BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278144
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXXII/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 29 czerwca 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XXXII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecna jest radna Mariola Zalepa i radny Michał Jaśniewicz.

Protokół z sesji nr XXXI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Pkt 3

radna Teresa Piskorż poprosiła o przycięcie krzewów na skrzyżowaniu ul. Fromborskiej i Wrocławskiej.
Zapytała, kto na terenie powiatu wrzesińskiego zajmuje się usuwaniem martwych zwierząt z dróg i za jaką kwotę wykonuje tę usługę?

radny Bronisław Dankowski zapytał kiedy nastąpi remont dalszej części chodnika na ul. Kościuszki w kierunku ronda?
Poprosił także o remont chodnika oraz nawierzchni jezdni na ul. Grunwaldzkiej.

radny Maciej Szelągiewicz podziękował burmistrzowi Tomaszkowi Kałużnemu, Jarosławowi Malickiemu, Krzysztofowi Murlikowi oraz Szymonowi Krajniakowi za pomoc w organizacji turnieju piłki koszykowej.
Zapytał także, czy byłaby możliwość wydłużenia czasu otwarcia „Orlików” w soboty?

radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy można by zakupić kontenery dla piłkarzy z terenu Gminy, które zawodnicy mogliby wykorzystywać jako szatnie podczas rozgrywek?

radny Mirosław Chudy zapytał, jaki jest stan prawny budynku w którym mieściła się „szkoła mleczarska”? Czy spółdzielnia, która zarządza tym budynkiem ma jakieś zobowiązania wobec gminy? Zapytał także, czy gmina nie mogłaby zaadoptować tego budynku i za pieniądze uzyskane ze sprzedaży akcji PEC-u zrobić tam mieszkania socjalne?

radny Stanisław Dominiczak podziękował burmistrzowi Tomaszowi Kałużnemu i komendantowi Mirosławowi Morawskiemu za pomoc w organizacji festynu rodzinnego i rajdu rowerowego w Gozdowie.
Poprosił o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Daszyńskiego.
Odnośnie programu Lider powiedział, że wykorzystanie środków jest na poziomie 17% w związku z czym poprosił by podjąć działania, aby zwiększyć liczbę składanych wniosków.


Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w obradach brało udział 20 radnych.


radny Maciej Baranowski Odnośnie otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie napraw dróg powiedział, że bardzo cieszy się, że tak niemała ilość pieniędzy przeznaczana jest na bieżące utrzymanie dróg. Dodał, że ma nadzieję, iż sytuacja będzie ulegała systematycznej poprawie i przy podobnych nakładach w drugim półroczu drogi zostaną „doprowadzone do takiej fajnej użyteczności”.
Zapytał, czy była by możliwość zaproponowania PKP zainstalowania kamery w przejściu podziemnym co spowodowałoby zaprzestanie dewastacji tego miejsca?

radny Marek Kołodziejczyk poprosił by przejście między ul. Batorego, a ul. Sikorskiego pokryć kostką brukową.
Zapytał także, czy gmina planuje przejąć drogi wewnętrzne, osiedlowe od spółdzielni mieszkaniowej? Jeśli tak, to czy mieszkańcy na tym zyskają?

radna Teresa Piskorż powiedziała, że zakręt z ul. Grunwaldzkiej w ul. Kwidzyńską jest bardzo szeroki co powoduje, że jest tam słaba widoczność nadjeżdżających samochodów z przeciwka, w związku z czym zapytała, czy jest możliwość zmniejszenia tego łuku?


Pkt 4

a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/424/10 w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/52/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku (załącznik nr 3).


b)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła by w § 1 zmienić zapis „z zabudową gospodarczą” na zapis „z działalnością gospodarczą”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/425/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej (załącznik nr 4).


c)
radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w § 7 należałoby sprecyzować zapis odnośnie stosowania ogrodzeń.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zapis jest precyzyjny, „mówi” tylko o ogrodzeniach betonowych.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw i 1 głosem „wstrzymującym” się podjęła uchwałę nr XXXII/426/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej (załącznik nr 5).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/427/10 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni (załącznik nr 6).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/428/10 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo (załącznik nr 7).


f)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła by w § 9 zmienić symbol literowy dotyczący oznaczenia na mapie terenów zieleni urządzonej zapisany jako ZP na ZP1.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/429/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni (załącznik nr 8).


g)
radny Maciej Baranowski poprosił o informację nt. Liczby osób zatrudnionych w OPS we Wrześni z podziałem na poszczególne sekcje.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/430/2010 w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 9).


h)
radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy godziny otwarcia biblioteki pozostaną takie same dla dzieci jak i dla dorosłych?


Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest bardzo prosty system wypożyczania książek, dlatego też nie przewiduje się żadnych problemów.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/431/2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni (załącznik nr 10).


i)
radny Szymon Paciorkowski zwrócił się z apelem do władz miasta aby jeszcze przed końcem tej kadencji, wykorzystać szansę promocji i współpracy z Koryntem.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/432/2010 w sprawie: nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Korynt (załącznik nr 11).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/433/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września i Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uznając ją za nieuzasadnioną (załącznik nr 12).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/434/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze (załącznik nr 13).


l)
radny Maciej Baranowski zapytał, czy jeżeli Gmina, uzyska środki finansowe z innych źródeł, które pokryją plany zaciągnięcia pożyczki, to ta uchwała zostanie uchylona?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że prawie zawsze okazuje się, że w wyniku przetargu kwoty osiągane są dużo niższe, a dofinansowanie to jakiś %. Suma dofinansowania też maleje, czyli po przetargu wychodzi niższa kwota. Zakłada się kosztorys projektowy ale kwota ta może się zmienić. Zmienia się proporcja kwoty naszego udziału względem środków UE, ponieważ jest 50, 60% kwoty zakładanej. W budżecie musimy mieć wpisaną taką kwotę jaka wynika z kosztorysu przed przetargiem.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września pożyczki z WFOŚ zawsze są przyznawane do pewnej kwoty. Na etapie wyłonienia wykonawcy, ustalenia precyzyjnej kwoty zmieniają się.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/435/2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo” (załącznik nr 14).


m)
radny Stanisław Dominiczak zapytał jakie budynki będą brane po uwagę w tym zadaniu?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że przedszkola publiczne.


radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy wszystkie szkoły na terenie gminy są po termomodernizacji? Dodał, że przedszkola, Gmina oddaje w „inne ręce”, a termomodernizacja prowadzi do znacznego obniżenia kosztów, zwłaszcza zimą. W związku z tym jeśli są inne budynki, gdzie nie przeprowadzono termomodernizacji, to czy nie należałoby zmienić jej kolejności?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że termomodernizacja budynków szkolnych w mieście nie jest zakończona, została jedna szkoła- SSP6.


radny Stanisław Dominiczak powiedział, że miał na uwadze szkołę w Otocznej i Marzeninie.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że szkoły na wsi „czekają” na termomodernizację. To zadanie dotyczy jednak przedszkoli publicznych.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw i 1 głosem „wstrzymującym” się podjęła uchwałę nr XXXII/436/2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni” (załącznik nr 15).


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/437/2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni” (załącznik nr 16).o)
radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czym spowodowana jest zmiana w dziale 750 w rozdziale 75023?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zmiana spowodowana jest zadaniem, które zapisane jest w załączniku nr 8, w zadaniach inwestycyjnych. Jest to „Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/438/2010 wraz z autopoprawką w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010 (załącznik nr 17 i 18).


Pkt 5

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała informację z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2009 złożonych przez radnych rady Miejskiej we Wrześni v kadencji (załącznik nr 19).

  Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:

 • Zawiadomienie o uroczystości zaślubin Pana Szymona Paciorkowskiego w dniu 31 lipca 2010 roku,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • 162. Rocznicy Bitwy pod Sokołowem,

 • Dnia Zwycięstwa,

 • Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni,

 • VII Festynu Rodzinnego w Otocznej,

 • Nocy Świętojańskiej.


Pkt 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję

  na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 20),

 • Przekazał informację z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2009 rok (załącznik nr 21),

 • Burmistrz poinformował, że rozpocznie się remont drogi nr 15 od Gulczewa do ronda przy ul. Wrocławskiej i dalej w kierunku ul. Działkowców łącznie z remontem ronda. Inwestycja trwać będzie 4 miesiące i wyniesie ok 30 mln zł.


Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radną Teresę Piskorż powiedział, że zostanie wykonana wycinka krzewów na skrzyżowaniu ul. Fromborskiej i Wrocławskiej.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radną Teresę Piskorż i radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie ul. Grunwaldzkiej burmistrz powiedział, że już został rozstrzygnięty przetarg na remont chodników po obu stronach. Przy okazji tego remontu sprawdzona zostanie nawierzchnia jezdni na tym odcinku.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że pytanie odnośnie zwężenia na ul. Kwidzyńskiej, jak i odnośnie zbierania martwych zwierząt radna zadała na posiedzeniu KBiPS, a odpowiedź zostanie przygotowana przez komendanta Straży Miejskiej.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na kolejne pytanie zadane przez radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie remontu przy ul. Kościuszki burmistrz powiedział, że jest to droga powiatowa i remont jest w gestii starostwa powiatowego.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radną Teresę Piskorż odnośnie usuwania zwierząt z jezdni burmistrz powiedział, że podpisana jest umowa z firmą Farmulit, która posiada odpowiednie uprawnienia i za zryczałtowaną opłatę zabiera te zwierzęta.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Szelągiewicza odnośnie godzin otwarcia Orlików burmistrz powiedział, że Orliki w okresie wakacyjnym będą otwarte dłużej, czyli: pn.-pt. 14-22, w soboty 10-18, w niedziele 10-18.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego odnośnie zakupu kontenerów dla sportowców burmistrz powiedział, że zorientuje się jakie koszty należałoby ponieść w przypadku zakupu takich kontenerów, bo zapewne wiązałoby się to także z zainstalowaniem przyłączy i wysokimi kosztami.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Mirosława Chudego odnośnie budynku po byłej szkole mleczarskiej burmistrz powiedział, że jest on własnością Spółdzielni Szkoleniowo- Usługowej. Zobowiązania roczne wobec gminy to kilka tys zł. Cena wywoławcza budynku to 3,6 ml zł, tak więc koszt zaadaptowania budynku zbliżony byłby do kosztów wybudowania nowego. Mieszkania socjalne z definicji powinny być skromne i niespecjalnie zachęcające do spędzenia tam całego życia, natomiast wybudowanie mieszkania socjalnego wiąże się z tym, że musi spełniać wszystkie kryteria budowlane. Planowany jest przetarg na doprojektowanie do budynku w Chociczy, który jest w tej chwili przekształcany na mieszkania socjalne. Planujemy zbudować mieszkania komunalne na ul. Jana Pawła II, aby na piętrze ulokować mieszkania komunalne do których chcielibyśmy przenieść osoby, które zamieszkują w różnych miejscach Wrześni, a w których nie chcielibyśmy by mieszkali z różnych względów. Np. w budynku między USC a figurą Matki Boskiej przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Harcerskiej. Jest tam zaniedbany budynek z którego gdyby udało przenieść się mieszkańców można by go wyremontować i zaadaptować na cele służące gminie.

Salę obrad opuścił radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka odnośnie zamontowania sygnalizacji świetlnej na ul. Daszyńskiego burmistrz powiedział, że GDDiA raczej nie zgodzi się na zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na tej drodze. Jest to droga krajowa, którą dziennie przejeżdża ok 8 tys samochodów z czego 30, 40% są to samochody ciężarowe, więc sygnalizacja świetlna powodowałoby destabilizację ruchu.

Na salę obrad wrócił radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

Odpowiadając na drugie pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka odnośnie programu „Lider” powiedział, że nie jest tak, iż wykorzystano 17% środków z całego funduszu. Suma środków jakie może pozyskać urząd to nie więcej niż 100 tys zł. Otrzymaliśmy 80 tys, a więc do zagospodarowania jest jeszcze 20 tys. Oprócz gminy wniosek złożyć może jeszcze Ośrodek Kultury i taki jest plan. Na pozostałe środki gmina nie ma wpływu, ponieważ jest to do wykorzystania przez stowarzyszenia, parafie, instytucje „nieurzędowe”. Jest to, np. w gestii Koła Gospodyń Wiejskich, itp. na co my nie mamy wpływu. Tak więc do tej pory wykorzystaliśmy 80 tys zł, a później wypełnimy tę pulę wnioskiem przygotowanym przez Ośrodek Kultury.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego odnośnie zainstalowania kamery w przejściu podziemnym PKP burmistrz powiedział, że wprawdzie były wykonywane inwestycje w ramach porozumienia między gminą a PKP ale PKP jest nazwą umowną. W naszej bazie podatkowej mamy 17 PKP. PKP z którym podpisywaliśmy porozumienie odpowiada za dworce ale nie odpowiada za przejście podziemne, itd. Ponadto zainstalowanie kamery nie wystarczy, ponieważ ktoś musiałby przeglądać te nagrania. Wandale zapewne zamalowaliby kamerę, a następnie przeszliby do dewastowania przejścia.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Marka Kołodziejczyka odnośnie położenia nawierzchni między ul. Batorego, a ul. Sikorskiego burmistrz powiedział, że uważa iż jest to dobry pomysł i w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie zlecona ta inwestycja.
Odpowiadając na drugie pytanie odnośnie przejęcia dróg wewnętrznych od spółdzielni mieszkaniowej burmistrz powiedział, że kilka miesięcy temu prezes spółdzielni zwrócił się do gminy z zapytaniem, czy gmina chciałaby przejąć te drogi. Odbyło się spotkanie z prezesem i ustaliliśmy, że istnieje możliwość prowadzenia rozmów w tej sprawie. Jeżeli spółdzielnia wyrazi zainteresowanie to możemy się nad tym zastanowić. Jednym z pierwszych elementów do rozpoczęcia takich rozmów byłaby zgoda członków zgromadzenia spółdzielców. Odbyło się zebranie spółdzielców i nie wyrażono chęci przekazania tych dróg, także sprawa jest nieaktualna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odnośnie programu Lider powiedziała, że z projektami dla stowarzyszeń jest tak, iż w zasadzie stowarzyszeń nie stać na to żeby napisać wniosek, zorganizować imprezę i wystąpić o środki bez pewności, że te środki otrzymają. To niewykorzystywanie czasem środków zewnętrznych wynika stąd, iż jest taka, a nie inna konstrukcja prawna, która zakłada refinansowanie zrealizowanego zadania, a stowarzyszenia nie mają innych środków poza dotacjami.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odnośnie wniosku radnego Macieja Baranowskiego powiedziała, że struktura organizacyjna ośrodka obejmuje:
sekcję opiekuńczą- 29 osób plus kierownik

sekcję dodatków mieszkaniowych- 2 osoby

sekcję świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 8 osób plus kierownik

sekcję pomocy środowiskowej- 20 osób plus kierownik

sekcję świadczeń pomocy społecznej- 2 osoby plus kierownik

sekcję księgowości- 3 osoby plus kasjerka

sekcję administracyjno-gospodarczą- 2 panie sprzątaczki plus kierowca

kadry- 1 osoba

sekretariat i kancelaria- 1 osoba

dyrektor- 1 osoba

Łącznie pracujących na etacie jest 75 osób.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka życzyła wszystkim obecnym wakacyjnego odpoczynku.


Pkt. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.10 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Sporządziła
Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.