BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14054819
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010

Uchwała nr XXXIII/440/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania

Na podstawie z art. 223 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się gminne jednostki organizacyjne działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które począwszy od 1 stycznia 2011 r. będą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:
1) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1,
2) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2,
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6,
4) Samorządowa Szkoła Podstawowa Kaczanowie,
5) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie,
6) Zespół Szkół w Nowym Folwarku,
7) Zespół Szkół w Marzeninie,
8) Zespół Szkół w Otocznej,
9) Gimnazjum Nr 1,
10) Gimnazjum Nr 2,
11) Przedszkole Nr 1 „Słoneczko”,
12) Przedszkole Nr 6 „Pszczółka Maja”
13) Przedszkole w Gutowie Małym „Polne Kwiatki”.

§ 2.

Źródłami gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku są:
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) wpłaty z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
3) dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń,
4) dochody z przygotowania i sprzedaży wyrobów,
5) odsetki od środków na rachunku bankowym,
6) z opłaty za duplikaty dokumentów,
7) prowizje z tytułu ubezpieczenia mienia i osób,
8) wpływy z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
9) opłaty za dożywianie uczniów oraz przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej, przedszkolnej,
10) wpływy z tytułu podatku od towarów i usług (zwrot VAT naliczonego),
11) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 3.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznaczone są na:
1. atki związane z wyposażeniem,utrzymaniem i eksploatacją budynków administrowanych przez jednostkę,
2. koszty przygotowania i zakupu posiłków,
3. remont budynków administrowanych przez jednostkę,
4. zakup środków czystości,
5. zakup pomocy naukowo – dydaktycznych,
6. zakup usług pozostałych,
7. zakup usług transportowych,
8. zużycia wody i energii,
9. organizowanie usług w zakresie sportu i rekreacji,
10. zadania statutowe jednostki,
11. wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4.

1. Dyrektorzy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 sporządzają corocznie plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na następny rok i przekazują Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie umożliwiającym ujęcie go w załączniku do projektu uchwały budżetowej, nie później niż do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych oświatowej jednostki budżetowej, zatwierdzony przez Dyrektora jednostki budżetowej, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków sporządza się w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały, paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz. U. Nr 38, poz.207)

4. Plan finansowy dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową, ujęty w załączniku do uchwały budżetowej stanowi prognozę tych dochodów, jest podstawą gospodarki finansowej i powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki w terminie 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały.

§ 5.

1. Zmian w planie dokonuje Dyrektor samorządowej jednostki budżetowej.

2. Dokonując przeniesień wydatków, o których mowa w ust. 1, kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują na piśmie w terminie 7 dni o dokonanych przeniesieniach Burmistrza Miasta i Gminy Września.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zasadnym jest przedłożenie projektu uchwały budżetowej w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. Określono jednostki działające na podstawie Ustawy o systemie oświaty, tryb i sposób sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz tryb dokonywania zmian w planie finansowym.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.