BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250020
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 85

PROTOKÓŁ NR 85

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 4 grudnia 2001r.

godz. 13.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki

Protokolant: Monika Krysztofiak.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli PUK.

4.    Pismo WKM - dot. refundacji kosztów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie gminy.

5.    Pismo WKM - dot. modernizacji sieci nn 0,4 kV na ul. Kościelnej we Wrześni.

6.    ZGM - informacja dot. dłużników, którym Zarząd miasta i Gminy we Wrześni rozłożył zadłużenie na raty.

7.    Pismo SSP 1 - prośba o wyrażenie zgody na realizację pola zawracania przy szkole.

8.    Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości za wieczyste użytkowanie działki położonej we Wrześni przy ul. Dąbrowskiej 4 (materiał przekazany wcześniej).

9.    Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości za wieczyste użytkowanie działki położonej we Wrześni przy ul. Szczecińskiej 3 (materiał przekazany wcześniej).

10. Postanowienie Zarządu o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Gutowie Małym.

11.Projekt uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę w granicy nieruchomości gminnej położonej we Wrześni przy ul. Jasnej.

12.PSS - wniosek o zakup gruntu na uzupełnienie działki.

13.Rozpatrzenie sprawy dalszych dzierżaw terenów gminy zabudowanych obiektem handlowo - usługowym (np. Fromborska, Kolejowa itp.).

14. Wniosek w sprawie zakupu działki budowlanej nr 739/35 przy ul. Chełmońskiego we Wrześni.

15.WWO - prośba o zaopiniowanie wniosków dot. rekultywacji gruntów i modernizacji dróg o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2002 r.

16.Wniosek Stowarzyszenia Sołtysów  do projektu budżetu na rok 2002 - dot. pozycji tzw. „Funduszu Wiejskiego”.

17.Wnioski z odbytych Komisji (z wyłączeniem wniosków dot. projektu budżetu na rok 2002).

18.Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30.11.br.

19.Wolne wnioski.

Dodatkowy punkt:

Powrót do wniosku w sprawie wykupu gruntu pod drogę gminną w Psarach Małych (materiał przekazany na posiedzeniu w dniu 27.11.br.)

Wnioskodawca w nawiązaniu do propozycji zawartej w protokole z dnia 30.11.br. zaakceptował kwotę zaproponowaną przez Zarząd Miasta i Gminy Września tj. 12 zł/m2

p.   Burmistrz odczytała treść projektu uchwały Zarządu w tej sprawie

wszyscy „za”

Zarząd podjął stosowną uchwałę w tej sprawie (w załączeniu).

Ad. 15

WWO - prośba o zaopiniowanie wniosków dot. rekultywacji gruntów i modernizacji dróg o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2002r. (w załączeniu).

Zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej dot. wyrażenia opinii przez Radę w tej sprawie.

wszyscy „za”

Ad. 2

Przyjęto protokół nr 83

wszyscy „za”

Ad. 3

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli PUK (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z treścią opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada br.

Ad. 4

Pismo WKM - dot. refundacji kosztów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie gminy (w załączeniu).

Sprawę przedstawił naczelnik WKM p. R. Karowski.

Należy wystąpić z pismem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o refundację października i listopada (przygotuje WKM).

Ad. 5

Pismo WKM - dot. modernizacji sieci nn 0,4 kV na ul. Kościelnej we Wrześni (w załączeniu).

Przedstawił naczelnik WKM p. R. Karowski.

Zarząd dokonał oceny wniosku Energetyki Poznańskiej S.A.

Zarząd proponuje wystąpić z pismem do Energetyki Poznańskiej S.A. przedstawiając swoje stanowisko w sprawie (przygotuje WKM).

Ad. 6

ZGM - informacja dot. dłużników, którym Zarząd Miasta i Gminy Września rozłożył zadłużenie na raty (w załączeniu).

Zarząd uznał, że należy skierować pisma do osób, które nie podjęły spłaty zadłużenia w układzie ratalnym z określeniem ostatecznego terminu do wywiązania się z ustaleń zawartych w układzie ratalnym. W przypadku niedotrzymania, należy zainteresowanych pouczyć, że skierowane zostaną pozwy do sądu.

 Wszyscy „za”

Ad. 7

Pismo SSP 1 - prośba o wyrażenie zgody na realizację pola zawracania przy szkole (w załączeniu).

WKM dokona weryfikacji kosztorysu i przygotuje opinię na podstawie której Zarząd podejmie decyzję o realizacji zadania.

Wszyscy „za”

Dodatkowy punkt:

Powrót do specyfikacji i warunków przetargowych - adaptacja budynku PKP na noclegownię.

W posiedzeniu uczestniczą: p. J. Wesołowski i p. T. Koralewski

Poprawiony został materiał dot. szczegółowych i ogólnych warunków zamówienia oraz kryteria wyboru oferenta.

p.   Wesołowski poinformował, że rozważano wprowadzenie wynagrodzenia ryczałtowego; wówczas nie byłoby problemów z robotami dodatkowymi. WIN i radca prawny powinni wypowiedzieć się w tej sprawie.

p.   Szwajca poruszył sprawę wariantowego składania ofert.

Materiał dot. w/w przetargu z naniesionymi poprawkami znajduje się do wglądu u p. Burmistrz.

Wszyscy „za” przyjęciem materiału.

Ad. 8

Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości za wieczyste użytkowanie działki położonej we Wrześni przy ul. Dąbrowskiej 4 (materiał przekazany wcześniej).

Z uwagi na kwotę zadłużenia 126,33 zł Zarząd wyraża zgodę na spłatę w/w kwoty w terminie do końca stycznia 2002r. Tym samym odstępuje od układu ratalnego

wszyscy „za”

Ad. 9

Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości za wieczyste użytkowanie działki położonej we Wrześni przy ul. Szczecińskiej 3 (materiał przekazany wcześniej).

Zarząd akceptuje wniosek i ustala spłatę w układzie ratalnym w ilości 5 rat poczynając od stycznia 2002r.

wszyscy „za”

Ad. 10

Postanowienie Zarządu o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Gutowie Małym (w załączeniu).

wszyscy „za” nieskorzystaniem z prawa pierwokupu.

Ad. 11

Projekt uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę w granicy nieruchomości gminnej położonej we Wrześni przy ul. Jasnej (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 12

PSS - wniosek o zakup gruntu na uzupełnienie działki (w załączeniu).

Naczelnik WGA p. Zakrzewska proponuje dokonać uzgodnienia z PSS na wspólne wykonanie podziału geodezyjnego.

Wszyscy „za” takim rozwiązaniem.

Ad. 13

Rozpatrzenie sprawy dalszych dzierżaw terenów gminy zabudowanych obiektem handlowo - usługowym (np. ul. Fromborska, Kolejowa itp.).

p.   Zakrzewska poinformowała, że aktualne umowy wygasają pod koniec grudnia br.

Zarząd zadecydował o przedłużeniu umów o 1 rok.

Wszyscy „za”

Ad. 14

Wniosek w sprawie zakupu działki budowlanej nr 739/35 przy ul. Chełmońskiego we Wrześni (w załączeniu).

p.   Zakrzewska poinformowała, że po wykonaniu telefonu do jednego z wnioskodawców okazało się, że nie jest zainteresowany przystąpieniem do przetargu. Pozostaje jeden wnioskodawca.

Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż działki za cenę podaną przez wnioskodawcę tj. 78.000 zł

wszyscy „za”

Zarząd podjął stosowną uchwałę w tej sprawie.

Ad. 16

Wniosek Stowarzyszenia Sołtysów do projektu budżetu na rok 2002 - dot. pozycji tzw. „Funduszu Wiejskiego” (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z treścią pisma; temat będzie omawiany łącznie z wnioskami do budżetu na 2002 rok.

Ad. 19

Wolne wnioski:

·      p. Burmistrz poinformowała, że dnia 13 grudnia br. o godz. 18.00 w auli SSP Nr 1 odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WTBS.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa p. Ryszardowi Szwajcy do reprezentowania MiG Września na Zgromadzeniu.

Wszyscy „za”

·      p. Burmistrz przedstawiła pismo „Świat Wodny” CENOS dot. korzystanie z basenu dzieci i młodzieży w ramach dodatkowych godzin WF. Następnie poinformowała, że naczelnik WOS p. Malicki oraz p. Murlik odbyli spotkanie w sprawie wynegocjowania ceny biletu. Rozmowy nie dały jednak efektów.

Wydział WOS wystąpi z oficjalnym pismem w sprawie korzystania z basenu przez uczniów szkół.

wszyscy „za”

Ad. 17

Wnioski z odbytych Komisji (z wyłączeniem wniosków dot. projektu budżetu na rok 2002) w załączeniu.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa - sprawa działki nr 62/11 położonej w Bierzglinku.

WGA przedstawi propozycje podziału w I kwartale 2002r.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej - wniosek radnej Pachowiak - Kowalskiej

WKM dokona wizji lokalnej ul. Malczewskiego, Fedyka oraz sąsiadujących i oceni czy w/w ulice były równane w bieżącym roku a ponadto rozważy konieczność ich poprawy (nawiezienie szlaki).

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska - wniosek radnego Zielińskiego.

WKM dokona wizji i wyda opinię w przedmiocie zgłoszonego wniosku.

Komisja Oświaty

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie sali gimnastycznej.

Wniosek radnego Baranowskiego

Kierownik Zespołu Gospodarczego przygotuje projekt odpowiedzi na pytania radnego i przedstawi Burmistrzowi.

Wnioski dot. budżetu zostaną przedstawione Zarządowi na posiedzeniu w sprawie budżetu 2002r.

Ad. 18

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30.11.2002r.

·      na pierwszy wniosek odpowiedź przygotuje WWO - p. Polowczyk;

·      sprawa materiałów przetargowych na dokumentację szkoły w Kaczanowie - radca twierdzi, że można udostępnić Komisji protokoły z przetargu.

Dodatkowy punkt:

Poruszono sprawę działki przy SSP Nr 1 gdzie ma powstać sala gimnastyczna.

Zostało wystosowane pismo w tej sprawie do szefa ZUS-u p.Wiktorow o zamianę nieruchomości.

Z ramienia Zarządu zostanie wysłany monit z uwagi na przedłużający się stan działań (przygotuje WGA).

Sprawa wynagradzania prezesów spółek.

Przytoczono stosowne przepisy ustawy w sprawie wynagradzania prezesów spółek.

W najbliższym czasie będzie konieczność zwołania Zgromadzeń Wspólników wszystkich spółek z udziałem gminy.

Przypomniano raz jeszcze o konieczności spotkania z prezesem Szambelańczykiem w sprawie współdziałania w 2002 r.

Kolejne posiedzenie Zarządu wyznaczono na 6.XII.br.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący

Zarządu Miasta i Gminy Września

Maria Taciak

Burmistrz

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.