BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277128
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW


CPV: 37.53.52.00-9

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_elementy_placu_zabaw.rar

Otwarcie ofert nastąpi 29 lipca 2010 roku w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 09.00

Wadium: 3.000 złotych /słownie: trzy tysiące złotych/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 29 lipca 2010 r. do godz. 08.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostarczyli i zamontowali wyposażenie, urządzenia placów zabaw o wartości łącznej co najmniej 250 000 złotych brutto, w tym 1 jedno zamówienie o wartości 80.000 złotych;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia;

4) udzielą gwarancji jakości na urządzenia i montaż nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 195129-2010 z datą publikacji 21.07.2010 roku

1) www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_place_zabaw.pdf

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.