BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251271
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 50

Protokół Nr 50

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 30 lipca 2002 roku

Obecni: Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Wniosek o zakup działki nr 168/2 położonej w Sokołowie.

4.     Wniosek dot. nabycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 38.

5.     Wniosek scalenie działki nr 1445/1 i 1447/4 położonych we Wrześni przy ul. Szkolnej.

6.     Pismo WKM - wnioski do zaopiniowania przez Zarząd.

7.     Umowy dot. korzystania z Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.

8.     Pismo WWO - spr. wydzierżawienia gruntów w Kaczanowie, Goniczkach i Psarach Małych.

9.     Pismo Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

10.  Pismo Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - prośba o zakup dyspergentu „SINTAN”.

11.  Wniosek Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w sprawie gabloty informacyjnej.

12.  Informacja PWiK dla Zarządu.

13.  Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 3

Wniosek o zakup działki nr 168/2 położonej w Sokołowie (w załączeniu).

Pan Krukowski uważa, że właściciel „Austerii” ma obowiązek dbania o przynależny obiektowi teren. Powinniśmy stosować jedną zasadę do wszystkich tego typu wniosków -  optuję za dzierżawą.

Deklaracja, że będzie to po sprzedaży i urządzeniu parking ogólnodostępny, bezpłatny winna być zawarta w umowie.

Głosowanie w sprawie zbycia działki. 

3 „za”

1 „wstrzymujący” 

Ad. 4

Wniosek dot. nabycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 38 (w załączeniu).

Pan Krukowski powiedział, że od dwóch lat wnosi, aby ZGM ten budynek wyremontował. Uważa, że nie powinno to być sprzedane, a jeżeli już to w drodze przetargu. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to kierownik ZGM twierdził, że w br. planuje ten obiekt wyremontować.

Pan Zielnik popiera Pana Krukowskiego.

Zarząd stwierdził, że potrzebna jest opinia p. Strzelczyka na kolejne posiedzenie Zarządu, powinien również określić jakie ma plany z tym budynkiem. .

Wszyscy „za”

Ad. 5

Wniosek o scalenie działek nr 1445/1 i 1447/4 położonych we Wrześni przy ul. Szkolnej.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Pismo WKM - wnioski do zaopiniowania przez Zarząd (w załączeniu).

1)  Zamontowanie na wszystkich wjazdach do miasta, pod tablicami z nazwą miejscowości, znaku drogowego B-33 „ograniczenie prędkości do 50 km/h”.

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - oddział Zachodni Poznań nie wyraziła jeszcze opinii tłumacząc się oczekiwaniem na instrukcje dyrekcji generalnej dróg z Warszawy.

Burmistrz Szwajca uważa, że jeżeli mamy zgody zarządców dróg pozostałych (a GDDP mimo monitów nie wyraziła stanowiska) należy wykonać te znaki i je zamontować.

Pan Raczak ostrzega, że nie możemy bez zgody zarządcy montować znaków drogowych.

Burmistrz Szwajca proponuje podjęcie uchwały Zarządu o ograniczeniu prędkości na terenie całego miasta i zamontowanie znaków.

Za podjęciem uchwały

Wszyscy „za”

Pan Krukowski prosi, aby stosowny fax przesłać do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

Znaki będą zamontowane do 15 sierpnia na wjazdach do Wrześni. Znaki gmina wykona na własny koszt.

2)  Umożliwienie prowadzenia przez Klub „Victoria” parkingu przy ul. Opieszyn.

Pan Krukowski jest przeciw płatnemu parkingowi. Ludzie będą niezadowoleni (zarówno mieszkańcy oraz podmioty prowadzące tam działalność gospodarczą).

Przeciwne zdanie wyraża Pan Zielnik uważając, że trzeba wspierać klub, gdyż piłka nożna daje zajęcie i wychowuje młodzież.

Burmistrz Szwajca uważa, że nie należy się spieszyć, można jedynie wstępnie poinformować prowadzących działalność o zamiarze płatnego parkingu i uzyskać ich opinię. 

Pan Krukowski uważa, że powinniśmy całościowo podejść do tematu parkingów.

Zarząd postanowił do czasu kompleksowego podjęcia tematu parkingów wstrzymać się z decyzją odnośnie wniosku Victorii. 

Wszyscy „za” - takim rozwiązaniem

3)  Uruchomienie procedury przetargowej na zorganizowanie i prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta.

Sprawa jest prawnie skomplikowana, jest szereg opinii prawnych w tym zakresie. Są wątpliwości co do udziału  gminy w dochodach z opłat parkingowych. Mamy dziś zgodę na procedurę.

Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Do tematu Zarząd powróci w terminie późniejszym. 

4)  Wyrażenie zgody na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Czapskiego - Niestrawskiego. Koszty w całości pokrywają mieszkańcy.

W tym rejonie nie ma kanalizacji deszczowej, najbliższe przyłącze jest w ul. Kosynierów gdzie jest możliwość przyłączenia, gdyż taką ewentualność przewidywano.

Pan Raczak wyraził szereg wątpliwości przemawiających za odmową. Chyba, że będzie warunek w umowie, że nie będą rościć żadnych praw do zwrotu poniesionych kosztów i przekażą na własność kolektor gminie.

Te działki powstały z podziału działek ogrodowych, my nigdy w planach tego nie mieliśmy. Możemy odmówić wydania warunków technicznych.

Zarząd wyraża wstępne warunki techniczne na przyłącze kanalizacji deszczowej, które będzie do wybudowania w czasie przyszłym przez właściciela kanalizacji deszczowej.

Wszyscy „za”   

5)  Przebudowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej ok. 50 mb, przebiegającego przez posesję p. Bogumiły Staniszewskiej, ul. Kościuszki 11.

Temat przedstawił Pan Raczak.

Rurociąg faktycznie jest w fatalnym stanie. Najprawdopodobniej taras, który jest zalewany pobudowano bez zezwolenia. Koszt tych prac to około 25 tys. zł. Gmina na ten cel środków z bieżącego utrzymania, nie jest w stanie wygospodarować. Podjęcie wymiany jednej lub dwóch rur nie ma sensu, gdyż najprawdopodobniej nie będzie przepływu w pozostałej części.

Zarząd po dokonaniu wyceny, podejmie działania w niezbędnym zakresie. Z uwagi na sytuację finansową gminy, przebudowa może nastąpić najwcześniej w przyszłym roku.

Wszyscy „za” 

6) Wykonanie tablicy z nazwą gminy i herbem miasta.

Zapoznano się z finalną ofertą i zaakceptowano ją ( 8 szt. tablic).

Wszyscy „za”

Ad. 7

Umowy dot. korzystania z Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych (w załączeniu).

Do wyrażenia opinii o umowach na korzystanie z obiektów sportowych Zarząd powróci na kolejnym posiedzeniu.

Wszyscy „za”

Ad. 8

Pismo WWO - spr. wydzierżawienia gruntów w Kaczanowie, Goniczkach i Psarach Małych.

a)   Kaczanowo

WWO nie na żadnych obaw co do wydzierżawienia. Jest pozytywna opinia władz sołeckich.

Zgoda na warunkach określonych przez Radę Sołecką. Dzierżawa na czas określony.

Wszyscy „za” 

b)  Goniczki - bez uwag

Wszyscy „za”

c)   Psary Małe

Zarząd jest za wygaszeniem dzierżawy. W terminie późniejszym po wygaśnięciu umowy Zarząd wyrazi swoje stanowisko co do przeznaczenia tej nieruchomości. 

Wszyscy „za”

Ad. 9

Pismo Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Zarząd zapoznał się z treścią pisma.

Ad. 10

Pismo Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - prośba o zakup dyspergentu „SINTAN”.

Członkowie Zarządu są przeciwni. Tym bardziej, że jest to kompetencja powiatu.

1 „za”

3 „przeciw” 

Odmowa ze względu na trudną sytuację finansową gminy.

Ad. 11

Wniosek Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych w sprawie gabloty informacyjnej.

Zarząd jest za tym, aby korzystano z gabloty, którą zleciła już do wykonania gmina.

Ad. 12

Informacja PWiK dla Zarządu.

Zapoznano się z pismami PWiK (wymóg ustawowy o poinformowaniu gminy) o zamiarze odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków. Do tematu Zarząd wróci na spotkaniu z Prezesem PWiK.

Punkty dodatkowe.

Zmiana do planu wydatków budżetu (w załączeniu).

Skarbnik poinformował o konieczności wprowadzenia zmian do budżetu w związku z pismem GUS-u oraz wnioskiem TPD w sprawie programu „Partner”.

Podjęto uchwały:

- nr 117 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2002,

- nr 118 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2002,

- nr 119 w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2002.

Wszyscy „za”

Powrót do sprawy sfinansowania wydania w formie broszurowej „Raportu o stanie rodziny”. Niezależnie od wersji elektronicznej Zarząd postanowił sfinansować wydanie tego materiału ze środków obsługi Rady Miejskiej - kwota do ustalenia, około 8 tys. zł.

Wszyscy „za”  

Burmistrz Szwajca -  ustawa o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę § 6 zobowiązuje Zarząd do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Proponuję wystąpić do PWiK o przekazanie stosowych informacji na kolejne posiedzenie Zarządu. Na najbliższą sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.  Na jednym z kolejnych posiedzeń omówimy pakiet spraw dotyczących wody, z udziałem Prezesa PWiK.

 

Wniosek na  jednorazową sprzedaż alkoholu ( w załączeniu).

Pozytywna opinia Zarządu pod warunkiem wyrażenia pozytywnej opinii przez GKRPA.

Wszyscy „za”

Ad. 13

Wolne wnioski.

Pan Zielnik zapytał, czy OPS zmniejsza swój stan zatrudnienia? Chodzi o Panią Zarębową (związkowca), dlaczego takie działania czynimy? Czy jest to jakieś planowe - kompleksowe  działanie?

Pan Matuszewski zapytał, co dzieje się z halą od Mikromy?

Pan Skarbnik odpowiedział, że podpisano protokół wyrażający przez Mikromę chęć sprzedaży hali za ustaloną wcześniej kwotę. Okazuje się, że na hipotece jest ZUS i banki ( na nieruchomości jako całości). Sprawę musimy prawnie uregulować - czyli dokonać wydzielenia działki, aby była bez obciążenia hipotecznego.

Pan Krukowski

1)  Co z zatoką przy ul. Kaliskiej?

2)  Co z działką pod halę sportową przy SSP Nr 1?

3)  Zginęły ławki (deski) z ul. Kościuszki- idąc od cmentarza.

Burmistrz Szwajca udzielił odpowiedzi:

1) Jest koncepcja i wycena na około 300 tys. zł. Zdecydowałem o wstrzymaniu procedur przetargowych.

2) Sprawę prowadzimy. Brak decyzji to efekt niemocy centrali ZUS, ustawicznie monitujemy w Warszawie.

3) Deski zostały połamane i już zleciłem ich naprawienie.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

               Z-ca Przewodniczącego                                                       Sekretarz Miasta i Gminy

              Zarządu Miasta i Gminy                                    

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.