BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14252935
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół NR 57

       Protokół NR 57

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 3 września 2002 r.

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3. Powrót do wniosku dot. możliwości sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Fabrycznej 38.

4. Wniosek o nabycie gruntu położonego na działce o nr. geod. 628/3.

5. Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie dzierżawy terenu przy byłej harcówce przy ul. Kościuszki.

6. Uchwała Zarządu MiG w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

7. Pismo w sprawie przydzielenia mieszkania z zasobów gminnych w Gozdowie.

8. Pismo WWO w sprawie rozpatrzenia możliwości wydzierżawienia nieruchomości w Gozdowie w drodze przetargu.

9. Pismo WKM w sprawie koncepcji ogrodzenia boiska wysokim płotem z siatki – zwanym potocznie „chwytaczem piłek” przy ul. Wiewiórowskiego.

10. Pismo WKM w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszowych lokalu przy ul. Słowackiego 7/29 we Wrześni.

11. Pismo WKM w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszowych lokalu przy ul. Wrocławskiej 32/20 we Wrześni. 

12. Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli realizacji budżetów przez niektóre szkoły.  

13. Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

14. Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokoły Nr 55 i 56.

Ad. 12

Opinia  Komisji Rewizyjnej dot. kontroli realizacji budżetów przez niektóre szkoły.

 Zarząd zobowiąże dyrektora SSP Nr 6  do obciążenia Szkoły specjalnej Nr 4 kosztami z tytułu odsetek za nieterminową opłatę, które były  przez nią zawinione (zwłoka w płatności za energię cieplną).

Ad. 3

Powrót do wniosku dot. możliwości sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Fabrycznej 38.

Zapoznano się ze stanowiskiem Kierownika ZGM (w załączeniu).

Zarząd jest za podjęciem procedur w celu sprzedaży przedmiotowego lokalu.

Za - 3 głosy

Przeciw - 2 głosy

Ad. 4

Wniosek o nabycie gruntu położonego na działce o nr. geod. 628/3.

Naczelnik WGA p. Zakrzewska poinformowała , że sprawa sprzedaży tej działki nie jest wskazana z uwagi  na zamierzenia Energetyki lokalizacji w tym miejscu trafostacji. Zarząd podzielił powyższe stanowisko i nie wyraża zamiaru zbycia działki.

Ad. 5

Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie dzierżawy terenu przy byłej harcówce przy ul. Kościuszki. 

Są plany poszerzenia parkingu przy SSP NR 2 (od strony szkoły) co zwiększy możliwość parkowania w tym rejonie- również dla pojazdów korzystających z nowego będącego własnością wnioskodawcy obiektu. Zarząd jednogłośnie jest za odmową dzierżawy działki nr 775/1.

Ad. 6

Uchwała Zarządu MiG w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Pismo w sprawie przydzielenia mieszkania z zasobów gminnych w Gozdowie.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem oraz wcześniejszym pismem szkoły w Gozdowie. Odczytano opinię Naczelnika WOS Pana Malickiego.

Zarząd postanowił przeznaczyć przedmiotowy lokal na potrzeby szkoły. Wymagają sprawdzenia możliwości remontu pomieszczeń przez sołectwo i rodziców. Odmawia się przeznaczenia lokalu na cele mieszkaniowe. Decyzję Zarząd podejmie po sporządzeniu kosztorysu i zakresu niezbędnych prac adaptacji pomieszczeń na cele szkoły, co wykona WIN.

Ad. 8

Pismo WWO w sprawie rozpatrzenia możliwości wydzierżawienia nieruchomości w Gozdowie, w drodze przetargu. 

Zarząd opowiedział się za sprzedażą w trybie przetargowym.

Wszyscy „za”

Ad. 9

Pismo WKM w sprawie koncepcji ogrodzenia boiska wysokim płotem z siatki – zwanym potocznie „chwytaczem piłek” przy ul. Wiewiórowskiego.

Zarząd podziela konieczność wykonania ogrodzenia. Sprawę należy ująć w portfelu potrzeb na 2003 rok.

Ad. 10

Pismo WKM w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszowych lokalu przy ul. Słowackiego 7/29 we Wrześni.

Wszyscy „za”

Pod warunkiem realizacji bieżącego regulowania należności.

Ad. 11

Pismo WKM w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszowych lokalu przy ul. Wrocławskiej 32/20 we Wrześni.

Wszyscy „za”

Pod warunkiem realizacji bieżącego regulowania należności.

Punkty dodatkowe:

1. Sprawa budynku przy ul. Fabrycznej 27, którą podniósł członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Czajkowski – odczytano opinię kierownika ZGM p. Grzegorza Strzelczyka (w załączeniu). Stanowisko powyższe tytułem wyjaśnienia, będzie przekazane Komisji Rewizyjnej.

2. Odczytano pismo ZUS w sprawie zamiany gruntu przy SSP Nr 1.  Zarząd akceptuje zaproponowane przez ZUS rozwiązanie jednakże z uwagi na brak środków w tegorocznym budżecie, proponuje płatność w układzie ratalnym - przy zawieraniu aktu notarialnego kwoty 20.000 zł, a pozostała w 2003 r. Koszty notarialne ponosi Gmina.

Zarząd prosi również o udostępnienie przez ZUS dokonanej  wyceny nieruchomości.

3. Pismo MERAMONTU w sprawie wypowiedzenia umowy na parking przy targowisku (w załączeniu).

To pismo informujące o zaistniałych faktach i obecnym stanie faktycznym należy przekazać do Delegatury Skarbu Państwa w Poznaniu.  Wystąpimy do Delegatury z wnioskiem o umożliwienie korzystania z przedmiotowej działki w dotychczasowym przeznaczeniu.

4. Państwo Gasikowie wystąpili o nabycie terenu przy zbiegu ulic Sikorskiego – Słowackiego. Obiekt ten był już trzy razy wystawiany na sprzedaż i nie znalazł nabywcy. Ostatnia cena wywoławcza do przetargu to 45 zł/m2. Odczytano wniosek Państwa Gasików. Podjęto uchwałę o oddaniu w wieczyste użytkowanie przedmiotowej działki w trybie rokowań. Zarząd wziął pod uwagę fakt, że do działki należy dobudować przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne o długości około 400 m oraz rozbudować sieć energetyczną wraz z trafostacją. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Zarząd postanowił oddać działkę w wieczyste użytkowanie wnioskodawcy z określonym we wniosku przeznaczeniem za cenę 35 zł/m2. Pierwsza opłata 25% ceny. Protokół rokowań oraz uchwała w załączeniu. 

Wszyscy „za”

5. Informacja dotycząca egzekucji podatków lokalnych w I półroczu 2002 r.

Zarząd zapoznał się i przekazał Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwała Zarządu MiG w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni Pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2002/2003.

Podjęto uchwałę (w załączeniu).

Wszyscy „za”

7. Pani Burmistrz poinformowała o wniosku TONSILU w sprawie nowego układu ratalnego spłaty zadłużenia. Zarząd postanowił odmówić jakichkolwiek zmian.

8. Przedstawiono opinię Naczelnika WPR Pana Tomczaka w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu przy basenie „Łazienki” (w załączeniu). Zarząd akceptuje rozwiązanie określone w pkt. 2.

9. Burmistrz Szwajca poinformował, że dążąc do poprawy bezpieczeństwa przy basenie miejskim będą zainstalowane dwie nowe lampy. 

Zakończenie obrad.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Przewodniczący                                                 Sekretarz Miasta i Gminy

Zarządu Miasta i Gminy Września                                                  /-/

         /-/                                                              Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                              Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.