BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268968
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni

CPV: 45.23.11.00-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 31 lipca 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Roman Karowski – Kierownik Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-71 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/kanalizacja_paderewskiego.rar

Wadium: 50.000 złotych

Otwarcie ofert nastąpi 16 lipa 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 16 lipca 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane obejmujące:

    a) budowę kanalizacji grawitacyjnych o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 złotych;

    b) budowę kanalizacji tłocznych o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

a) w zakresie instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 164561-2010 w dniu 24.06.2010 r.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_kanalizacja_paderewskiego.pdf

 2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz(2)_kanalizacja_paderewskiego.pdf

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.