BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277105
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA


CPV: 31.52.72.00-8, 31.52.72.60-6

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 19 listopada 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/dekoracje_swiateczne.rar

Wadium: 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

Otwarcie ofert nastąpi 25 października 2010 roku w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 25 października 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy (usługi wynajmu) o podobnym charakterze o łącznej wartości minimum 150.000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań (np. Referencje),

3) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 291111-2010 z datą publikacji 18.10.2010 roku

1) www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz_swietlna_dekoracja_swiateczna.rar

 2) www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz_dekoracja_swiateczna_2.rar

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.