BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260180
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXXIII/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 16 września 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XXXIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Na wniosek radnych, Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosił wszystkich zebrany o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 13 września 2010 r. Jarosława Kukulskiego, Honorowego Obywatela Wrześni.

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Mirosław Zgoliński.

Protokół z sesji nr XXXII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2010 r (załącznik nr 3).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie wprowadzonego projektu uchwały w pkt. 4 i).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Pkt 3

radny Bolesław Święciochowski zaprosił zebranych na uroczystość patriotyczno – religijną z okazji 71. rocznicy agresji Armii Radzieckiej na Polskę w 1939 r., która odbędzie się 17 września br.

radna Teresa Piskorż zapytała jak daleko posunięta jest sprawa przejścia dla pieszych przy ul. Daszyńskiego (z ul. Wrzosowej w kierunku parku im. J.Piłsudskiego)?

radny Szymon Paciorkowski zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia na terenie Wrześni pewnych elementów tzw. Systemu Informacji Miejskiej, który od kilku lat funkcjonuje w Poznaniu. Celem projektu miałoby być zwiększenie walorów turystycznych Wrześni. Dodał, że we Wrześni oznakowanie powinno dotyczyć najciekawszych budowli i miejsc w centrum miasta, np. Ratusza, Fary, Muzeum Regionalnego, Sądu, Pałacu na Opieszynie. Tabliczki informacyjne możnaby umieścić również przy miejskich pomnikach oraz ulicach, gdzie pod nazwą ulicy widniała by tabliczka o dziejach ulicy lub jej patronie oraz reprodukcja zdjęcia z zasobów Muzeum Regionalnego. Radny Szymon Paciorkowski przedstawił 4 fotografie obrazujące omawiane elementy SIM w okolicach Starego Rynku w Poznaniu (załącznik nr 4).

radny Mirosław Chudy zapytał czy przy ul. 3 – go Maja w strefie płatnego parkowania można byłoby wygospodarować kilka darmowych miejsc dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Przedszkola „Słoneczko” bądź zaopatrzyć przedszkole w karty parkingowe.

radny Stanisław Dominiczak poprosił o przyspieszenie działań zmierzających do poprawy jakości korzystania z internetu mieszkańcom z terenu wsi. Kolejne pytanie dotyczyło realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego na wsiach.

Pkt. 4

a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/439/2010 w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (załącznik nr 5).

b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/440/2010 w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania (załącznik nr 6).

c) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/441/10 w sprawie: uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni z poprawkami wprowadzonymi na posiedzeniach komisji (załącznik nr 7).

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/442/10 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 z poprawkami wprowadzonymi na posiedzeniach komisji (załącznik nr 8) .

e) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/443/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości (załącznik nr 9).

f) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/444/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).

g)

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że wstrzyma się od głosu ponieważ nie zgadza się z procedurami, które uniemożliwiły wrzesińskim przedsiębiorcom wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym na rozbudowę szpitala we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za” 0 „przeciw i 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXIII/445/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego (załącznik nr 11).

h) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/446/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok (załącznik nr 12).

i) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/447/2010 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2010 r. (załącznik nr 13).

Pkt. 5

Przewodniczący komisji rewizyjnej Bolesław Święciochowski odczytał informację o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli dowozów dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Września w I półroczu 2010 r. (załącznik nr 14).

Pkt 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  • W związku z końcem kadencji Rady Miejskiej radni do dnia 12 września br. mieli obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe. Wszyscy radni oświadczenia złożyli w terminie.

  • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinię o przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. oraz uchwała w sprawie sprostowania opinii o przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r..

  • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło podziękowanie Wiesława Liwińskiego Burmistrza Annopola, za okazana sympatię i wsparcie rzeczowe jakiego udzielono mieszkańcom Gminny Annopol poszkodowanym podczas tegorocznej powodzi.

  • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo podsumowujące efekty kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

  • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

  • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września przekazał informacje z prac wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 15).

Pkt 8

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radną Teresę Piskorż powiedział, że jest to droga krajowa i gmina ma w tej kwestii ograniczone możliwości. Dodał, że musi sprawdzić czy w projekcie w tym miejscu nie są zaplanowane wysepki.
Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że sprawa nie wymaga dyskusji i wszyscy są za tym, aby takie informacje się pojawiły. Jest to przedmiot do rozmów i na pewno będziemy z Panem w kontakcie.
Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego powiedział, że istnieje regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania i nie ma możliwości wydzielenia kilku miejsc parkingowych dla rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Osoby odbierające dzieci z przedszkola mogą podjechać od ul. Legii Wrzesińskich.

radny Mirosław Chudy powiedział, że przy ul. Legii Wrzesińskich również jest problem z parkowaniem.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że gmina może wystąpić z wnioskiem do Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o udostępnienie kilku miejsc na potrzeby przedszkola.
Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka powiedział, że Urząd Marszałkowski jest w trakcie prac nad internetem szerokopasmowym. Opracowywana jest sieć szkieletowa. Dodał, że będzie to wykonane w standardach światowych.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące terminu modernizacji oświetlenia ulicznego na wsiach powiedział, że prowadzone są w tej kwestii rozmowy i prawdopodobnie zostanie to wykonane jeszcze w tym roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w jednym z punktów zawartych w sprawozdaniu wydziału gospodarki mieszkaniowej mowa jest o wniosku rodziny repatriantów o lokal mieszkalny. Zapytała, czy coś w tej kwestii jest robione.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że takie wnioski wpływają. Dodał, że temat jest otwarty i można sprawę przedyskutować.

Pkt. 9

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w imieniu Rady Miejskiej złożyła na ręce radnego Szymona Paciorkowskiego wiązanką kwiatów wraz z życzeniami z okazji zawarcia związku małżeńskiego.

Radny Szymon Paciorkowski w imieniu swoim i żony podziękował za życzenia i kwiaty.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.