BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277171
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą stronę - Remont pomieszczeń natrysków uczniowskich przy szatniach i sanitariatów uczniowskich na I piętrze hali sportowej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego

ul. Słowackiego 41

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na

Remont pomieszczeń natrysków uczniowskich przy szatniach i sanitariatów uczniowskich na I piętrze hali sportowej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

CPV: 45.26.26.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania: do 13 sierpnia 2010 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak – dyrektor tel. 061 4360 217 lub email: gimnazjum-2@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać plik poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2010 roku w siedzibie Zamawiającego w pok. 004 o godz. 09.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, do dnia 24 czerwca 2010 r. do godz. 08.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz spełniający warunki udziału:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia związane z robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda, wykazane roboty należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

2. dysponują osobą, która posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

3. dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie robót zgodnie z specyfikacją,

4. udzielą gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 149529- 2010 z datą zamieszczenia: 10.06.2010

Materiały przetargowe:

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/rem_sanit_gim2.rar

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/przedmiar_poz_140_148.pdf 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.