BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694251
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXXII/438/2010

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z póżn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1.

W uchwale nr XXIX/382/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok zmienionej uchwałą nr XXX/410/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 roku, uchwałą nr XXXI/423/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządzeniem nr 122 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 107.766.874 zł z tego:

  a) dochody bieżące w kwocie 90.917.076 zł

  b) dochody majątkowe w kwocie 16.849.798 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.249.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,

  b) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w kwocie 120.600 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 740.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w wysokości 2.723.837 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 239.679 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,

  c) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 5.188.450 zł.”


2. § 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 131.892.220 zł , z tego:

  a) wydatki bieżące w wysokości 93.264.347 zł,

  b) wydatki majątkowe w wysokości 38.627.873 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  a) wydatki na na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.249.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,

  b) wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 120.600 zł oraz wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 740.000 zł, wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w wysokości 2.723.837 zł, wydatki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 239.679 zł, wydatki z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,

  c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.801.973 zł,

  d) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 56.400 zł ( w tym 40.500 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych).

 3. Określa się na lata 2010 – 2014 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej."3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 24.125.346 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.”4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 28.105.124 zł w tym:

 1. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych – 5.577.000 zł,

 2. § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 14.414.204 zł,

 3. § 931 przychody z prywatyzacji pośredniej – 8.113.920 zł.”5. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.979.778 zł w tym:

 1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.979.778 zł,

 2. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł."6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

 1. dochody w kwocie 2.188.047 zł,

 2. wydatki w kwocie 2.188.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej."7. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.577.000 zł w tym na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.000.000 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.577.000 zł."8. § 12 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,

 2. zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 5.577.000 zł,

 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

  a) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,

  b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

  c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,

 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do

  a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,

  b) dokonywania przeniesień w planie rachunków dochodów własnych,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach."

  § 2.

 1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 7. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 8. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.