BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13697480
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010

UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 29 czerwca 2010 r.w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:§ 1.

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr IX/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwała Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r., oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r.

 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.

 3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

 1. rysunek planu, o którym mowa w ust.2 - stanowiący załącznik nr 1,

 2. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2,

 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.


§ 2.

1. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania:

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,

2) granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

3) granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,

4) granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.


2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i tereny chronione w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone niebezpieczeństwem osunięcia się mas ziemi.


§ 3.

Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,

 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

 3. usługach - należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach obiektów wolno stojących lub wbudowanych lokali usługowych w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, rzemiosła z wyłączeniem obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw, handlu hurtowego, a także innych usług wymagających bazy pojazdów mechanicznych,

 4. handlu: należy przez to rozumieć usługi handlu detalicznego realizowane w ramach obiektów wolno stojących lub wbudowanych lokali w których jest prowadzona sprzedaż detaliczna,

 5. działalności produkcyjnej - należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą bezpośrednio dobra materialne,

 6. przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska,

 7. uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,

 8. rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

 9. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną przez główną elewację budynku, przed którą mogą być wysunięte okapy, wykusze, ryzality oraz schody,

 10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować się żadne elementy zabudowy,

 11. grodzeniu terenu – należy przez to rozumieć budowę ogrodzeń,

 12. działce budowlanej – należy przez to rozumieć obszar terenu, przeznaczony pod zabudowę wydzielony zgodnie z zasadami podziału oznaczonymi na rysunku planu,

 13. dominancie – należy przez to rozumieć lokalne przewyższenie budynku kształtujące sylwetę budynku o wysokich walorach architektonicznych,

 14. akcencie architektonicznym - należy przez to rozumieć lokalną zmianę linii elewacji budynku np. w formie wykusza, wieżyczki, iglicy, ryzalitu o wysokich walorach architektonicznych.


§ 4.

Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

 1. granice uchwalenia,

 2. symbole przeznaczenia terenów,

 3. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

 4. obowiązujące linie zabudowy,

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy,

 6. dominanta,

 7. akcent architektoniczny,

 8. budynek nadwieszony nad pasem drogowym,

 9. przejście bramowe.


§ 5.

Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały są:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z usługami oznaczone na rysunku planu symbolem – MWU,

 2. tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem – UMW,

 3. tereny usług handlu, oznaczone na rysunku planu symbolem – UH,

 4. tereny komunikacji samochodowej i parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolem – KSP,

 5. tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem – EE,

 6. tereny dróg publicznych, dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolem – KDD,

 7. tereny dróg publicznych, głównych oznaczone na rysunku planu symbolem – KDG,

 8. tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem – KDW,

 9. tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem – KDX,

 10. tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem – ZP.


§ 6.

Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:


 1. zakaz stosowania betonowych elementów prefabrykowanych oraz pełnego muru do grodzenia działek.

 2. zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych wież przekaźnikowych na całym terenie objętym niniejszą uchwałą

 3. utrzymanie jednolitej wysokości parterów usługowych.§ 7.

 1. Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy realizować poprzez:

 1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, z wyłączeniem parkingów,

 2. zakaz lokalizacji działalności produkcyjnej,

 3. minimalizację emisji zanieczyszczeń.


 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MWU ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UMW ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 3. W oznaczonej na rysunku planu strefie potencjalnego oddziaływania akustycznego od drogi KDG (w ciągu drogi krajowej nr 15), dla budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi oraz dla terenów należy przewidzieć stosowne środki techniczne, technologiczne i organizacyjne dla zabezpieczenia przed uciążliwościami akustycznymi wywołanymi ruchem drogowym.

 4. Zakaz likwidowania i ogławiania istniejących zadrzewień miejskich, przydrożnych i nadwodnych o ile nie stanowią zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz nie stanowią przeszkody w lokalizacji projektowanych budynków zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

 5. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp.

 6. Masy ziemne powstające podczas realizacji inwestycji należy składować w wyznaczonych przez Gminę Września miejscach składowania ziemi z wykopów lub zagospodarować na terenie własnej posesji z zachowaniem interesów właścicieli działek sąsiednich, tj. osób trzecich.


§ 8.

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu zgodnie z przepisami odrębnymi. Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.


§ 9.

Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną stanowią tereny zieleni urządzonej ZP1, dróg KDD, KDG oraz ciągów pieszych KDX 1,2 dla których szczegółowe zasady zagospodarowania określono odpowiednio w § 18, 21. Na powyższych terenach dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury w formie ławek, latarni, rozmównic telefonicznych, słupów ogłoszeniowych o ile nie koliduje to z realizacją ulicy.


§ 10.

 1. Podział terenów na działki budowlane na obszarze objętym planem dopuszcza się w obrębie terenów MWU i UMW.

 2. Minimalna powierzchnia działki 2000m2.

 3. Ustala się zakaz podziałów wtórnych działek wydzielonych zgodnie z zapisami planu.

 4. Prawo łączenia i scalania działek w obrębie poszczególnych terenów.


§ 11.

1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z usługami oznaczonej na rysunku planu symbolem MWU 1 ustala się:

  1. prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z dopuszczeniem realizacji usług wbudowanych w parterze,

  2. prawo do lokalizowania lokali usługowych wbudowanych w budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej max 30% powierzchni użytkowej budynku,

  3. dla budynków, o których mowa w pkt.1, maksymalną wysokość V kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacja pod dachem płaskim lub dachem dwu lub wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych 15o - 45o ,

  4. usytuowanie przeważającej kalenicy prostopadle do rzeki Wrześnicy,

  5. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,9 m od poziomu przyległego terenu,

  6. wysokość okapu lub krawędzi gzymsu max 16,5 m, a wysokość ewentualnej kalenicy max 20 m od poziomu posadzki parteru,

  7. obowiązek realizacji akcentu architektonicznego i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na rysunku planu,

  8. dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopuszcza się lokalne przewyższenie o max 3,80 m względem wysokości określonych w pkt 6 w obrębie całej kondygnacji projektowanego budynku,

  9. dla nowo powstających obiektów budowlanych obowiązują odległości od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

  10. prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5 m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,

  11. zakaz realizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży,

  12. obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki w ilości min. 1,5 miejsca na każde mieszkanie i min.2 miejsca przypadające na każde 50 m2 lokalu usługowego,

  13. dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych o których mowa w pkt 12, włącznie z miejscami w obrębie przyległych dróg,

  14. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

  15. prawo rozbiórki istniejących zabudowań w obrębie terenu,

  16. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 40% dla kondygnacji nadziemnych oraz obowiązek przeznaczenia min. 25% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

  17. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

  18. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §21.


§ 12.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z usługami oznaczonym na rysunku planu symbolem MWU 2 ustala się:

  1. prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z dopuszczeniem realizacji usług wbudowanych w parterze,

  2. prawo do lokalizowania lokali usługowych wbudowanych w budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej max 30% powierzchni użytkowej budynku,

  3. dla budynków, o których mowa w pkt.1, maksymalną wysokość VI kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacja pod dachem płaskim lub dwu lub wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych 15o - 45o , z uwzględnieniem prawa do budowy dodatkowej VII kondygnacji w budynkach położonych od strony drogi KDD 1,

  4. usytuowanie przeważającej kalenicy prostopadle lub równolegle do linii zabudowy,

  5. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,9 m od poziomu przyległego terenu,

  6. wysokość okapu lub krawędzi gzymsu max 19,5 m, a wysokość ewentualnej kalenicy max 23 m od od poziomu posadzki parteru, dla VI kondygnacji,

  7. wysokość okapu lub krawędzi gzymsu max 22,5 m, a wysokość ewentualnej kalenicy max 26 m od poziomu posadzki parteru, dla VII kondygnacji,

  8. obowiązek realizacji akcentu architektonicznego i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na rysunku planu,

  9. dla dominanty o której mowa w pkt 8 dopuszcza się lokalne przewyższenie o max 3,80 m względem wysokości określonych w pkt 6 i 7 w obrębie całej kondygnacji projektowanego budynku,

  10. dla nowo powstających obiektów budowlanych obowiązują odległości od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

  11. likwidację istniejących ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi,

  12. prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,

  13. zakaz realizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży,

  14. obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki w ilości min. 1 miejsca na każde mieszkanie i min. 2 miejsca przypadające na każde 50 m2 lokalu usługowego,

  15. dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych o których mowa w pkt 14, włącznie z miejscami w obrębie przyległych dróg,

  16. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

  17. prawo rozbiórki istniejących zabudowań w obrębie terenu ze wskazaniem zachowania budynku byłej kotłowni w rejonie miejsca oznaczonego na rysunku planu jako dominanta,

  18. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 50% dla kondygnacji nadziemnych oraz obowiązek przeznaczenia min. 25% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

  19. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

  20. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §21.


§ 13.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z usługami oznaczonym na rysunku planu symbolem MWU 3 ustala się:

  1. prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z dopuszczeniem realizacji usług wbudowanych w parterze,

  2. prawo do lokalizowania lokali usługowych wbudowanych w budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej max 30% powierzchni użytkowej budynku,

  3. dla budynków, o których mowa w pkt.1, maksymalną wysokość VI kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacja pod dachem płaskim lub dwu lub wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych 15o - 45o , z uwzględnieniem prawa do budowy dodatkowej VII kondygnacji w budynkach położonych od strony drogi KDD 1,

  4. usytuowanie przeważającej kalenicy prostopadle lub równolegle do linii zabudowy,

  5. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,9 m od poziomu przyległego terenu,

  6. wysokość okapu lub krawędzi gzymsu max 22,5 m, a wysokość kalenicy max 26 m od poziomu posadzki parteru, dla VII kondygnacji,

  7. obowiązek realizacji akcentu architektonicznego i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na rysunku planu,

  8. dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopuszcza się lokalne przewyższenie o max 3,80 m względem wysokości określonych w pkt 6 w obrębie całej kondygnacji projektowanego budynku,

  9. dla nowo powstających obiektów budowlanych obowiązują odległości od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

  10. likwidację istniejących ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi,

  11. prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,

  12. zakaz realizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży,

  13. obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki w ilości min. 1 miejsca na każde mieszkanie i min. 2 miejsca przypadające na każde 50 m2 lokalu usługowego,

  14. dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych o których mowa w pkt 13, włącznie z miejscami w obrębie przyległych dróg,

  15. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

  16. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 50% dla kondygnacji nadziemnych oraz obowiązek przeznaczenia min. 25% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

  17. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

  18. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §22.


§ 14.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczonym na rysunku planu symbolem UMW 1 ustala się:

  1. prawo do lokalizacji budynków usługowych, biurowych oraz budynków mieszkalno - usługowych,

  2. obowiązek realizacji przynajmniej jednej kondygnacji usługowej w budynku,

  3. dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość VII kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacja pod dachem płaskim lub dwu lub wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych 15o - 45o ,

  4. usytuowanie przeważającej kalenicy prostopadle lub równolegle linii zabudowy,

  5. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,9 m od poziomu przyległego terenu,

  6. wysokość okapu lub krawędzi gzymsu max 22,5 m, a wysokość ewentualnej kalenicy max 26 m od poziomu posadzki parteru,

  7. obowiązek realizacji akcentu architektonicznego i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na rysunku planu,

  8. dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopuszcza się lokalne przewyższenie o max 3,80 m względem wysokości określonych w pkt 6 w obrębie całej kondygnacji projektowanego budynku,

  9. dla nowo powstających obiektów budowlanych obowiązują odległości od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

  10. prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,

  11. zakaz realizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży,

  12. obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki w ilości min. 1 miejsca na każde mieszkanie i min. 1 miejsca przypadającego na każde 50 m2 lokalu usługowego,

  13. dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych o których mowa w pkt 12, włącznie z miejscami w obrębie przyległych dróg, oraz terenu ZP 1,

  14. prawo bilansowania placu zabaw łącznie z terenem ZP1,

  15. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

  16. prawo rozbiórki istniejących zabudowań w obrębie terenu,

  17. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 60% dla kondygnacji nadziemnych oraz obowiązek przeznaczenia min. 10% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

  18. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

  19. dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi minimalna odległość od krawędzi drogi krajowej 25 m,

  20. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §22.


§ 15.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolem UMW 2 ustala się:

  1. prawo do lokalizacji budynków usługowych, biurowych oraz budynków mieszkalno - usługowych,

  2. obowiązek realizacji przynajmniej jednej kondygnacji usługowej w budynku,

  3. dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość V kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacja pod dachem płaskim lub dwu lub wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych 15o - 45o ,

  4. usytuowanie przeważającej kalenicy prostopadle lub równolegle linii zabudowy,

  5. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,9 m od poziomu przyległego terenu,

  6. wysokość okapu lub krawędzi gzymsu max 16,5 m, a wysokość ewentualnej kalenicy max 20 m od poziomu posadzki parteru,

  7. obowiązek realizacji dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na rysunku planu,

  8. dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopuszcza się lokalne przewyższenie o max 3,80 m względem wysokości określonych w pkt 6 w obrębie całej kondygnacji projektowanego budynku,

  9. prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,

  10. zakaz realizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży,

  11. obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki w ilości min. 1 miejsca na każde mieszkanie i min. 1 miejsca przypadającego na każde 50 m2 lokalu usługowego,

  12. dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych o których mowa w pkt 10, włącznie z miejscami w obrębie przyległych dróg,

  13. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

  14. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 60% dla kondygnacji nadziemnych oraz obowiązek przeznaczenia min. 10% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

  15. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

  16. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §21.


§ 16.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy usług handlu oznaczonym na rysunku planu symbolem UH 1 ustala się:

  1. prawo do lokalizacji budynków handlowych o łącznej powierzchni sprzedażowej większej niż 400m2 oraz nie większej niż 12000 m2,

  2. prawo realizacji dowolnej ilości kondygnacji podziemnych,

  3. obowiązek realizacji obiektu dworca autobusowego w formie zintegrowanej z bryłą budynku handlowego,

  4. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 50% oraz obowiązek przeznaczenia min. 10% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

  5. krycie budynków dachem płaskim lub dachem spadzistym, o nachyleniu połaci dachowych 150 – 350,

  6. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość krawędzi gzymsu max 14 m, od poziomu przyległego terenu,

  7. obowiązek realizacji akcentu architektonicznego i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na rysunku planu,

  8. dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopuszcza się lokalne przewyższenie o max 3,80 m względem wysokości określonych w pkt 6, na powierzchni max 30% powierzchni zabudowy budynku,

  9. prawo realizacji dowolnej ilości podziemnych i nadziemnych kondygnacji garażowych w obrębie bryły budynku,

  10. obowiązek realizacji min. 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni usługowej,

  11. prawo do realizacji parkingu samochodowego dla powyżej 300 samochodów osobowych w obrębie terenu,

  12. zakaz grodzenia terenu,

  13. zakaz realizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży,

  14. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

  15. prawo rozbiórki istniejących zabudowań w obrębie terenu,

  16. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

  17. prawo realizacji pylonu reklamowego w obrębie całego terenu z zachowaniem obowiązujących odległości od dróg publicznych.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §22.


§ 17.


    1. Na terenie komunikacji samochodowej i parkingów KSP ustala się:

 1. prawo realizacji placu manewrowego dworca autobusowego,

 2. prawo realizacji zadaszeń w formie niezabudowanych wiat,

 3. prawo realizacji miejsc parkingowych,

 4. prawo rozbiórki istniejących zabudowań w obrębie terenu,

 5. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 6. prawo realizacji jednego nośnika reklamowego o łącznej powierzchni większej niż 3,0 m2.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §22.


§ 18.


1. Na terenie zieleni urządzonej ZP1-2 ustala się:

 1. prawo do ukształtowania terenu i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,

 2. zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami tymczasowymi,

 3. prawo do realizacji przejść pieszych, urządzeń małej architektury w formie placów
  zabaw dla dzieci, boisk i urządzeń sportowych itp.,

 4. prawo rozbiórki istniejących zabudowań w obrębie terenu,

 5. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 6. zakaz grodzenia,

 7. dla terenu ZP 1 prawo do realizacji miejsc parkingowych i drogi od strony terenu UMW1.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §22.


§ 19.


1. Na terenie infrastruktury technicznej elektroenergetyki EE ustala się:

 1. prawo realizacji wolno stojących kontenerowych obiektów stacji transformatorowych,

 2. nie przekraczalna odległość budynku stacji od granic terenu 1,5 m,

 3. prawo realizacji infrastruktury technicznej,

 4. zakaz grodzenia.


 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §22.

§ 20.

Układ komunikacyjny na obszarze objętym planem, stanowią:

 1. publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu jako KDD1-2,

 2. publiczne drogi główne, oznaczone na rysunku planu jako KDG,

 3. drogi wewnętrzne, oznaczone jako KDW1-4,

 4. ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu jako KDX1-3.


§ 21.

 1. Dla terenu dróg dojazdowych – KDD, ustala się:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. prawo realizacji miejsc parkingowych w obrębie pasa drogowego,

 3. prawo rozbiórki istniejących budynków kolidujących z przebiegiem drogi,

 4. nakaz nasadzenia drzew wzdłuż granic pasa drogowego w formie alei,

 5. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 6. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2,

 7. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów,

 8. prawo lokalizacji budynków nadwieszonych nad pasem drogowym lub wspartych na słupach w miejscach oznaczonym na rysunku planu,

 9. prawo realizacji nowych włączeń do drogi wyższego rzędu na zasadach określonych przez zarządcę lub właściciela tej drogi.


 1. Dla terenu dróg głównych – KDG, ustala się:

 1. wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż granicy pasa drogowego,

 2. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej z wyłączeniem infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,

 3. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych,

 4. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów.


 1. Dla terenu dróg wewnętrznych – KDW, ustala się:

 1. wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż granicy pasa drogowego,

 2. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 3. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych,

 4. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów.


 1. Dla terenu ciągów pieszych – KDX, ustala się:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. nakaz nasadzenia drzew w formie alei,

 3. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 4. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2,

 5. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów,

 6. prawo lokalizacji budynków nadwieszonych nad pasem drogowym lub wspartych na słupach w miejscach oznaczonych na rysunku planu,

 7. zakaz grodzenia.


§ 22.

Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:


 1. zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych w obrębie terenów infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczonych na rysunku planu symbolem EE, liniami kablowymi, na warunkach dostawcy,

 2. W przypadku zaistnienia konieczności budowy konsumentowych stacji transformatorowych przewiduje się ich realizacje jako wbudowane w budynki. W przypadku realizacji stacji wbudowanych w budynki, pomieszczenia przeznaczone na stacje transformatorową winny spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach i być zlokalizowane w miejscu dostępnym z poziomu drogi dojazdowej. Do stacji, w których cześć urządzeń stanowić będzie majątek przedsiębiorstw energetycznego winien być zapewniony całodobowy dostęp służb eksploatacyjnych gestora sieci,

 3. odprowadzenie ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej w przyległych drogach do oczyszczalni ścieków,

 4. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej ze zrzutem do rzeki Wrześnicy przy zastosowaniu urządzeń oczyszczających,

 5. zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, poprzez projektowaną sieć wodociągową w projektowanych drogach,

 6. zaopatrzenie w gaz: docelowo zakłada się pełną gazyfikację terenu,

 7. gromadzenie segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji a ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

 8. w nowo lokalizowanych lub modernizowanych budynkach należy do celów grzewczych lub grzewczo-technologicznych stosować paliwa płynne, gazowe i stałe z wyłączeniem paliw węglowych, lub wykorzystywać alternatywne źródła energii,

 9. prawo realizacji nowych komunalnych sieci do celów grzewczych,

 10. prawo rozbiórki istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanymi inwestycjami w obrębie terenu objętego planem,

 11. istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne SN przeznaczone do skablowania zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 12. zakaz lokalizacji wież telefonii komórkowej,

 13. dla istniejących podziemnych rurociągów do przesyłu gazu prawo do ich przełożenia
  w uzgodnieniu z gestorem sieci i z zachowaniem strefy kontrolowanej zgodnie z przepisami odrębnymi
  w której obowiązuje zakaz zabudowy.


§ 23.

Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następującą stawkę służącą naliczeniu opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:


 1. dla terenów usług handlu ( UH ) - 30 %,

 2. dla pozostałych terenów - 20 %.


§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/429/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 czerwca 2010 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Września przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni na podstawie uchwały Nr XXIV/312/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 czerwca 2009 r.
Po ogłoszeniu w prasie Komunikatu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ukazał się w biuletynie Wieści z Ratusza w dniu 1.10.2009 r., wystąpiono na piśmie do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie, wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.
Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt planu wraz z prognozą finansową i prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie zgodność ustaleń planu ze Studium.
Na obszarze objętym planem nie była wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Projekt planu został zaopiniowany przez organy obowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozytywnie uzgodniony przez organa właściwe do uzgadniania miejscowych planów.
Projekt planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń miejscowego planu na środowisko przyrodnicze był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.03.2010 do 13.04.2010 r. (składanie wniosków do dnia 27.04.2010 r.), a dyskusja publiczna odbyła się w dniu 29.03.2010 r.
Do projektu planu nie złożono żadnych uwag.
W związku z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku z uwzględnieniem ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przyjęcie uchwały dla przedmiotowego terenu, uznaje się za uzasadnione.

PODSUMOWANIE

sporządzone zgodnie z art. art. 43 ust.2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Uchwały nr XXIV/312/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.
Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określonej w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) z uwzględnieniem ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ogłoszono 1.10.2009 r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu w Biuletynie Wieści z Ratusza, na stronie Urzędu Miasta i Gminy Września, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy;
Zawiadomiono na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego – pismo: WGA-7321/32/1/2009 z dnia 08.10.2009 r.
Burmistrz Wrześni wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.
Sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W projekcie planu uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania.
W jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie min. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dn . 03 03 2010 r., pismo: RDOŚ-30-OO.III-7041-211/10/pw oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dn. 20 01 2010 r., pismo: ON.NS-72/6-1/2010.
W dniach od 23.03.2010 r. do 13.04.2010 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego. W dniu 29.03.2010 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i wyznaczony został termin w którym można było wnieść uwagi do projektu planu miejscowego do 27.04.2010 r.
Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 15.03.2010 r. informację o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie do 27.04. 2010r.
W odniesieniu do wyłożonego projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga. Rozpatrzenie uwag przez Radę Miejską we Wrześni stanowi załącznik do uchwały Nr XXXII/429/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 r. przyjmującej projekt ww. planu miejscowego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.