BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262091
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Obwieszczenia, ogłoszenia
Zakończenie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne zakończono w dniu 2.11.2010 r.

Do projektu nie zgłoszono uwag.PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011-2014


PROJEKT

Załącznik do Uchwały Nr .........


z dnia ......................2010 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA


Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO


NA LATA 2011-2014.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:


1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).


2. organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).


3.programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014”.


4. Gminie – rozumie się przez to Gminę Września.


5. koordynatorze – rozumie się przez to pracownika Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, który


współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

II. CELE PROGRAMU


1. Celem programu jest:


a) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,


b) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,


c) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Września.


2. Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy


samorządem a organizacjami pozarządowymi.


3. Cele szczegółowe:


a) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,


b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,


c) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,


d) promocja działalności organizacji pozarządowych.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY


Współpraca opiera się na następujących zasadach:


1. pomocniczości – gmina udziela pomocy organizacją pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,


2. partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,


3. suwerenności – poszanowanie własnej autonomii i organizacji pozarządowych nie narzucając sobie wzajemnych zadań,


4. efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,


5. uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych zadań,


6. jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY


Zakres przedmiotowy obejmuje zadania w zakresie:


1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,


2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,


3. ochrony i promocji zdrowia,


4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,


5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,


6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,


7. wypoczynku dzieci i młodzieży,


8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,


9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,


10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,


11. turystyki i krajoznawstwa,


12. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,


13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,


14. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,


15. przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

V. FORMY WSPÓŁPRACY


Współdziałanie Gminy Września z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze


finansowym i poza finansowym.


1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań organizacjom pozarządowym poprzez:


a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,


b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe


dofinansowanie jego realizacji.


2. Współpraca poza finansowa polega na:


a) informowaniu bezpośrednio (na spotkaniach) lub pośrednio (pisemnie, do informacji)


o planowanych kierunkach działalności,


b) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do


zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności


statutowej tych organizacji.

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE


Na lata 2011 – 2014 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:


1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:


a) dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina,


b) dożywianie osób dorosłych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w jadłodajniach na terenie gminy,


c) wyrównywanie szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie.


2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:


a) prowadzenie badań archeologicznych,


b) organizacja uroczystości kulturalnych,


c) organizacja uroczystości patriotycznych,


d) organizowanie konkursów z podtrzymaniem tradycji,


e) pielęgnowanie tradycji historycznych,


f) promocja Ziemi Wrzesińskiej.


3. ochrony i promocji zdrowia:


a) upowszechniania promocji zdrowia,


b) badania profilaktyczne,


c) organizacja imprez integracyjnych.


4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:


a) likwidacja barier architektonicznych,


b) organizacja imprez integracyjnych.


5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania:


a) udział dzieci i młodzieży w ogólnokrajowych konkursach, olimpiadach,


b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie organizacji zajęć pozalekcyjnych,


c) organizacja konkursów językowych, tematycznych dla dzieci i młodzieży.


6. wypoczynku dzieci i młodzieży:


a) organizacja wypoczynku, zajęć sportowo rekreacyjnych podczas ferii zimowych i letnich oraz w czasie wolnym od zajęć,


b) organizacja obozów sportowych, półkolonii dla dzieci i młodzieży,


c) organizacja wyjazdów na kolonie letnie, obozy sportowe


7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:


a) organizacja wystaw artystycznych, konkursów, wernisaży,


b) organizacja festynów,przeglądów kulturalnych.


8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:


a) organizacja imprez o zasięgu regionalnym, gminnym,


b) organizacja zawodów sportowych, rozgrywek międzyszkolnych,


c) realizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach,


d) organizowanie amatorskich rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych.


9. turystyki i krajoznawstwa:


a) organizacja imprez turystyczno rekreacyjnych o zasięgu regionalnym,


b) koordynacja i wspomaganie organizacji rajdów turystycznych, konkursów,wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży,


10. przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym:


a) organizacja świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz środowiskowych z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży,


b) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,


c) promocja zdrowego stylu życia,


d) organizacja klubów, świetlic socjoterapeutycznych,środowiskowych oraz zajęć profilaktycznych, rekreacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,


e) promowanie profilaktyki i terapii uzależnień,


f) organizacja punktów konsultacyjnych przeciwdziałania uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy.

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU


Gmina Września realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie programu współpracy i działania te obejmują lata 2011-2014.

IX. SPOSÓB REALIZACJI


Zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe odbywa się poprzez:


1. Powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,


2. Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

X. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE PROGRAMU


W ramach uchwalonego programu współpracy na lata 2011-2014 gmina przeznaczać będzie środki finansowe określone coroczną Uchwałą Budżetową.

XI. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU


1. Gmina Września w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.


2.W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.


3.Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.


4.Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań.


5.Gmina może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań.


6.Jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

XII. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI


1. Prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi


oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014” prowadzi koordynator.


2. Skierowanie projektu programu współpracy do konsultacji odbywa się w formie publikacji


projektu programu na stronie internetowej www.wrzesnia.pl, w Biuletynie Informacji


Publicznej, na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu na okres 7 dni.


3. Projekt programu współpracy po rozpatrzeniu uwag i propozycji wniesionych przez


organizacje pozarządowe przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni.


4. Po uchwaleniu przez Radę Miejską we Wrześni „Programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014” zamieszcza się na stronie internetowej www.wrzesnia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

XIII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO


OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH


1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert.


2. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływani są zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni.


3. W skład komisji wchodzą:


a) przedstawiciele Gminy,


b) przedstawiciel organizacji pozarządowych.


4. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi


warunkami konkursu.


5. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich


ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową


i proponowaną propozycją przyznania dotacji.


6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni.


7. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

8. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:


a) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową,


b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;


c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;


d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;


e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;


f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


9. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Września.


10. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.


11. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu będących załącznikami do umowy o wsparcie/zlecenie wykonania zadania publicznego.


12. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.