BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463558
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji komunalno - finansowej,
z 15 września 2010 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 1), 5 członków komisji komunalno – finansowej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września,
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września,
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września,
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września,
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego,
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego,
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego,
Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym,
Marta Karaś, przedstawiciel Firmy „CODEX”,
Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R,
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Pkt 3

a) Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017. Przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (załącznik nr 4).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 wraz z autopoprawką.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 wraz z autopoprawką.

b) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

radny Bronisław Dankowski zapytał, czy konsultacje te dotyczą tylko organizacji zarejestrowanych na terenie miasta i gminy Września, powiatu wrzesińskiego czy działających na terenie całego kraju.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że dotyczy to wszystkich organizacji z terenu całego kraju działających na rzecz miasta i gminy Września.

radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę, że w § 6 pkt. 2 powinno być „Miasta”, a nie „Mista”.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że zostanie to poprawione.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno – finansowej uczestniczyło 5 radnych.

c) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, dlaczego, w § 1 w pkt. 11 i 12 wymienione są prywatne przedszkola?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że są to nadal placówki gminne, nie zostały sprywatyzowane.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

d) Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni. Dodał, że w załączniku do projektu uchwały w § 4 pkt. 1 należy umieścić w cudzysłowie wyłącznie słowo „Łazienki”w pkt. 2 po wyrazach „Stadion Miejski” należy dopisać „wraz z halą sportową” oraz w pkt 3 po wyrazach „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny” należy dopisać „Camping”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni wraz z przedstawionymi poprawkami.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni wraz z przedstawionymi poprawkami..

e) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

radna Teresa Piskorż zapytała, czy w Psarach Polskich będzie budowana kanalizacja?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że jest przygotowany projekt oraz pozwolenie na budowę. Koszt inwestycji został oszacowany na kwotę ok 40 mln zł. Jest to zbyt duża kwota dla budżetu. Dodał, że na budowę kanalizacji składane były wnioski o fundusze europejskie. W każdym wniosku była zbyt mała lub zbyt duża liczba RLM. Do żadnego z programów nasza gmina się nie zakwalifikowała ze względu na tę liczbę. Powiedział również, że inwestycja raz jeszcze zostanie oszacowana i ponownie zostaną złożone wnioski o fundusze europejskie.

radny Jan Nowak powiedział, że w chwili obecnej koszt tej inwestycji będzie niższy ponieważ zmieniły się technologie i koszt wykonania jest niższy.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

f) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

g) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

h) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Komisja komunalno – finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Pkt 4

radny Bronisław Dankowski powiedział, że na terenie byłego Tonsilu znajdowało się ujęcie wody. Zapytał, czy zostało ono zabezpieczone i czy nadzór na ujęciem przejęło PWiK? Kolejne pytanie dotyczyło oświetlenia przejścia dla pieszych przy byłym ZGM. Dodał, że pracuje tam dużo osób, które późno kończą pracę i korzystają z tego przejścia.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że to ujęcie wody na terenie byłego Tonsilu cały czas jest i jest ono zabezpieczone. Ujęcie to jest w zasobach naszej gminy.
Odpowiadając na kolejne pytanie powiedział, że problem ten był już zgłaszany. Latarnie nadal tam są, ale odłączone. Całkowity koszt tego oświetlenia ponosiło PUK. Latarnie nie były podłączone do oświetlenia ulicznego. Prowadzone są działania zmierzające do przyłączenia tych lamp do oświetlenia ulicznego.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 17.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Przewodniczący
komisji komunalno - finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.