BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278287
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi

Protokół
wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 15 września 2010 r.


Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa o godz.14.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym;
Marta Karaś, przedstawiciel Firmy „CODEX”;
Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R;
Łukasz Różański, dziennikarz z Tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji. (załącznik nr 3).

Pkt 3

a)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

b)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 5 radnych.

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił by w załączniku do projektu uchwały w § 4 pkt. 1 umieścić w cudzysłowie wyłącznie słowo „Łazienki”, w pkt. 2 po wyrazach „Stadion Miejski” dopisać „wraz z halą sportową” oraz w pkt. 3 po wyrazach „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny” dopisać „Camping”.

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni.

radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy nowa hala wchodzi w zakres zadań stadionu miejskiego?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak.

radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy stadion w Psarach Polskich można zaliczyć do obiektów ujętych w statucie?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak, ponieważ jest on własnością gminy. Ktoś z ramienia urzędu musi mieć pieczę nad tym obiektem, a właściwym podmiotem wyznaczonym do takich zadań jest WOSiR Września.

radny Szymon Paciorkowski zapytał jaki jest stan techniczny skaytparku?

Zbigniew Ogrodowicz,dyrektor WOS-R powiedział, że remont został zakończony. Wymieniono wszystkie nawierzchnie.

radny Maciej Baranowski zapytał o sposób wywożenia odpadów nieczystości płynnych na campingu.

Zbigniew Ogrodowicz,dyrektor WOS-R powiedział, że problem ten przestał istnieć od wiosny tego roku, ponieważ zainstalowano nową sieć kanalizacyjną. Ścieki pompowane są do istniejącej instalacji na ul. Świętokrzyskiej. Do wykonania została jeszcze instalacja zasilania wody oraz zasypanie szamba.

radny Sylwester Jałoszyński odnośnie zdemontowanej przystani kajakarskiej, zapytał do kogo należy i czy planuje się tam inną zabudowę?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nieruchomość ta zawsze była własnością gminy i nie planuje się tam budowy jakiegokolwiek budynku.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni.

d)

Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w związku z tym, iż zmiany w planie odnowy miejscowości polegały jedynie na zmianie harmonogramu wniosek przesyłany zostanie w całości? Czy uchwała nie mogłaby, np. zawierać w treści tylko strony, która ulega zmianie? Czy konieczne jest ponowne wysyłanie całego wniosku? Zastanawia się, czy w kolejnej kadencji czekają nas uchwały zmieniające te plany, które przyjmowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie jest uchwalany wniosek o środki unijne tylko do wniosku, który powstanie należy dołączyć poprawny plan odnowy miejscowości. Widocznie uznano, że z jakiś powodów poprzedni był niepoprawny. Może się zdarzyć, że gdy z jakiś powodów upłynie czas między uchwaleniem planu odnowy miejscowości, a złożeniem wniosku wystąpi jakaś niespójność i konieczna będzie zmiana ale tego nie da się uniknąć.

radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w takim układzie plan ten będzie ponownie przesyłany do Poznania?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie wie czy będzie przesyłany. RM uchwala plan odnowy miejscowości, natomiast to do czego będzie służył ten dokument okaże się, bo niekoniecznie będzie służył do złożenia wniosku. To tak jak, np. Statut WOSiR-u kiedyś może będzie także wykorzystany jako załącznik do wniosku.

radny Maciej Baranowski zapytał, czy budynek domu kultury w Psarach Polskich jest w takim stanie jak przedstawiono to na zdjęciach w planie odnowy miejscowości?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że jest w takim stanie jak na zdjęciu.

radny Maciej Baranowski powiedział, że zastanawia się co przez tyle lat robiła rada sołecka skoro budynek jest w takim stanie, iż bardziej nadaje się do rozbiórki niż do remontu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie była remontowana przez wiele lat dlatego jest w takim stanie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa zapytała, czy plan odnowy miejscowości przygotowany został dla samego faktu stworzenia dokumentu, czy też pierwsza w kolejności do remontu będzie świetlica w Psarach Polskich?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że komisja rozwoju wsi ustala kolejność remontów świetlic.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy w przyszłorocznym budżecie można by uwzględnić kwotę 700 tys zł z przeznaczeniem na meliorację.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie możemy przeznaczyć pieniędzy na takie zadania, ponieważ jest to niezgodne z przepisami, to nie jest nasze zadanie. Nie możemy wydawać pieniędzy na nie nasze zadania.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

g)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odnośnie swojej poprzedniej wypowiedzi dodał, że rowy mogą być czyszczone przez gminę na terenach zurbanizowanych, czyli nie wiejskich.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

h)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Pkt 4

radny Stanisław Dominiczak w nawiązaniu do inwestycji spółek wodnych, a dla Miasta i Gminy Września jest to spółka Gutowo Małe powiedział, że jeśli chce ona uzyskać środki od wojewody na jakąkolwiek inwestycję musi mieć procentowy udział w samorządzie. Kiedy spółka przystępowała do przebudowy rurociągu gmina przekazała pewną kwotę na to zadanie. Dodał, że nie wie czy należy tworzyć nowy fundusz, natomiast dobrze by było dla spółek, dla inwestycji gdyby były takie środki kiedy spółka wystąpi do wojewody o dofinansowanie.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że jest taka możliwość. Obowiązek dofinansowania wynika nie z ustawy ale z regulaminu, który został uchwalony przez sejmik wojewódzki. Założono możliwość udzielenia dofinansowania pod warunkiem, że gmina lub powiat także dofinansuje daną inwestycję. Utrzymanie melioracji wodnej leży jednak po stronie spółki wodnej.

radny Szymon Paciorkowski poprosił by na sesji RM uczcić chwilą ciszy pamięć honorowego obywatela Wrześni, pana Jarosława Kukulskiego.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 15.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.