BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277044
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przebudowa ulicy Przemysłowej we Wrześni wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką budynków gospodarczo-garażowych
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Przebudowa ulicy Przemysłowej we Wrześni wraz z budową

kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką budynków gospodarczo-garażowych


CPV: 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8, 45.11.13.00-1


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.


Czas trwania zamówienia: 30 stycznia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Stachowicz – Referent Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-75 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/przebudowa_ul_przemyslowej.rarWadium: 7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych))


Otwarcie ofert nastąpi 2 listopada 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 2 listopada 2010 r. do godz. 10.45.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

2.1) wykonali budowę, przebudowę nawierzchni drogowych z kostki betonowej o wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000 złotych brutto,

2.2) wykonali roboty budowlane obejmujące budowę kanalizacji o wartości łącznej nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto,

  1. dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

3.1) budowy dróg,

3.2) instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 291057-2010 w dniu 18.10.2010 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.