BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461626
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXXI/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 28 kwietnia 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XXXI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Andrzej Rzeźnik i Sylwester Jałoszyński.

Protokół z sesji nr XXX został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3).


Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik i Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w obradach brało udział 21 radnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie wprowadzonego projektu uchwały w pkt. 5 j, natomiast w pkt. 5 k projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.


Pkt 3
radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie kryteria były brane pod uwagę w wyborze wsi, w których budowane będą „mini orlika”? Zapytał także, czy te same kryteria będą obowiązywały przy ustalaniu kolejnych lokalizacji „mini orlików”?


radny Bolesław Święciochowski zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości z okazji 162 rocznicy Bitwy pod Sokołowem oraz Święta 3 Maja.


radny Bronisław Dankowski zapytał, kto jest właścicielem gruntu przy Szkole Zawodowej na ul. Koszarowej? Dodał, że jeżeli plac należy do gminy, prosiłby o jego uporządkowanie lub o wpłynięcie na właścicieli w tej sprawie.


radny Szymon Paciorkowski podziękował burmistrzowi i komendantowi Straży Miejskiej za szybką interwencję w sprawie muru przy ul. Fabrycznej i wieży ciśnień.
Poprosił także o „jakąkolwiek” formę upamiętnienia istniejących dawniej na terenie miasta i gminy Września cmentarzy.

radny Sylwester Jałoszyński złożył wniosek o wybudowanie we współpracy z powiatem chodnika na drodze powiatowej prowadzącego do szkoły w Chwalibogowie.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku z przebudową skrzyżowania przy ul. Słowackiego - Legii Wrzesińskiej, a dokładnie oznaczeń zakazu ruchu na tym odcinku zawsze jest konieczność wprowadzenia z tygodniowym wyprzedzeniem blokady centralnego węzła komunikacyjnego w mieście, które to powoduje, że ulice są zablokowane i samochody jeżdżą w tempie rowerów albo nawet wolniej? Czy można byłoby usunąć te oznakowania tak, by w dniach pierwszego i trzeciego maja kiedy będą imprezy na rynku można by to w jakiś sensowny sposób do tego rynku dojechać?
Zapytał, czy można by poprosić panów z wydziału ruchu drogowego o to by kierowali ruchem w najbardziej newralgicznych godzinach tak żeby sygnalizacje, które są tam ustawione nie ograniczały przepływu samochodów? Dodał, że w związku z tym, że na poprzedniej sesji przekazaliśmy środki dla policji na dodatkowe dyżury byłaby to miła rekompensata ze strony panów z komendy powiatowej.
Odnośnie sprawy poruszonej na dyżurze przez pana, który jest fanem jeżdżenia na rolkach zapytał, czy byłaby możliwość tam gdzie powstają nowe ścieżki rowerowe lub tam gdzie są remontowane stare, używać do ich remontu nie kostki chodnikowej, ale warstwy asfaltowej?


Pkt 4
Udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009


a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2009


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że 19 marca br. przekazane zostało do biura Rady Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2009. Szczegółowo wykonanie budżetu omawiane było na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło ponad 104%, natomiast wykonanie wydatków zaplanowanych wyniosło 90,70%. Dodał, że mimo powszechnego kryzysu w gospodarce, który przełożył się również na zmniejszenie dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci, np. wpływów z podatku dochodowego, czyli naszego udziału w podatku dochodowym, był to rok niezły i budżet udało się zrealizować. Dodał, że budżet Gminy Września za 2009 rok można uznać za udany i wykonany.


b) przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2009 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2009 rok.


Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając rezultaty pracy Komisji Rewizyjnej odczytał opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2009 rok (załącznik nr 4).

Odczytał także wniosek komisji o udzielenie absolutorium burmistrzowi (załącznik nr 5).


c) odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

 • opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2009.


Salę obrad opuścił radny Jan Nowak. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała opinię o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2009 (załącznik nr 6).


 • opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otwarła dyskusję i wobec jej braku przystąpiono do ppkt d).


d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2009 rok.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/412/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2009 rok (załącznik nr 8).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka złożyła gratulacje burmistrzowi.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za ocenę i zaufanie. Dodał, że jest to wspólna praca pracowników urzędu, burmistrza i Rady Miejskiej.


Pkt 5
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/413/10 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego (załącznik nr 9).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/414/10 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe (załącznik nr 10).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/415/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie (załącznik nr 11).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/416/10 w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie (załącznik nr 12).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka pogratulowała wyboru patrona.


Mariola Jędrzejewska, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie podziękowała Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały.


Dorota Kulawiak, uczennica Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie podziękowała Radzie Miejskiej za podjecie uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie. Na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni złożyła wiązankę kwiatów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 10 minut przerwy.


Po przerwie


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/417/10 wraz z autopoprawką w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji (załącznik nr 13).


f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/418/2010 w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 14).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/419/2010 w sprawie: podziału Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (załącznik nr 15).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/420/2010 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (załącznik nr 16).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/421/2010 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010 (załącznik nr 17).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/422/2010 w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 18).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/423/2010 wraz z autopoprawką w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010 (załącznik nr 19).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła żeby w uzasadnieniu w pkt. 7 w nawiasie zamiast PWiK wpisać PUK.


Pkt 6
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:
  a) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały;
  b) rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające o nieważności uchwały Nr XXV/345/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r. W sprawie zmiany uchwały nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139 poz.3415);
  c) Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008.

 • Do końca kwietnia br. Radni zobowiązani są złożyć oświadczenia majątkowe;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:
  - VI Forum Ekologicznego Szkół Wiejskich w ZS w Otocznej,
  - 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.


Pkt 7
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję
  na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 20),

 • 22.04.2010 roku została podpisana umowa notarialna dotycząca zbycia akcji Wrzesińskiego PEC S. A. Po przetargu nabywcą została Dalkia Poznań ZEC S. A. Do budżetu gminy wpłynęło 8,2 mln zł. Dodał, że gmina Września posiada aktualnie na lokatach, ok. 19 mln zł. wolnych środków.

 • Ruszy budowa ronda przy ul. Gnieźnieńskiej. Jeżeli będą sprzyjały prawne okoliczności to w tym roku wybudowane zostanie również rondo przy Straży Pożarnej na ul. Wrocławskiej, oraz remont całego odcinka drogi krajowej nr 15 we Wrześni.Pkt 8
omasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące budowy „mini orlików” na wsiach i kryterium, którym kierowano się przy ustalaniu o wskazaniu miejsca gdzie mają być budowane powiedział, że decyzja ta została podjęta przez Komisję Rozwoju Wsi, także z udziałem pana radnego. Zostały zgłoszone dwa wnioski do Ministerstwa Sportu dla miejscowości Marzenin i Grzybowo, oraz wniosek z programu Lokalna Grupa Działania dla miejscowości Węgierki i Bierzglinek. W przypadku tej inwestycji brana jest pod uwagę kwestia dostępności terenu będącego własnością gminy Września. Ważna jest kwestia istnienia w danej miejscowości szkoły, gdyż boiska te mają służyć nie tylko po godzinach pracy i zajęć szkolnych szkoły ale też w trakcie ich trwania jako miejsca do zajęć wychowania fizycznego. Kolejne kryterium to istnienie bądź brak podobnej infrastruktury sportowej w danej miejscowości umożliwiającej uprawianie sportu, potencjalna liczba korzystających mieszkańców. Dodał, że to są te kryteria i zapewne takimi kryteriami kierowali się radni i kierować się będą przy wyborze kolejnych miejscowości.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie placu przy Szkole Zawodowej powiedział, że właścicielem terenu jest w przy szkole, szkoła, ¼ jest własnością gminy i kolejna ¼ należy do posesji fabryki Cenos Bis Sp. z o. o. Tak więc fragment, którym powinna zająć się gmina jest to wytyczenie, wskazanie miejsca jezdni. Pozostałe fragmenty nie są naszą własnością i nie mamy tytułu, ani powodu do utwardzania. W zależności od własności to właściciel w tych miejscach powinien uporządkować plac. Dodał, że należy zająć się wytyczeniem drogi, przejazdu.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego odnośnie upamiętnienia cmentarzy powiedział, że w miejscach, w których są remontowane chodniki w pobliżu takich miejsc są wmontowywane tablice pamiątkowe. Taka tablica jest właśnie wmontowywana na ul. Chopina, w miejscu gdzie sąsiaduje z dawnym placem, na którym znajdował się cmentarz. Planowane jest wmontowanie tablicy na ul. Staszica w pobliżu cmentarza żydowskiego.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego odnośnie wybudowania chodnika przy drodze powiatowej w Chwalibogowie powiedział, że drogi powiatowe podlegają Starostwu Powiatowemu we Wrześni.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego odnośnie chodników asfaltowych do jazdy na rolkach powiedział, że można budować takie chodniki. Zrobiliśmy jednak taką próbę rewitalizacji odcinka asfaltowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego od ul. Kosynierów, do ul. Żwirki i Wigury i w tej chwili trwają wyceny tej trasy. Był tam asfalt, nałożona została na to nakładka. Na takim przykładzie chcieliśmy sprawdzić ile to będzie kosztować. Jeśli chodzi o ścieżkę, którą budowaliśmy do jazdy na rowerach, np. w parku Piłsudskiego to m² takiej ścieżki kosztuje 12 zł, natomiast 4 cm warstwa asfaltowa to koszt 45 zł za m². Kolejną rzecz, którą należy wziąć po uwagę przy planowaniu takich asfaltowych ścieżek jest to, że gdyby, np. zrobić takie ścieżki w parku to mielibyśmy pytania, gdzie mają chodzić rodzice z małymi dziećmi skoro jeżdżą między nimi z dużą prędkością osoby na rolkach? Ścieżki w parku Piłsudskiego są asfaltowe i życie pokazuje, że nie da się na nich jeździć na rolkach, ponieważ asfalt wybrzusza się pod wpływem korzeni. Dodał, że asfalt utrzymuje się dobrze na ulicach, ponieważ jest tam ciągły ruch drogowy.
Odpowiadając na pierwsze pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że mocno przesadzona jest opinia, że od tygodnia zamknięty jest ruch drogowy, ponieważ ruch zamknięty został w poniedziałek rano. Znaki zasłonięte zostały przed weekendem, bo tylu znaków nie da się równocześnie ustawić w jednej minucie. Były stawiane dużo wcześniej, ale były zasłonięte foliami i nie obowiązywały.
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego odnośnie oznakowania powiedział, że zapory drogowe pojawiły się rano. Znaki drogowe ustawione były wcześniej na wyraźną prośbę policji, aby kierowcy mogli się jakby przyzwyczaić, dowiedzieć o sposobie oznakowania dróg. Znaki odkryte zostały późnym popołudniem w niedzielę. Nikt tych znaków nie respektował ale było to wyraźne polecenie policji. Dodał, że rzeczywiście te utrudnienia w ruchu są i było to widoczne zwłaszcza w poniedziałek. We wtorek nie było już tak źle. Ciąg komunikacyjny ul. Słowackiego jest takim ciągiem, gdzie w ruchu uczestniczą piesi, są to przede wszystkim dzieci gimnazjalne i matki idące z dziećmi z przedszkola, w związku z czym mamy też na względzie bezpieczeństwo pieszych. Przy okazji tych prac wykonywane będą również prace związane z kanalizacją sanitarną i wodociągową. Plac budowy jest przekazany wykonawcy na czas budowy, on odpowiada za bezpieczeństwo na tym placu, w związku z czym ruch podczas budowy jest ryzykowny.


radny Maciej Baranowski powiedział, że widok policjanta na skrzyżowaniu jakby mobilizuje kierowców wzmagając ostrożność i przepustowość ruchu.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że przekaże tę informację policji.


Pkt. 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.50 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.