BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277231
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego

ul. Słowackiego 41

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na


Dostawę sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni


CPV: 30.21.31.00-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin dostawy: do 21 dni od daty zawarcia umowy

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak – dyrektor tel. 061 4360 217 lub email: gimnazjum-2@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać plik poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego w pok. 004 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, do dnia 19 sierpnia 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759i) oraz spełniający warunki udziału:

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie zawierał informację o wykonanych tego typu dostaw o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł brutto rocznie, w tym jedna dostawa o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 złotych obejmująca dostawę komputerów przenośnych (laptop, netbook).,

2. udzielą gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy od daty odbioru końcowego,

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 215771- 2010 z datą zamieszczenia: 10.08.2010

Materiały przetargowe:

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/gim2_siwz_laptopy.rar

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/odp_laptopy.pdf

3) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja_siwz_laptopy.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.