BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268984
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dowozy szkolne w Gminie Września w roku szkolnym 2010/2011

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 193.000 Euro na:

Dowozy szkolne w Gminie Września w roku szkolnym 2010/2011

Trasa Nr 1 do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, Trasa Nr 2 do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, Trasa Nr 3 do Zespołu Szkół w Otocznej, Trasa Nr 4 do Zespołu Szkół w Marzeninie, Trasa Nr 5 – do SSP w Chwalibogowie, Trasa Nr 6 do SSP w Kaczanowie, Trasa Nr 7 do SSP Nr 1 we Wrześni i SS Grzybowie

CPV: 60.13.00.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 24 czerwca 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Jarosław Malicki – Naczelnik Wydz. Oświaty pok. 28 tel. 061 64-39-00 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/dowozy_szkolne.rar

Wadium: Trasa nr 1 - 5.000 zł, Trasa nr 2 - 2.000 zł, Trasa nr 3 – 4.500 zł, Trasa nr 4 - 2.500 zł, Trasa nr 5 - 3.000 zł, Trasa nr 6 - 2.500 zł, Trasa nr 7 - 200 zł.

Otwarcie ofert nastąpi 27 sierpnia 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 27 sierpnia 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie usługi transportu i posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi transportu dzieci i młodzieży w ramach rocznych dowozów szkolnych lub dowozy pracownicze o wartości łącznej prowadzonych dowozów nie mniejszej niż 500.000 zł brutto;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowania wymaganą ilością autokarów oraz kierowcami z uprawnieniami kat. D, D1 dla poszczególnych tras;

    4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 19.07.2010 roku w celu publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2010-093289.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.