BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268844
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Otocznej

Zespół Szkół w Otocznej

Otoczna 12

62-3012 Węgierki

Tel/Fax. 061 438 71 32


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Otocznej

CPV: 45.33.11.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: do 30 września 2010 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Dariusz Szykowny – dyrektor tel. 061 438 71 32 lub email: zs-otoczna@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół w Otocznej, sekretariat lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/otoczna.rar

Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2010 roku w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 30 lipca 2010 roku do godz. 10.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto, wykazane roboty należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. udzielą gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 186557-2010 z datą zamieszczenia: 14.07.2010 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.