BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292820
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Uchwała Nr 12

Uchwała Nr 12 / 2002

Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 22 stycznia 2002r.

w sprawie: określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych

oraz trybu pracy komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się do zamówień udzielanych przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni i jednostkach podległych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek podległych, naczelnikom wydziałów oraz samodzielnemu stanowisku ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zarządu Miasta i Gminy Września

/-/

Maria Taciak

BURMISTRZ


Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni Nr 12 / 2002

R E G U L A M I N

POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

§ 1

PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU

1.   Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (Dz. U. nr 119 poz. 773 z 1998r.; Dz. U. Nr 45 poz. 437 z 1999r.; z 2000r. Dz. U. Nr 12 poz. 136, Nr 93 poz. 1027, Nr 110 poz. 1167 oraz z 2001r. Dz. U. Nr 56 poz. 580, Nr 76 poz. 813, Nr 113 poz. 1208).

2.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.VIII.1996r. w sprawie określania szczegółowych zasad udzielania zamówień publicznych za względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stanu klęski żywiołowej lub inny interes państwa (Dz. U. Nr 109 poz. 524 z późniejszymi zmianami).

3.   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.XI.1997r. w sprawie określania wzorów ogłoszeń o zamówienia publiczne publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach (Dz. U. Nr 138 poz. 930).

4.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.III.1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej (Dz. U. Nr 43 poz. 260).

5.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.II.1999r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26 poz. 239).

6.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.XII.1994r. w sprawie preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 776).

7.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.XII.1994r. w sprawie ustalania wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz form tego zabezpieczenia (Dz. U. Nr 140 poz. 794).

8.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.VIII.1997r. w sprawie określania zakresu twórczych prac projektowych oraz trybu przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki (Dz. U. Nr 100 poz. 619).

9.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.I.1998r. w sprawie określenia dokumentów jakie zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 87 z późniejszymi zmianami).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)  “zamawiającym” - należy przez to rozumieć Zarząd Miasta i Gminy we Wrześni;

2)  “komisji przetargowej” - komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni;

3)  “wydziale merytorycznym” - należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostki podległe, których zakres działalności odpowiada zakresowi przedmiotu zamówienia lub nabycie przedmiotu zamówienia służyć ma realizacji przypisanych (statutowo, ustawowo) danemu wydziałowi;

4)  “przetargu” - należy przez to rozumieć tryb przetargowy określany ustawą z dnia 10.06.1994 roku o zamówieniach publicznych, to jest przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub przetarg dwustopniowy;

5)  “ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10.06.1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 z 1998 roku poz. 773).

6)  “trybie postępowania” - należy przez to rozumieć jeden z trybów wymienionych w art. 13 ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych.

§ 3

WYBÓR TRYBU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

1.   Wybór trybu postępowania proponuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

2.   Proponowany tryb postępowania pracownik stanowiska ds. zamówień publicznych zobowiązany jest uzgodnić z Zarządem Miasta i Gminy we Wrześni.

3.   Proponowany tryb postępowania winien być najkorzystniejszy w danym przepadku, najbardziej służący konkurencji.

4.   Hierarchia trybów dokonywania zamówień publicznych ze względu na wspierania wolnej konkurencji winna być następująca:

·       przetarg nieograniczony

·       przetarg ograniczony

·       przetarg dwustopniowy

·       negocjacje z zachowaniem konkurencji

·       zapytanie o cenę

·       zamówienie z wolnej ręki

5.   Ustala się, iż zasadą jest dokonywanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zastosowanie innego trybu postępowania może nastąpić wyjątkowo w uzasadnionych faktycznie i prawnie przypadkach.

6.   Propozycja trybu postępowania innego niż przetarg nieograniczony winna być uzasadniona pisemnie (uzasadnienie faktyczne i prawne) i zaakceptowana (zatwierdzona) przez Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni.

7.   Wybór każdego z trybów określonych w § 3 ust. 4 dokonywany jest w formie uchwały Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 4

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

1.   Wydział merytoryczny zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów:

1)  projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni wraz z uzasadnieniem, dotyczącego udzielania zamówienia publicznego oraz komisji przetargowej, w którym winien być określony w szczególności:

a)   tryb postępowania;

b)  przedmiot zamówienia - wyspecyfikowany rzeczowo;

c)   szacunkowa wartość zamówienia.

2)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych,

3)  uzasadnienia wszystkich przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert oraz wysokości przyznanych im wag procentowych w szczególności nadania wyższych wag innym kryteriom niż cena np.: gwarancja, serwis.

4)  projektu umowy w sytuacji, gdy w specyfikacji nie określono istotnych warunków umowy.

2.   Całość przygotowanej dokumentacji przetargowej, określonej w ust. 1 należy złożyć w oddzielnej teczce do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni .

3.   1) Po podjęciu przez Zarząd Miasta i Gminy we Wrześni uchwały rozpoczynającej postępowanie i zatwierdzającej dokumentację przetargową - wydział merytoryczny obowiązany jest przekazać ją pracownikowi samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych, który poprowadzi dalszą procedurę postępowania z wyłączeniem czynności określonych w § 7 regulaminu.

2)  Jednostki podlegające UMiG mogą samodzielnie prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do szacunkowej wartości nie przekraczającej 15.000 EURO. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki mogą zwrócić się o pomoc do pracownika samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych.

3)  Jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w pkt. 2, to kierownik jednostki podlegającej obowiązany jest przekazać dokumentację przetargową pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych, który przejmuje dalszą procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie jednostki podlegające oraz samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych UMiG we Wrześni przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do prowadzenia od 1 stycznia 2002 roku na bieżąco pełnego rejestru tych postępowań wg załączonego wzoru do niniejszego regulaminu.

§ 5

OGŁOSZENIE PRZETARGU

1.   Ogłoszenie o przetargu o wartości przekraczającej 30.000 EURO należy zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.   Ogłoszenie o przetargu winno być opracowane zgodnie ze wzorami w zależności od rodzaju przetargu, opublikowanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.XI.1997 roku (Dz. U. nr 138 poz. 930 z późniejszymi zmianami) w sprawie określania wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach.

3.   Ogłoszenie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 (co najmniej w jednym z tych miejsc) w dniu ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.   Ogłoszenie o przetargu, którego wartość nie przekracza 30.000 EURO zamieszcza się na tablicy ogłoszeń zamawiającego, bez ogłaszania w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.   Ogłoszenie o przetargu podpisuje przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 6

KOMISJA PRZETARGOWA

1.   Komisję przetargową powołuje Zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni.

2.   Skład komisji przetargowej Burmistrzowi proponuje pracownik samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych.

3.   Przy wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO w komisji przetargowej obowiązkowo uczestniczy:

·       naczelnik wydziału merytorycznego;

·       pracownik samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych;

·       pracownik prowadzący daną inwestycję.

4.   Komisja przetargowa rozpoczyna działalność na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, w miejscu i o godzinie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o przetargu.

5.   Najprostsze sposoby realizacji zamówienia publicznego:

·       zamówienie z wolnej ręki;

·       zapytanie o cenę

mogą być prowadzone z pominięciem komisji przetargowej. Na wybór tego sposobu realizacji zamówienia należy opracować uzasadnienie zgodne z załączonym wzorem i protokół wyboru oferty (wg załączonych wzorów A, B, C)

6.   Kierownik Zespołu Gospodarczego zapewni Komisji Przetargowej niezbędne warunki, umożliwiające sprawną realizacją jej zadań wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 7

TRYB I ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU

1.   Przetarg przeprowadza komisja przetargowa, która czuwa nad jego właściwym zorganizowaniem, przebiegiem i zakończeniem.

2.   Z przebiegu sporządza się protokół, który powinien być opracowany zgodnie z drukiem ZP - 1 (załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29.XII.1994r.). Do protokołu winna być załączona dodatkowa dokumentacja prac komisji przetargowej zgodnie z wzorami ww. zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych załączonymi do protokołu ZP - 1.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.