BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467100
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno-finansowej
z 24 czerwca 2010 r.Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno - finansowej (załącznik nr 4).Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni;

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni przedstawiła wniosek Prokuratora Rejonowego we Wrześni w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 4 Uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).


Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 21 maja br. do Pana prokuratora. Dodała, że żaden przepis, nie mówi o kryterium odległościowym.


radny Bronisław Dankowski powiedział, że nie zgadza się z wnioskiem Pana prokuratora. Dodał, że problemem są lokale znajdujące się przy szkołach, np. przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących czy Zespole Szkół Politechnicznych.


Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że podstawową kwestią jest legalność tej uchwały, a nie „antypotrzeby”społeczne.

radny Jan Nowak uważa, że wystarczającym byłoby przestrzeganie prawa i dopilnowanie, aby alkohol nie był sprzedawany osobom nieletnim. Poparł stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.


radny Sylwester Jałoszyński stwierdził, jeżeli zwiększy się tą odległość do 100 m to ok 1/3 przedsiębiorców będzie musiała zamknąć swoje lokale.


Rada Miejska we Wrześni podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie BR/0114/29/10 z dnia 21 maja 2010 r.


Pkt 4

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni przedstawiła pismo Zarządu Powiatu w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa (załącznik nr 7).


Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym nie ma konieczności podejmowania uchwały o ustosunkowaniu się do wezwania. Po upływie 60 dni wzywający może wnieść środki prawne przewidziane prawem. Równocześnie brak prawno-materialnych podstaw do kwestionowania uchwały.


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni poparła stanowisko radcy prawnego. Zaproponowała, aby w myśl art. 101 wezwanie pozostawić bez odpowiedzi.


Rada Miejska we Wrześni poparła stanowisko zaproponowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrześni.


Pkt 6

j)

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że skargę na burmistrza zgodnie z kompetencjami rozpatruje Rada Miejska.


Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej przedstawiła sprawę Pana Władysława Frankowskiego (załącznik nr 8).


Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni dodała, że rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie dopłat do wynajmowanych lokali mieszkalnych. Wiele osób reprezentuje jednak pogląd, że za lokal komunalny płaci się niewiele, bądź nic. Nie trzeba wynajmować mieszkania, wystarczy pokój, aby taką dopłatę otrzymać.


Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że skarga ta jest na niewłaściwe działanie urzędu. Dodała, że Pan W.Frankowski był informowany o każdy etapie sprawy, uczestniczył w weryfikacji. Jeżeli ma żal, to powinien go mieć do komisji mieszkaniowej.


Salę obrad opuścił radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 6 radnych.


radny Maciej Baranowski powiedział, że w związku z tym skarga jest nieuzasadniona. Urząd wywiązał się ze wszystkiego.


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zwróciła uwagę na zapis w uchwale, który mówi o tym, że na liście mieszkaniowej może znajdować się 15 osób. Uważa, że nie powinno być takich ograniczeń i należy to zmienić.


Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej odpowiedziała, że lista ta nie jest uzupełniana ponieważ nie lokali mieszkalnych. Obecnie widnieją na niej 3 nazwiska. Dodała, że wszyscy mogą korzystać z dopłat.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zapytała, dlaczego pan W.Frankowski nie został wpisany na listę mieszkaniową?


Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej odpowiedziała, że zależy to od dochodu. Pan W.Frankowski nie mając żadnego dochodu zostałby wpisany na listę mieszkań socjalnych, co uniemożliwiłoby mu otrzymanie dopłaty. Dodała, że o wpisaniu na listę decyduje komisja mieszkaniowa.


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zapytała, komu podlega ta komisja?


Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej odpowiedziała, że komisja mieszkaniowa powoływana jest przez burmistrza i działa na podstawie regulaminu.


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni podziękowała za wyczerpujące odpowiedzi. Podsumowując powiedziała, że w świetle udzielonych wyjaśnień można uznać skargę za nieuzasadnioną.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września i Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uznając ją za nieuzasadnioną


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września i Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uznając ją za nieuzasadnioną.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września i Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uznając ją za nieuzasadnioną


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września i Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uznając ją za nieuzasadnioną.


Salę obrad opuścił radny Artur Mokracki. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno - finansowej uczestniczyło 4 radnych.


h)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Na salę obrad wrócił radny Artur Mokracki. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno - finansowej uczestniczyło 5 radnych.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński ogłosił 10-minutową przerwę.


Po przerwiea)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr V/52/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/52/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/52/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/52/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/52/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku.


b)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przedstrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej. Poprosił, aby w § 1 słowa”zabudową gospodarczą” zastąpić „działalnością gospodarczą”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


d)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


e)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 5 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. Poprosił, aby w § 9 po zwrocie „ZP” dopisać cyfrę „1”.


radna Teresa Piskorż zapytała, co sie dzieje z biurowcem po Tonsilu.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że biurowiec został sprzedany ok 2 lat temu prywatnej osobie.


radny Jan Nowak dodał, że na tym terenie powstanie galeria handlowa, budynki mieszkaniowe, najwyższe we Wrześni.

Salę obrad opuścił radny Maciej Szelągiewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 4 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


g)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie:zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Salę obrad opuścił radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych.


radny Michał Jaśniewicz zapytał, ile osób jest zatrudnionych w OPS – ie?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że w OPS-ie zatrudnionych jest 76 osób na umowy o pracę oraz 60 osób na umowy – zlecenia.


radny Bronisław Dankowski zapytał, czy ta zmiana w statucie spowoduje wzrost uposażeń?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że nie.Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


i)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Korynt.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Korynt.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Korynt.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Korynt.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Korynt.


k)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.


l)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.


Salę obrad opuścił radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 5 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.


m)

Na salę obrad wszedł radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 6 radnych.


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


n)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


o)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Pkt 5

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zapoznała radnych z treścią pisma Pana Jana Biskupa w sprawie zanieczyszczenia miasta przez psy oraz braku konkretnych rozwiązań (załącznik nr 9).

Dodała, że kwestie dotyczące obowiązków właścicieli psów zawarte są w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Zaproponowała, aby na terenie miasta ustawić pojemniki z woreczkami na psie odchody.


Salę obrad opuścił radny Jan Nowak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno - finansowej uczestniczyło 4 radnych.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że przez 8 lat bycia burmistrzem zorganizowano 2 akcje. Pierwsza to rozdawanie woreczków właścicielom psów, a druga, wybudowanie dwóch toalet, z których nikt nie skorzystał.


radny Bronisław Dankowski wnioskuje o zamieszczenie w Tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” wyciągu z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września dotyczącego obowiązków właścicieli psów.


radny Maciej Baranowski w imieniu mieszkańców centrum miasta wnioskuje o zmianę godziny przejazdu zamiatarki.


radny Marek Kołodziejczyk powiedział, że późniejsze godziny sprzątania miasta mogą spowodować korki.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że największym problemem dla zamiatarek są parkujące samochody. Im później pojedzie, tym samochodów będzie coraz więcej.


Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa


Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Jan Nowak


Protokolant
/-/Ewa Górna


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.