny i Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Pani Bożena Nowacka złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości (załącznik nr 24).

  • Wszyscy radni otrzymali informację o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2009/2010.

  • Do dnia 12 listopada br. radni proszeni są o zwrot kart dostępu do Biura Rady Miejskiej.

  • W imieniu dyrektora Muzeum Regionalnego, zaprosiła wszystkich radny po obradach sesji do Muzeum na wystawę pt: „Magistrat Miasta Wrześni”.

Pkt 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

  • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję  na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 25),
  • 5 listopada 2010 r. Pani Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odebrała w Warszawie nagrodę dla Gminy Września za udział w konkursie organizowanym przez Senat RP pt. „Gmina przyjazna Seniorom”.

  • 8 listopada 2010 r. w Poznaniu, w auli Politechniki Poznańskiej burmistrz odebrał nagrodę „Aktywny Europejczyk”. Jest to nagroda dla gmin, miasta najlepiej wykorzystujących fundusze europejskie.

  • Od kilku tygodni prowadzone są rozmowy z inwestorem indyjskim na temat sprzedaży gruntów pod budowę fabryki we Wrześni. Na terenach znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ma powstać fabryka produkująca opakowania foliowe.

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radną Teresę Piskorż dotyczące parkingów przy cmentarzu komunalnym powiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymał wizualizację i projekt tego terenu. Dodał, że w przeciągu 2 lat inwestycja ta powinna zostać zakończona i jeżeli będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, to gmina z nich skorzysta. Kolejne pytanie dotyczyło zamknięcia basenu „Świat Wodny”. Burmistrz powiedział, że basen jest własnością Grupy Kapitałowej Pamapol. Dodał, że prowadzone są rozmowy z właścicielami basenu na temat jego dalszego funkcjonowania. Rozpatrywanych jest kilka rozwiązań jego dalszego funkcjonowania.

Na salę obrad wszedł radny Jan Nowak. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące remontu chodników przy ul. Wałbrzyskiej burmistrz powiedział, że ulic, przy których są chodniki wymagające naprawy jest dużo. Są również ulice, gdzie tych chodników nie ma. Należy znaleźć równowagę między oczekiwaniami, a realizacją. Środki przeznaczane na ten cel nie wystarczą, aby wyremontować wszystkie chodniki. Kolejne pytanie dotyczyło, Systemu Informacji Miejskiej i umieszczenia w nim spisu grobów znajdujących się na cmentarzu komunalnym i farnym powiedział, że pomysł ten jest do zrealizowania. Dodał, że cmentarz utrzymuje się z opłat zebranych przez PUK za miejsca grzebalne. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Bronisława Dankowskiego, burmistrz podziękował wszystkim radnym za dobrą i owocną współpracę.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radny Stanisław Dominiczak odpowiedzi na zadane pytania otrzyma na piśmie.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczące rozładowania korków w godzinach rannych, gdy ludzie jadą do pracy oraz gdy po południu wracają z pracy, burmistrz powiedział, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Policją.

radna Teresa Piskorż poprosiła, aby w Biuletynie „Wieści z Ratusza” zamieścić informację, że czynione są wszelkie starania i basen „Świat Wodny” nie zostanie zamknięty.

Pkt. 8

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka podziękowała wszystkim za prace przez 4-letnią kadencję Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.