BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14455903
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ Nr 83

PROTOKÓŁ Nr 83

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 27 listopada 2001r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu.

3.    Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

4.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

5.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

6.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

7.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8.    Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9.    Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10.Zajęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia przetargu na rezerwację miejsc na targowisku miejskim.

11.Zajęcie stanowiska w sprawie gorzelni.

12.Rozpatrzenie wniosku dzierżawców ogrodów działkowych o zawarcie umów na nowych warunkach przedstawionych we wniosku i projekcie umowy.

13.Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych przy ul. Szosa Wikowska - Kosynierów.

14.Rozpatrzenie wniosku o kupno działki 739/35 położonej we Wrześni przy ul. Chełmońskiego.

15.Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy części dz. nr 950 położonej przy ul. Miłosławskiej.

16.Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości za wieczyste użytkowanie działki położonej we Wrześni przy ul. Dąbrowskiej 4.

17.Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości za wieczyste użytkowanie działki położonej we Wrześni przy ul. Szczecińskiej 3.

18.Rozpatrzenie wniosku w sprawie wykopu gruntu pod drogę gminną w Psarach Małych.

19.Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przydzielenia godzin na kształcenie rewalidacyjne.

20.Projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego.

21.Pismo Kuratorium Oświaty w Poznaniu - dot. wytypowania przedstawiciela do prac w komisji.

22.Pismo Gimnazjum Nr 2 - wniosek o udostępnienie trzech pomieszczeń w budynku tzw. „hotelu sportowego”.

23.Pismo parafii Świętego Krzyża - wniosek o udostępnienie działki w Psarach Małych.

24.Pismo WKM - dot. uzgodnienia projektowanej budowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej na ulicach Słowackiego i Wojska Polskiego (narożnik ulic).

25.Pismo WKM - dot. uzgodnienia projektowanego wjazdu z ul. Kaliskiej na działkę nr 3701 we Wrześni

26.Pismo WKM - dot. oznakowania dróg wlotowych do miasta, informującego, że miasto Września jest monitorowane.

27.Pismo WKM - dot. ruchu w ul. Kościelnej we Wrześni.

28.Specyfikacja i warunki do przetargu - adaptacja budynku PKP na noclegownię.

29.Pismo ZGM - dot. posesji Gnieźnieńska 23a we Wrześni - rozliczenie wspólnoty.

30.Pismo Parafii Farnej - w sprawie dotacji na dom przy ul.. Szkolnej 12.

31.Pismo GS Września - wniosek o wyłączenie z podwyżki stawek podatku od nieruchomości.

32.Wniosek Konsorcjum Medycznego AMIKA - dot. wyrażenia zgody na wykonanie parkingu i chodnika przy przychodni.

33.Informacja radnego Czesława Thamma z odbytego dyżuru w dniu 17.10.br.

34.Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 8 listopada br.

35.Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada br.

36.Wnioski z posiedzenia Komisji Przestrzegani Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2001r.

37.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

38.Wolne wnioski.

Ad. 5

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (w załączeniu).

Projekt uchwały omówił naczelnik WKM p. R. Karowski.

Weszła w życie nowa ustawa, która zobowiązuje gminę do określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.

W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Komisji Mieszkaniowej p. Sylwester Jałoszyński.

Wszyscy „za”

Ad. 3

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (w załączeniu).

Projekt uchwał omówił Sekretarz Jerzy Nowaczyk:

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 5a nakłada obowiązek ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla gminy sprawach w oparciu o uregulowania zawarte w uchwale mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne.

wszyscy „za”

Ad. 4

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 8

Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przedstawił przewodniczący GKRPA p. Malicki (w załączeniu).

Zwrócono uwagę na znaczące środki (przyrost o kilkanaście procent) na Ośrodek Terapii Uzależnień.

W 2002 roku przewiduje się inną koncepcję obozów wakacyjnych dla dzieci. Chcąc oszczędzić środki Komisja rozważa zorganizowanie ich np. na campingu we Wrześni.

Ośrodek Terapii  Uzależnień

umniejszono środki na 73.000 a pozyskane 10.000 zł przechodzi do pozycji IV.3. preliminarza czyli wypoczynku letniego dzieci.

Pan Szwajca uważa, że zaplanowano zbyt małe środki na utrzymanie obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej.

Ad. 7

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w załączeniu).

Przyjęto bez zastrzeżeń

wszyscy „za”

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w załączeniu).

Obecnie ustawodawca obliguje do określenia ilości punktów gastronomicznych. Aktualnie jest 80 punktów; dlatego proponuje się limit na 100 punktów. Utrzymujemy bez zmian ilość punktów sprzedaży na zewnątrz czyli 130.

wszyscy „za”

Ad. 9

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w załączeniu).

Zarząd pozytywnie zaopiniował regulamin.

wszyscy „za”

Ad. 13

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych przy ul. Szosa Witkowska - Kosynierów (w załączeniu).

Ustalono obniżkę ceny o 20%

wszyscy „za”

Ad. 11

Zajęcie stanowiska w sprawie gorzelni.

Osoba, która wygrała przetarg wycofała się z dzierżawy. Pani burmistrz proponuję wystąpić do Starostwa z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tego obiektu. W przetargu moglibyśmy wyłonić podmiot, który dokona rozbiórki. Zyskamy bardzo atrakcyjny teren w centrum miasta.

Jaki jest stan gorzelni, wszyscy wiemy. Nikogo nie znajdziemy, kto bez zainwestowania pokaźnych środków chciałby to dzierżawić.

Urządzenia można już teraz sprzedać.

Wszyscy „za” takim kierunkiem działania.

Ad. 19

Projekt uchwały Zarządu w sprawie przydzielenia godzin na kształcenie rewalidacyjne (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 20

Projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 21

Pismo Kuratorium Oświaty w Poznaniu - dot. wytypowania przedstawiciela do prac w komisji (w załączeniu).

Zarząd typuje p. Jarosława Malickiego i p. Agnieszkę Matuszak.

Wszyscy „za”

Ad. 32

Wniosek Konsorcjum Medycznego AMIKA - dot. wyrażenia zgody na wykonanie parkingu i chodnika przy przychodni (w załączeniu).

Zarząd wyraża zgodę

wszyscy „za”

Ad. 15

Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 950 położonej przy ul. Miłosławskiej (w załączeniu).

Zarząd przedłuża umowę dzierżawy na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia trzymiesięcznym.

Należy poinformować dzierżawcę, że są plany z tym terenem i jak będzie nabywca, to będziemy zmuszeni umowę wypowiedzieć.

Czynsz należy przeliczyć wskaźnikiem inflacyjnym.

Ad. 22

Pismo Gimnazjum Nr 2 - wniosek o udostępnienie trzech pomieszczeń w budynku tzw. „hotelu sportowego”.

Wyrażono obawy czy ta forma działalności odpowiada, jest zbieżna z obecną (biblioteka muzyczna, hotelik sportowy). Uznano, że jeśli jest taka wola dyrektora należy dać możliwość obniżenia kosztów utrzymania budynku.

Wszyscy „za”

Ad. 28

Specyfikacja i warunki do przetargu - adaptacja budynku PKP na noclegownię.

p.    Szwajca uważa, że w kryteriach wyboru ofert jest brak konsekwencji, gdyż nie uwzględniono ostatnich zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

Do tego tematu Zarząd powróci.

Ad. 23

Pismo parafii Świętego Krzyża - wniosek o udostępnienie działki w Psarach Małych.

Ta działka będzie w najbliższym czasie zbywana w drodze przetargu. Nie możemy wycofać jej z przetargu i w trybie bezprzetargowym sprzedać Parafii.

Poinformowano proboszcza Wronkę o możliwości przystąpienia do przetargu i konieczności wpłacenia wadium.

Niezależnie od telefonicznej informacji należy przedmiotową informację przesłać w formie pisemnej.

Ad. 10

Zajęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia przetargu na rezerwację miejsc na targowisku miejskim.

Naczelnik WGA p. Zakrzewska proponuje w tym roku przeprowadzić przetarg na roczną (zamiast półrocznej) dzierżawę miejsc wg. dotychczasowych zasad.

Wszyscy „za”

 Ad. 37

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

3 wnioski (w załączeniu).

Zarząd pozytywnie zaopiniował w/w wnioski i podjął stosowne uchwały

wszyscy „za”

Ad. 38

Wolne wnioski:

·      p. Burmistrz odczytała zaproszenie na uroczystość IV rocznicy powstania WTZ w dniu 3 grudnia br. godz. 11.00 (w załączeniu)

·      Zaproszono Zarząd na podsumowanie sezonu przez „VICTORIĘ”.

Zakończenie posiedzenia.

Pozostałe punkty porządku obrad zostają przesunięte na kolejne posiedzenia Zarządu tj. 30.XI.br. godz. 13.00.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych strony.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

              Sekretarz&nbs

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.