BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251297
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 87

PROTOKÓŁ NR 87

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 13 grudnia 2001 roku

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcję handlowo - usługową.

4.    Projekt uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie napowietrznej linii energetycznej przez działkę ozn. numerem geod. 912/3, stanowiącą własność Gminy Września, położoną we Wrześni przy ul. Działkowców.

5.    Projekt uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie działki 1657 położonej we Wrześni przy ul. Szczecińskiej 3.

6.    Wniosek o sprzedaż gruntu przy ul. Słowackiego 7a we Wrześni.

7.    Wniosek w spr. zakupu w trybie bezprzetargowym działek nr 739/36 i 739/37.

8.    Spotkanie z prezesem PWiK p. R. Szambelańczykiem - omówienie zadań na 2002r.

9.    Sprawa wstrzymania robót budowanej kanalizacji sanitarnej na okres zimowy przez PI-B „INEX” - etap VII os. Sokołowskie.

10.Pismo WKM - dot. wniosku w sprawie remontu chodnika w ul. Jana Pawła II i Laskowskiego.

11.Pismo WKM - dot. prośby mieszkańców ul. Elbląskiej w sprawie wykonania zatoki na ul. Kaliskiej.

12.Pismo ZGM - dot. posesji Gnieźnieńska 23 we Wrześni - poradnia socjoterapeutyczna.

13.Powrót do sprawy uzgodnienia projektowanego wjazdu z ul. Kaliskiej na działkę nr 3701 we Wrześni.

14.Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4.12.2001r.

15.Wnioski z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 6 grudnia 2001r.

16.Materiały przetargowe na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

17.Materiały przetargowe na bieżące remonty chodników.

18.Materiały przetargowe na zakup paliw (olej napędowy dla autokarów szkolnych, gaz płynny LPG dla samochodu straży miejskiej).

19.Oferta dot. zakupu silnika od SSP w Marzeninie.

20.Pismo „DOM-GAZ” - spr. faktury.

21.Wniosek WTT - dot. dofinansowania budowy kortów tenisowych na basenie ze środków UKFiS.

22.Wniosek Stowarzyszenia Sołtysów - spr. funduszu wiejskiego.

23.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

24.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 16

Materiały przetargowe na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 18

Materiały przetargowe na zakup paliw - olej napędowy dla autokarów szkolnych, gaz płynny LPG dla samochodu straży miejskiej (w załączeniu).

p.   Szwajca zgłosił uwagę, by w §8 pkt. 4 wyraz „roboty” zastąpić „dostawą”. Następnie zwrócił uwagę, by wyjaśnić zakup paliw przez OSP.

Wszyscy „za”

Ad. 17

Materiały przetargowe na bieżące remonty chodników ( w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 19

Oferta dot. zakupu silnika od SSP w Marzeninie (w załączeniu).

Zarząd proponuje zbycie silnika za cenę 500 zł.

wszyscy „za”

Ad. 2

Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu nr 84, 85 i 86.

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej nw funkcję handlowo - usługową (w załączeniu) wywołany wystąpieniem TONSIL-u w przedmiotowej sprawie (w załaczeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 4

Projekt uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie napowietrznej linii energetycznej przez działkę ozn. numerem geod. 912/3, stanowiącą własność Gminy Września, położoną we Wrześni przy ul. Działkowców (w załączeniu).

Podjęto uchwałę Nr 326.

Wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie działki 1657 położonej we Wrześni przy ul. Szczecińskiej 3 (w załączeniu).

Podjęto uchwałę Nr 327

Wszyscy „za”

Ad. 6

Wniosek o sprzedaż gruntu przy ul. Słowackiego 7a we Wrześni (w załączeniu) - omówiła p. Zakrzewska.

wszyscy „za”

Na kolejną sesję Rady Miejskiej zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.

Ad. 7

Wniosek w sprawie zakupu w trybie bezprzetargowym działek nr 739/36 i 739/37 (w załączeniu) - omówiła p. Zakrzewska.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i wyraził zgodę na sprzedaż działek za cenę zaproponowaną przez wnioskodawcę tj. 155 tys. zł.

Podjęto stosowną Uchwałę Zarządu Nr 325 w tej sprawie.

wszyscy „za”

p.   Zenon Cichy Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o ustnej skardze mieszkańca ul. Prusa dot. chodnika przebiegającego przez działkę osoby prywatnej.

Zarząd powróci do tej sprawy po przyjęciu budżetu na rok 2002. Należy zweryfikować pozycję w budżecie na rok 2002 - wykupy gruntów.

Ad. 8 i 9

Spotkanie z prezesem PWiK p. R. Szambelańczykiem - omówienie realizacji bieżących inwestycji, zadań na 2002 rok.

Sprawa wstrzymania robót budowanej kanalizacji sanitarnej na okres zimowy przez „INEX” - etap VII Os. Sokołowskie (materiał w załączeniu).

·      WIN wystąpił o opinię w sprawie możliwości realizacji prac i stanowisko PWiK. Prezes Spółki wyjaśnił, że z uwagi na obowiązujące normy pogodowe wskazane jest wstrzymanie prac.

 

·      co do potrzeby i zasadności wniosku „INEX”-u o przesunięcie terminu prac Zarząd stwierdził, że jest uzasadniony. Uznano, że należy wyrazić zgodę lecz zaznaczono, że jakiekolwiek wynikłe komplikacje finansowe z tego tytułu winien ponieść „INEX”. Koszt inwestorski nie ulegnie zmianie. Należy przygotować stosowny aneks terminowy.

·      awaria studni na ul. Słowackiego - z protokołu konieczności wynika co należało zrobić. Nie było wiadomo kto jest odpowiedzialny za tą sytuację.

     Naczelnik WIN p. Filipiak stwierdziła, że jej zdaniem była to awaria spowodowana rozbieżnością między planami technicznymi a stanem faktycznym. Trudno wprost obarczyć tą awarią wykonawcę.

Prezes PWiK p. Szambelańczyk dodał, że podobnie jak na Os. Sławnie na ma żadnej inwentaryzacji instalacji podziemnej sprzed 1990r. Pracuje się tam po omacku i trudno odmówić prawa do roszczeń przez wykonawcę. Koszt tych prac awaryjnych to ~ 6 tys. zł.

Gmina zaakceptuje aneks i zapłatę za materiał zakupiony do likwidacji awarii na ul. Słowackiego.

·      Sprawa przyłączy na Os. Sławno

p.   Szambelańczyk przedstawił i wyjaśnił zasady realizacji prac i finansowanie przyłączy. Uważa, że przygotowania projektowe wraz z przyłączami były korzystne dla mieszkańców i jest przekonany, że system czy tryb podejmowany przez PWiK jest prawidłowy i dla mieszkańców korzystny. Mieszkańcy mają  to wnikliwie wyjaśnione i mają prawo wyboru wykonawcy tych prac; nikt tańszy od nas być nie może (przy symbolicznych narzutach naliczanych przez PWiK)

·      Sprawa Grzybowa i Wódek

p.   Szambelańczyk przedstawił wykonany zakres wodociągowania w tym rejonie.

p.   Burmistrz zapytała prezesa jak odnosi się np. do funkcjonowania wodociągów poznańskich gdzie wszystko robi przedsiębiorstwo a miasto tego typu zadań nie finansuje.

Prezes wyjaśnił, że następują duże zmiany w prawodawstwie i obecnie możemy już jako spółka, przedsiębiorstwo wykonywać wszelkie wodociągowe zadania. Do dzisiaj wolno było robić tylko inwestycje odtworzeniowe; ustawa, która wejdzie w życie w styczniu 2002r. zezwala na wykonywanie wszelkich zadań jedynie z zysku.

p.   Burmistrz przedstawiając regulacje w ustawie o samorządzie gminnym o obowiązku gminy do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w tym także wody uważa, że nie ma przeszkód aby PWiK realizowało inwestycje.

Prezes Szambelańczyk stwierdził, że PWiK może to wykonywać ale nie finansować. Choć po 15 stycznia, jeśli będzie miał zysk, może zrealizować każdą inwestycję. Tak to regulują akty prawne, których naruszenie ma przełożenie na funkcjonowanie spółki.

Odnośnie Wódek p. Szwajca uważa, że szkoda iż ta sprawa nie została całkowicie załatwiona i pan sołtys Majchrzycki jest dziś w tej sprawie na Zarządzie. Była swego rodzaju dżentelmeńska umowa miedzy Zarządem MiG a PWiK, że ten temat finalnie będzie załatwiony.

Ponadto uważam, że na Sławnie roboty dodatkowe wynikłe z przełożenia wodociągu winno robić PWiK na własny koszt.

Prezes Szambelańczyk: według naszych ustaleń sprzed roku PWiK na terenie Wódek wszystko co miało zrobić zrobiło. Ewentualne niewykonane prace nie były objęte uzgodnieniem. Na ten zakres, który został do zrobienia, wykonaliśmy projekt i wstępne prace a samej sieci 300m nie jesteśmy w stanie zrobić.

Obaj panowie będą rozmawiać aby ten temat finalnie załatwić.

p.   Majchrzycki: Na dziś brak wody i to jest niedopuszczalne. Dlaczego to jest takie trudne, według wszystkich jest to do zrobienia. Czy nie można znaleźć tych kilkudziesięciu tys. zł i to zadanie zrobić? Ja w pełni rozumiem ataki tych ludzi. To musi być szybko zrobione.

Prezes Szambelańczyk stwierdził, że PWiK zrealizuje nie objęte jeszcze siecią gospodarstwa. Faktycznie można oczekiwać pokrycia kosztów przyłączy przez odbiorców ale o tym jeszcze pomówimy. Zrobimy spotkanie z tymi ludźmi z udziałem p. Szwajcy i p. Majchrzyckiego.

W sprawie Os. Sławno żadnego finalnego stanowiska nie wypracowano. Konieczne jest zrobienie planu zadań i jego finansowanie na 2002 r. i lata następne. Trzeba opracować strategię - prace należy podjąć od stycznia. Na ten temat musi być oddzielne posiedzenie.

Cenę wody - jej zmianę PWiK planuje od kwietnia 2002 roku. Temat ten przedstawi prezes Szambelańczyk  na Komisjach Rady Miejskiej.

Ad. 13

Powrót do sprawy uzgodnienia projektowanego wjazdu z ul. Kaliskiej na działkę nr 3701 we Wrześni.

Zarząd po ponownej analizie tego tematu i zapoznaniu się z decyzją Nr WGA - 7331/355/2001 z dnia 22.10.2001r. w sprawie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonanymi uzgodnieniami z Policją i Zarządcą drogi zaakceptował wniosek o wjazd z ul. Kaliskiej.

Ad. 15

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 grudnia 2001r. (w załączeniu).

Zarząd przyjął przygotowaną treść odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 20

Pismo „DOM-GAZ” - spr. faktury (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z treścią pisma (sprawę załatwi WKM).

Ad. 22

Wniosek Stowarzyszenia Sołtysów - spr. funduszu wiejskiego (w załączeniu).

Temat był zaprezentowany przy opracowywaniu budżetu i będzie podjęty po jego analizie na Komisjach Rady.

Ad. 21

Wniosek WTT - dot. dofinansowania budowy kortów tenisowych na basenie ze środków UKFiS (w załączeniu).

Należy wniosek umieścić w planie budżetu; skierować do WIN i Wrzesińskich Obiektów Sportowych.

Ad. 23

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 2 wnioski).

Zarząd wyraził pozytywną opinię i podjął uchwały nr 328 i 329.

wszyscy „za”

Ad. 10

Pismo WKM - dot. wniosku w sprawie remontu chodnika w ul. Jana Pawła II i Laskowskiego.

Wniosek przekazano do WKM w ramach planu budżetowego na 2002 rok. Jeśli Rada Miejska nie uchwali tej inwestycji chodnika w budżecie roku 2002 temat trafi do portfela potrzeb na rok następny. Odpowiedzi w tym temacie udzieli WKM.

Wszyscy „za”

Dodatkowe punkty:

·      Omówiono projekty uchwał na Zgromadzenie Wspólników WTBS.

·      Pismo spółki BOMAX - dot. przesunięcia terminu zakończenia prac remontowych w budynku Ratusza (w załączeniu). Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek wykonawcy.

 Aneks w tej sprawie przygotuje WIN.

·      Przyjęto treść pisma skierowanego do „Świata Wodnego” Cenos w sprawie korzystania przez dzieci i młodzież z basenu w ramach dodatkowych godzin wf.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.