BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294784
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 84

PROTOKÓŁ NR 84

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 30 listopada 2001r.

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

Ad. 18

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wykupu gruntu pod drogę gminną w Psarach Małych (w załączeniu).

Obecny na posiedzeniu wnioskodawca podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 14.11.2001r. Uznał, że jeśli sprzedałby grunt za cenę 12 zł/m2 to nie jest w stanie odkupić w Przyborkach tej części, która jest przewidziana pod drogę. W pierwszych rozmowach była mowa o 1000 m, teraz jest kwestia 5000 m i wynikłego z podziału klina gruntu.

Pani Burmistrz przypomniała historię budowy tej drogi. Na etapie wyłożenia planów można było wnieść zarzuty czy zastrzeżenia. Teraz takie stanowisko jest nie do przyjęcia.

Wnioskodawca stwierdził, że jest doświadczany przez życie oraz historię i nie zgodzi się na nic co byłoby na jego niekorzyść.

Strony nie doszły do porozumienia i w związku z tym Zarząd zmuszony jest podjąć tryb wywłaszczeniowy.

Gmina jest zmuszona prowadzić działania aby droga ta powstała, takie jest oczekiwanie mieszkańców.

Pan Szwajca zaproponował nabycie przez gminę całości gruntu łącznie z klinem po 12 zł z możliwością użytkowania przedmiotowego klina.

Wnioskodawca zobowiązał się wyrazić finalne stanowisko w najbliższy wtorek do godz. 12.00.

Ad. 12

Rozpatrzenie wniosku dzierżawców ogrodów działkowych o zawarcie umów na nowych warunkach przedstawionych we wniosku i projekcie umowy (w załączeniu).

p.    Zakrzewska: Tradycją jest przedłużanie umów na rok przed jej upływem tj. 2003r. Żadnych obaw nie powinni mieć działkowcy, trzeba ich uspokoić, że nie ma żadnych planów zmian w przeznaczeniu tych terenów.

Rozważano również dzierżawę wieloletnią choć nie na 25 lat - to zbyt długi okres.

WGA przygotuje projekt umowy wieloletniej i Zarząd powróci do tego tematu.

Ad. 14

Rozpatrzenie wniosku o kupno działki 739/35 położonej we Wrześni przy ul. Chełmońskiego (w załączeniu).

Zarząd uznał, że należy poprosić dwóch oferentów, którzy wyrazili zamiar nabycia działki i przeprowadzić licytację.

Ad. 35

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada br. (w załączeniu).

Projekt umowy w sprawie zbycia udziałów spółki PEC jest na etapie negocjacji;

 W przypadku ustalenia - zaakceptowania przez strony projektu umowy - czyli jej parafowaniu oraz wyrażeniu zgody przez wszystkie strony na jej udostępnienie, będzie ona okazana Komisji (odpowiedź w załączeniu).

Ad. 24

Pismo WKM - dot. uzgodnienia projektowanej budowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej na ul. Słowackiego i Wojska Polskiego (narożnik ulic) - w załączeniu.

W związku z wykonaniem w ubiegłym roku modernizacji ul. Słowackiego w rejonie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego nie wyraża się zgody na rozbiórkę nowego chodnika.

W związku z tym WKM wystąpi do Biura Studiów i Łączności „UNITEL” w Poznaniu o rozważenie możliwości przeprojektowania i przejścia poza obrębem nowego chodnika.

Ad. 25

Pismo WKM - dot. uzgodnienia projektowanego wjazdu z ul. Kaliskiej na działkę nr 3701 we Wrześni (w załączeniu).

Zarząd dokonując analizy aktualnie funkcjonującego wjazdu uznaje za zasadne aby utrzymać tenże wjazd. Wjazd przewidziany był do projektowanego pawilonu handlowego. Stanowisko Zarządu podyktowane jest względami bezpieczeństwa (biorąc pod uwagę duże nasilenie ruchu na ul. Kaliskiej oraz bliskość skrzyżowania).

Ad. 36

Wnioski z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada br. (w załączeniu).

Wydane przez Komisję opinie są w trakcie realizacji przez WKM.

Ad. 26

Pismo WKM - dot. oznakowania dróg wlotowych do miasta, informującego, że miasto Września jest monitorowane (w załączeniu).

Zarząd podziela stanowisko WKM wyrażone w piśmie - tabliczki z informacją „MIASTO MONITOROWANE”.

Wszyscy „za”

Ad. 27

Pismo WKM - dot. ruchu w ul. Kościelnej we Wrześni (w załączeniu).

Zarząd opiniuje wniosek negatywnie (podobne stanowisko Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska).

Będzie ograniczona prędkość dozwolona na terenie całego miasta.

Ad. 28

Specyfikacja i warunki do przetargu - adaptacja budynku PKP na noclegownię (w załączeniu).

Dalej brak konsekwencji w pkt. 3 kryterium wyboru ofert - stwierdził p. Szwajca.

Zarząd wróci do tematu w najbliższy wtorek.

Ad. 29

Pismo ZGM - dot. posesji Gnieźnieńska 23a we Wrześni - rozliczenie wspólnoty (w załączeniu).

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad. 30

Pismo Parafii Farnej - w sprawie dotacji na dom przy ul. Szkolnej 12 (w załączeniu).

Wnioski do budżetu na dany rok są przyjmowane do 15 września. Była przy pracy nad budżetem mowa o dofinansowaniu jadłodajni na ul. Szkolnej. Zarząd stwierdził brak możliwości przyznania dotacji.

Ad. 31

Pismo GS Września - wniosek o wyłączenie z podwyżki stawek podatku od nieruchomości ( w załączeniu).

Temat był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.

Zarząd zapoznał się z treścią pisma przy pracach nad uchwałami podatkowymi.

Ad. 33

Informacja  radnego Czesława Thamma z odbytego dyżuru w dniu 17.10.br. (w załączeniu).

·      sprawa świateł na skrzyżowaniu ul. Kościuszki - Sikorskiego lub budowa ronda w tym miejscu - odpowiedzi udzieli WKM;

·      sprawa targowiska na terenie MERAMONT-u - teren należy wyrównać żużlem - odpowiedzi udzieli WKM;

·      sprawa oświatowa - uczęszczanie małych dzieci na II i III zmianę do szkoły przy ul. Słowackiego - odpowiedzi udzieli WOS;

·      sprawa harcówki przy kościele Św. Ducha oraz sprawa CPN przy PKO - odpowiedzi udzieli WGA;

·      zalew wrzesiński - kto ponosi odpowiedzialność za dewastację? - odpowiedzi udzieli WWO.

Ad. 34

Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 8 listopada br.

W sprawie metodyków p. Szwajca stwierdził, że gmina posiada metodyka nauczania początkowego.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że ta opinia jest odpowiedzią na zapytanie Zarządu w przedmiotowej sprawie.

Opinię przyjęto do wiadomości.

Pkt. 16 i 17 zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 2

Przyjęto protokół nr 82.

Ad. 38

Wolne wnioski:

·      Pani Burmistrz poinformowała o rozmowach ze Związkami Zawodowymi, które wnoszą głos w sprawie braku podwyżek dla urzędników a są podwyżki dla radnych. Wyjaśniłam, że brak podwyżek jest konsekwencją sytuacji ekonomicznej kraju.

·      Odbyło się spotkanie z p. Matuszewskim właścicielem działki przy ul. Kościuszki przylegającej do targowiska w sprawie parkingu na potrzeby targowiska i drogi ewakuacyjnej.

WKM dokona oceny wytyczenia drogi ewakuacyjnej nie uwzględniając dotychczasowego rozwiązania.

Pan Matuszewski jest skłonny przeznaczyć na swoim terenie część działki na parking.

WKM oceni ile jest miejsc parkingowych na w/w działce.

Jaka to będzie powierzchnia, jakie warunki dzierżawy, następnie sprawa trafi na Zarząd.

Jest na omawianym terenie jakaś kolizja z kanałem wodnym. Wydział  WIN rozezna temat.

·      Zarząd zapoznał się ze skargą złożoną na Wydział Komunalno - Mieszkaniowy; przyjęto treść odpowiedzi na złożoną skargę (w załączeniu).

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych strony.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

              Sekretarz                                                                                Przewodniczący

         Miasta i Gminy                                                                Zarządu Miasta i Gminy Września

          Jerzy Nowaczyk                                                                             Maria Taciak

                  /-/                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                        /-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.