BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260335
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 43

PROTOKÓŁ NR 43

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 18 czerwca 2002 roku

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. nr geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

4.     Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

5.     Przyjęcie propozycji zmian w umowie spółki PUK.

6.     Omówienie materiałów na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PEC.

7.     Podział środków na remonty w placówkach oświatowych.

8.     Specyfikacja warunków zamówienia na dowozy szkolne.

9.     Omówienie konieczności wykonania remontów autokarów.

10.  Pismo Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - prośba o udostępnienie autokaru.

11.  Pismo Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - prośba o bezpłatne korzystanie z basenu w okresie wakacji.

12.  Pismo ZGM - dot. propozycji zawarcia ugody z najemcami lokali mieszkalnych oraz rozłożenia na raty zaległości czynszowych na raty.

13.  Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli gospodarki obiektami sportowymi w roku 2001.

14.  Informacja OPS dotycząca źródeł sfinansowania półkolonii dla dzieci z rodzin ze wsi popegeerowskich.

15.  Pismo Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni - opinia w sprawie pisma Rady Sołeckiej Psary Polskie.

16.  Stanowisko w sprawie zakupu sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej - pismo WOK (przedstawione na poprzednim posiedzeniu).

17.  Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

18.  Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia nr 42.

Ad. 3

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. nr geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 4

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 5

Przyjęcie propozycji zmian w umowie spółki PUK.

Przyjęto przedstawione propozycje zmiany umowy spółki (w załączeniu).

wszyscy „za”

Przyjęcie sprawozdania przedstawionego na poprzednim posiedzeniu.

Wszyscy „za”

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku

wszyscy „za”

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej PUK

wszyscy „za”

Projekt uchwały w sprawie kilometrówki dla prezesa spółki

wszyscy „za”

Należy zwrócić uwagę na zbyt duże koszty związane z wynagrodzeniem pracowników spółki.

Zarząd jednogłośnie udzielił Pani Burmistrz pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki PUK (w załączeniu).

Ad. 6

Omówienie materiałów na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PEC.

a)   Zarząd zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia pakietu gwarancji socjalnych pracowników PEC Sp. z o.o. we Wrześni.

b)  Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla prezesa spółki.

Pani Burmistrz przedstawiła procedury przyznania nagród dla prezesów spółek oraz uchwałę Zarządu Miasta i Gminy Września dotyczącą regulaminu przyznawania nagród prezesom spółek.

Wniosek Rady Nadzorczej zawiera wszystkie niezbędne informacje i dane wymagane regulaminem. Odczytano uzasadnienie.

Gmina nie jest już jedynym udziałowcem, otrzymali także stosowne dokumenty pozostali wspólnicy.

Nie maja żadnych przeciwwskazań i będą akceptowali wolę Zarządu Miasta i Gminy Września.

Pan Zielnik prosi o informację ile dni w 2001 r. był prezes na zwolnieniu chorobowym. Jest trudna sytuacja w kraju, wszyscy dobrze pracują a wiemy jak faktycznie jest z wynagradzaniem. Uważa, że te pieniądze powinny być przekazane na jakieś ważne prace w PEC-u. Jest przeciw jakiejkolwiek nagrodzie, wielu tyle zarabia rocznie.

Pan Szwajca jest innego zdania, jest możliwość przyznania nagrody, spółka ma wyniki i jest za nagrodą. Musimy mieć wspólną politykę dla wszystkich spółek. Prezes winien otrzymać nagrodę; pytanie jedynie w jakiej wysokości.

Pan Matuszewski dziwi się, że jest taka duża sprzedaż i zysk nagle, gdy zmieniono formę spółki. Proponuje 1,4 krotność wynagrodzenia.

Pani Burmistrz proponuje w oparciu o sprawozdanie z działalności 1,5 krotność wynagrodzenia.

Pan Krukowski proponuje 1 krotność wynagrodzenia biorąc pod uwagę dyskusję oraz przebywanie prezesa na chorobowym.

Głosowanie nad wnioskiem Rady Nadzorczej

wskaźnik 2,4

wszyscy „przeciw”

Głosowanie nad wnioskiem pani burmistrz

wskaźnik 1,5

„za” - 2 głosy

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Głosowanie nad wnioskiem pana Matuszewskiego

wskaźnik 1,4

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 2 głosy

Ad. 10

Pismo Biura Profilaktytki i Interwencji Kryzysowej - prośba o udostępnienie autokaru (w załączeniu).

Z uwagi na remont, wykorzystanie naszych autokarów nie jest możliwe.

Ad. 11

Pismo Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - prośba o bezpłatne korzystanie z basenu w okresie wakacji (w załączeniu).

Z uwagi na uchwałę Rady Miejskiej Zarząd nie jest władny do podejmowania decyzji w tej sprawie.

Ad. 14

Informacja OPS dot. źródeł sfinansowania półkolonii dla dzieci z rodzin ze wsi popegeerowskich (w załączeniu).

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 12

Pismo ZGM - dot. propozycji zawarcia ugody z najemcami lokali mieszkalnych oraz rozłożenia na raty zaległości czynszowych na raty (w załączeniu).

Zarząd oddalił ww. pismo z uwagi na konieczność uzupełnienia konkretnych wniosków oraz opinię WKM.

Ad. 13

Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli gospodarki obiektami sportowymi w roku 2001 (w załączeniu).

a)   Małpi Gaj - wniosek należy rozpatrzyć po zweryfikowaniu własności gruntu,

b)  kosze na Małpim Gaju - WKM + SM,

c)   nadzór obiektów na basenie miejskim - WOSR,

d)  koszty utrzymania - przyjęto do wiadomości,

e)   reklama campingu - przyjęto do wiadomości,

f)    umowy z użytkownikami obiektów sportowych - w lipcu kierownik WOSR przygotuje informację w sprawie umów - temat trafi na posiedzenie Zarządu.

Ad. 7

Podział środków na remonty w placówkach oświatowych.

Zapoznano się z zestawieniem potrzeb remontowych placówek oświatowych (w załączeniu).

Łącznie na cele remontowe przeznaczono:

181,966 zł na szkoły podstawowe

105,000 zł na gimnazja

23,000 zł na remont dachu w przedszkolu nr 3

Uruchomiono na ten cel ~ 30% rezerwy budżetowej na oświatę.

Pan Sekretarz prosi aby dyrektorzy szkół zadbali o boiska szkolne i także rozeznali możliwości ich ciągłego funkcjonowania (dostępność w wakacje).

Zarząd akceptuje podział środków j.w.

wszyscy „za”

Ad. 8

Specyfikacja warunków zamówienia na dowozy szkolne (w załączeniu).

Bez uwag - wszyscy „za”

Ad. 9

Omówienie konieczności wykonania remontów autokarów - specyfikacja warunków zamówienia (w załączeniu).

Pojawiła się propozycja sprzedaży naszych autokarów lub danie ich kierowcom w dzierżawę.

Koszt remontu ~ 60 tys. zł (obydwa); środki na ten cel mamy w budżecie przewidziane.

Wszyscy „za”

Ad. 15

Pismo Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych - opinia w sprawie pisma Rady Sołeckiej Psary Polskie (w załączeniu).

Przejęcie jest możliwe z nowym rokiem kalendarzowym gdy będzie nowy budżet.

Podobnie tor rowerowy czy kąpielisko nad jeziorem.

Ad. 16

Stanowisko w sprawie zakupu sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej - pismo WOK (przedstawione na poprzednim posiedzeniu).

Zakup dwóch trąbek za ~ 3 tys. zł (trzecią sfinansuje WOK)

wszyscy „za”

Ad. 17

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 2 wnioski).

Zarząd wydał pozytywną opinię podejmując stosowne postanowienia w tej sprawie.

wszyscy „za”

Dodatkowe punkty:

·      Specyfikacja warunków zamówienia na wykonanie adaptacji strychu na świetlicę socjoterapeutyczną w szkole podstawowej w Grzybowie (w załączeniu).

Wszyscy „za”

·      Przedstawiono projekt porządku obrad Zgromadzenia Wspólników WTBS

Zarząd upoważnił Z-cę Burmistrza do reprezentowania Zarządu na Zgromadzeniu. Temat będzie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.

·      Pani Burmistrz poinformowała o piśmie Sanepid-u w sprawie jeziora. Opinia jest pozytywna; woda jest zdatna do kąpieli. Gdyby było nas stać na urządzenie plaży, mogłoby tam być kąpielisko.

·      Pismo Stowarzyszenia Born To Ride - wniosek o partycypowanie w kosztach związanych z organizacją zlotu motocyklowego nad „Zalewem Lipówka”  - montaż stałego zasilania w energię elektryczną (w załączeniu).

Zarząd wyraża pozytywną opinię, gmina pokryje koszty zakupu kabla elektrycznego i zapewni dozór prac zgodnie z pismem.

Wszyscy „za”

·      Odczytano zaproszenie dla Zarządu na imprezę profilaktyczną dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych na Campingu (w załączeniu).

·      Pan Zielnik poprosił o powrót do planu zagospodarowania przestrzennego ul. Koszarowej.

Pani Burmistrz poinformowała, że są przygotowane zgodnie z sugestią radnych projekty uchwał i zostaną przekazane do Biura Rady Miejskiej.

Zakończenie posiedzenia.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 25.06.br.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.