BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694368
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXXIII/444/2010

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. )Rada Miejska we Wrześni,  uchwala co następuje: 

§ 1.
1.Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych i instytucji kultury, Naczelnicy Wydziałów oraz kierownicy referatów i samodzielni pracownicy samorządowi, przygotowują materiały do projektu budżetu rzetelnie według rzeczywistych potrzeb z uzasadnieniem w oparciu o realizowane zadania przez poszczególne jednostki lub pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań w ramach powierzonych obowiązków.
2.Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy oraz inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, realizujące zadania gminy składają wnioski do projektu budżetu.

§ 2.
Materiały do projektu budżetu winny być sporządzone w układzie określonym w każdym roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w sposób zapewniający prawidłowe przygotowanie projektu budżetu.

§ 3.
1.Ostateczny termin złożenia materiałów planistycznych przez osoby wymienione w § 1 ust. 1 ustala się na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, na który opracowany jest budżet.
2.Ostateczny termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w § 1 ust. 2 ustala się na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, na który opracowany jest budżet.

 § 4.
Materiały o których mowa w § 1-3 składa się do Skarbnika Miasta i Gminy, który nadzoruje kompletność i  terminowość złożonych dokumentów.

§ 5.
Na podstawie otrzymanych materiałów Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje zestawienia tabelaryczne do projektu budżetu biorąc po uwagę:
1.prognozy stawek podatkowych,
2.opłaty i ceny obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
3.dochody własne,
4.przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym,
5.informacje od dysponentów środków.

§ 6.
1.Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie zebranych i przygotowanych przez Skarbnika Miasta i Gminy materiałów opracowuje projekt budżetu Miasta i Gminy  wraz z załącznikami.
2.Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
3.Załącznik do budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
4.Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w pkt. 2 i 3 o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.
5.Do projektu uchwały budżetowej załącza się również uzasadnienie zawierające opis planowanych dochodów budżetowych, planowanych przychodów, wydatków i rozchodów.

§ 7.
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami jak i uzasadnieniem Burmistrz  Miasta i Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie Miejskiej oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania  komisjom rady. Komisje rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są pisemne opinie o projekcie budżetu.


§ 8.
1.Opinie i wnioski komisji Rady Miejskiej przekazywane są Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2.W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, komisje zobowiązane są wskazać źródło jego sfinansowania.
3.Uwzględnione propozycje zmian Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia w formie autopoprawek na sesji budżetowej.
4.Wnioski komisji nieuwzględnione w autopoprawkach wymagają uzasadnienia.
5.Projekt porządku obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej powinien uwzględniać następujące punkty:
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
c)odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
e)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f)dyskusję  nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie,
g)głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.

§ 9.
Uchwałę budżetową Rada Miejska  uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

§ 10.
Traci moc: uchwała XVII/226/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowość  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka
 


UZASADNIENIE:

           W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

                                    

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.