BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255626
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Remont niecki basenu rekreacyjnego we Wrześni w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

REMONT NIECKI BASENU REKREACYJNEGO WE WRZEŚNI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

CPV: 71.22.10.00-1, 45.11.10.00-8, 45.21.20.00-6


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Ogrodowicz – dyrektor WOS-R, tel. 061 436-05-52 oraz email: zbigniew.ogrodowicz@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Gnieźnieńska 32a lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/remont_niecki_basenu.rar

Otwarcie ofert nastąpi 16 sierpnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie:

Urząd Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Biuro Obsługi Interesanta – pok. Nr 1 /kancelaria/ w terminie do 16 sierpnia 2010 roku do godz. 10.45


dodatkowo zaadresowaną na zamawiającego:

Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września

w terminie do dnia 16 sierpnia 2010r. do godz.10.45

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali budowy, remonty obiektów sportowych (basenów) o wartości łącznej nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 196977-2010 z datą publikacji 23.07.2010 roku

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.