BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14101338
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi z
komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej,
z 4 listopada 2010 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej,
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

W spotkaniu udział wzięła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wraz z opiekunem, panią Ewą Lewandowską.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Pkt 3

i) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na lata 2011-2014. Poprosił, aby w załączniku w pkt. XII ppkt 2 i 6 Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni zastąpić słowami „Burmistrz Miasta i Gminy Września”.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy uchwalając ten program na lata 2011 – 2014 nie wiąże się rąk nowej radzie?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że program ten korygowany jest w związku ze zmianami ustawowymi, a wymienione w nim zadania były, są i będą realizowane.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że w każdym momencie można przystąpić do zmiany tego programu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na lata 2011-2014.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na lata 2011-2014.

j) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

a) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.

Na salę obrad wszedł radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi brało udział 5 radnych.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy coś wiadomo na temat planu zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą w Nadarzycach?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że odstąpiono od tego planu, ponieważ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej. Dodał, że jeżeli Minister zmieni swoje stanowisko to temat powróci.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.

b) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

c) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że jakiś czas temu, na jednym z posiedzeń komisji była mowa o wystosowaniu pisma do PKP w sprawie zamontowania ekranów wyciszających przy torach na osiedlu sokołowskim. Czy coś w tej sprawie wiadomo?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że został do PKP wysłany wniosek w tej sprawie. Dodał, że sprawdzi co w tej kwestii się dzieje i udzieli odpowiedz na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

d) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że szczegółowe ustalenia planu zawarte są w projekcie uchwały.

radny Stanisław Dominiczak zwrócił uwagę na zapis w § 9 pkt. 3 ppkt. l, mówiący o powierzchni użytkowej lokalu usługowego. Zapytał, czy nie jest ona zbyt mała?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że sprawa dotyczy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dominującą formą jest funkcja mieszkalna, a usługowa uzupełniajaca.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

e) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

f) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

g) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

h) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r.

k) Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Poprosiła, aby w pkt. V, ppkt. 5 słowa „Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni” zmienić na „Burmistrz Miasta i Gminy Września”.

radny Stanisław Dominiczak zwrócił uwagę, że w pkt. V na końcu tytułu wpisany jest rok 2010, a powinien być 2011.

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki powiedziała, że powinien być tam wpisany rok 2011. Poprosiła o wprowadzenie tej zmiany.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

l) Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.

radny Stanisław Dominiczak, zapytał jakie środki przeznaczane są na ten cel?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki odpowiedziała, że na ten cel przeznaczane są środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodała, że w tym roku na walkę z narkomanią przeznaczono 50 tys. zł.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.

ł) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015. Poprosiła, aby w uzasadnieniu do projektu uchwały, w pierwszym wersie zmienić rok z 2009 na 2005.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy opracowując ten program, został wzięty pod uwagę program przeciwdziałania przemocy opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że z tego co wiadomo, PCPR nie ma przygotowanego jeszcze programu. Dodała, że przy realizacji gminnego i powiatowego programu będą podejmowane wspólne działania. Na razie należy koncentrować się jedynie na programie gminnym.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.

m) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że uchwałę o utworzeniu zespołu podejmie rada, a wszystkie sprawozdania, informacje o działalności będzie otrzymywał burmistrz. Czy rada będzie informowana o działalności tego zespołu?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że takie sprawozdanie będzie kierowane do burmistrza ponieważ jest to wymóg ustawowy. Ustawa nie przewiduje przedłożenia go radzie. Rada będzie mogła się z nim zapoznać.

radny Marek Kołodziejczyk zapytał, ile osób będzie wchodziło w skład tego zespołu?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że nie ma żadnych kryteriów co ilości osób. Z doświadczenia jednak wiadomo, że lepiej pracuje sie w mniejszych grupach. Dodała, że w załączniku do projektu uchwały wymienione zostały jednostki, których przedstawiciele wejdą w skład tego zespołu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

n) radna Teresa Piskorż omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 2 głosami „za”, 0 „przeciw i 3 „wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:nadania imienia rondu we Wrześni.

o) Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

p) Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok. Dodała, że na sesji zostanie wprowadzona autopoprawka, ponieważ w dniu dzisiejszym wpłynęły środki na wypłatę akcyzy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Pkt 4

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapoznał komisje z treścią pism, które wpłynęły na ręce pani Bożeny Nowackiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni i dotyczyły:

a) przeniesienia Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni z ul. Batorego 8 do budynku Biblioteki przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13 (załącznik nr 4);

b) nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni imienia Mariana Turwida (załącznik nr 5);

c) skargi na pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 6).

Pkt 5

O godz. 16.00 przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zamknął wspólne posiedzenie komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.