BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694166
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010

UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 29 czerwca 2010 r.w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej, zwany dalej “planem” po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września uchwaloną uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

 1. część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej “rysunkiem planu” - załącznik nr 1

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

gminy oraz o zasadach finansowania, zgodnie z przepisami

o finansach publicznych - załącznik nr 3

3. Granice planu zgodnie z częścią graficzną – rysunkiem planu.


§ 2.

Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) symbole oznaczające przeznaczenie terenów;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania;

3) linie zabudowy.


§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

 3. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej uchwały,

 4. przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

 5. przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi lub inne odpowiadające im w rozumieniu przepisów odrębnych obowiązujących w momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji planowanego przedsięwzięcia.


§ 4.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową MN/U, ustala się:


 1. Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudową usługową.

 2. Zabudowę MN/U należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów szczególnych i odrębnych oraz następujących warunków:

 1. budynki winny być sytuowane na działce zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy,

 2. powierzchnia zabudowy kubaturowej nie może przekraczać 40% powierzchni działki,

 3. dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych – 9,0 m do kalenicy dachu od poziomu terenu z maksymalną liczbą dwóch kondygnacji,

 4. układ kalenic równoległy do drogi dojazdowej,

 5. dla budynków mieszkalnych ustala się wyłącznie dachy pochyłe, wielospadowe, o nachyleniu połaci 250 – 450 z zachowaniem zasady symetryczności kąta nachylenia, dla obiektów gospodarczych dopuszcza się dach płaski,

 6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% powierzchni działki,

 7. lokalizacja budynków działalności gospodarczej w tylnej/ frontowej części działki z możliwością zabudowy granicy,

 8. istnieje możliwość zblokowania w jednej kubaturze budynku mieszkalnego wraz z budynkiem przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej,

 9. istnieje możliwość zblokowania budynków na sąsiadujących działkach,

 10. występowanie dachu stromego w zakresie kątów nachylenia, układu szczytowego lub kalenicowego, itp. winno kontynuować przeważającą zasadę sąsiedztwa bezpośredniego,

 11. ogrodzenia działek ustala się na granicy działek, do wysokości maksimum 1,5 m, ażurowe, co najmniej na 60 % swojej długości, z zielenią wzdłuż ogrodzenia, zabrania się realizacji ogrodzeń betonowych na granicy działek,

 12. należy zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w ilości dostosowanej do potrzeb,

 13. w zakresie ochrony przed hałasem tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo-usługowe zgodnie z zapisami przepisów odrębnych.


 1. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

 1. ustala się podział terenu zgodnie z rysunkiem planu,

 2. dopuszcza się możliwość zmiany układu granic i powierzchni działek, które na rysunku planu mają charakter postulowany pod warunkiem, że:

  • szerokość działki od strony ulicy nie będzie mniejsza niż 25 m,

  • powierzchnia działki nie będzie mniejsza niż 700m2 .

 1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowane przy granicy nieruchomości.§ 5.

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. niezależnie od planowanego przeznaczenia terenu ustala się obowiązek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejącego i planowanego otoczenia,

 2. zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu,

 3. do czasu realizacji obiektów budowlanych zgodnych z planowanym przeznaczeniem terenu istniejące nieruchomości mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób;

 4. zakaz lokalizowania urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszych i pojazdów;

 5. sytuowanie budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;


2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. nakazuje się, aby wszelkie oddziaływania związane z planowaną funkcją terenu objętego planu, nie powodowały przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych , poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,

 2. na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowych;

 3. wprowadza się zakaz odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu lub rozlewania na działce oraz stosowania nośników energii cieplnej szczególnie szkodliwych dla środowiska,

 4. nakazuje się zastosowanie rozwiązań projektowo – budowlanych zapewniających warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi normami;§ 6.

Zasady obsługi komunikacji:

 1. Ustala się obsługę terenu objętego planem z drogi gminnej.

 2. Dopuszcza się wyznaczenie ciągów pieszych i dróg wewnętrznych.§ 7.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia obszaru w podstawową sieć infrastruktury technicznej:

    1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

Sieć wodociągowa podłączona do wodociągu gminnego,

    1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:

 1. ścieki bytowe nakazuje się odprowadzić do kanalizacji sanitarnej;

 2. dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych w przypadku braku warunków technicznych do podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

 3. nakaz wywożenia ścieków ze szczelnych zbiorników bezodpływowych przez koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne.    1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

 1. wody opadowe i roztopowe nakazuje się docelowo odprowadzić do kanalizacji deszczowej;

 2. dopuszcza się zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, zgodnie z zapisami przepisów odrębnych;


    1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

 1. przyłączenie do istniejącej sieci elektro- energetycznej,

 2. umożliwia się przesunięcie bądź skablowanie istniejącej sieci, w przypadku jej pozostawienia nakazuje się zachowanie strefy ochronnej zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

 3. sieć telefoniczna - podziemna, skablowana.

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi. Gospodarkę odpadami innymi niż komunalne oraz masami ziemnymi należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zaleca się stosowanie dla celów grzewczych paliw gazowych i płynnych oraz promowanie nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii.

 1. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe.


§8

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.


§9

Nie wyznacza się terenów wymagających określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

§10

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 11.

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się, iż plan nie uruchamia procedury scalania i podziału nieruchomości.


§ 12.

Ustala się 10 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.


§ 13.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/426/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 29 czerwca 2010 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Września przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej na podstawie uchwały Nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r.
W dniu 30.03.2004 r. wystąpiono na piśmie do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie. Następnie w dniu 1.04.2004 r. w biuletynie Wieści z Ratusza ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt planu wraz z prognozą skutków finansowych i prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie zgodność ustaleń planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Decyzją GZ.tr.057 – 602 - 552/09 z dnia 25.02.2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze 0,8109 ha gruntów rolnych klasy III.
Projekt planu został zaopiniowany przez organy obowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozytywnie uzgodniony przez organy właściwe do uzgadniania miejscowych planów.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 23.03.2010 r. do 13.04.2010 r., w dniu 07.04.2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
Do udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wpłynęły uwagi.
W związku z przeprowadzeniem procedury formalno - prawnej przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) przyjęcie uchwały dla przedmiotowego terenu, uznaje się za uzasadnione.


PODSUMOWANIE

sporządzone zgodnie z art. art. 43 ust.2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia z dnia 19 grudnia 2003 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.
W czasie toczącej się procedury planistycznej weszła w życie 15 listopada 2008 r. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), która wprowadziła obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. Burmistrz Wrześni wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.
W oparciu o powyższe uzgodnienia i z uwzględnieniem ustawy z dnia 3 października 2008 r. została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. W projekcie planu uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania. W jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie m.in. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia 25.08.2009 r., pismo: nr RDOŚ-30-00.III-7041-1415/09/pw oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dnia 18.08.2009 r., pismo: NS-72/5-18(2)/2009.
Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określonej w art.17 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
W dniach od 23. 03.2010 r. do 13.04.2010 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września.
Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 15 marca 2010 r. informację o możliwości zapoznania się z  wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie od 23.03.2010 do 27.04.2010 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.