BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267348
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienie treści siwz - Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Otocznej

Zespół Szkół w Otocznej

Otoczna 12

62-3012 Węgierki

Tel/Fax. 061 438 71 32


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro

Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Otocznej

CPV: 72.71.00.00-00, 45.31.10.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: do 30 grudnia 2010 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Dariusz Szykowny – dyrektor tel. 061 438 71 32 lub email: zs-otoczna@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół w Otocznej, sekretariat lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siec_otoczna.rar

Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada 2010 roku w siedzibie Zamawiającego  - sekretariat szkoły o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 10 listopada 2010 roku do godz. 10.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) oraz spełniający warunki udziału:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał co najmniej 3 sieci strukturalne wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto, wykazane roboty należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia,

3. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3.1) złożenie przez wykonawcę oświadczenia, iż dysponuje, co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadających przygotowanie w zakresie projektowania, nadzoru instalacji oraz kwalifikowania oferowanych systemów okablowania strukturalnego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osób,

3.2) złożenie przez wykonawcę oświadczenia, iż dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat testera uprawniającego do wykonania pomiarów okablowania strukturalnego wydany przez producenta testera okablowania lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby,

3.3) złożenie przez wykonawcę oświadczenia, iż dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP do pracy przy napięciu 1 kV lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby,,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 303285-2010 z datą zamieszczenia: 27.10.2010 r.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siec_otoczna.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.