BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294911
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 42

PROTOKÓŁ NR 42

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy

w dniu 11 czerwca 2002 roku

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia.

3.    Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr geod. 319/4 położonej we Wrześni; umowa dzierżawy.

4.    Wniosek o zakup gruntu działka nr 2223 przylegający do nieruchomości położone przy ul. Szafirowej 13.

5.    Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Świdnickiej.

6.    „AMIKA” Konsorcjum Medyczne - wniosek o rozłożenie na 3 raty płatności za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Piastów 16.

7.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez działkę ozn. numerem geod. 82/6, stanowiącą własność Gminy Września, położoną w Obłaczkowie.

8.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej (nieruchomość przy ul. Jasnej nr geod. 2859/15); ogłoszenie o przetargu.

9.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie.

10.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich.

11.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej.

12.Wniosek o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 43/11 położonej w Nowym Folwarku.

13.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na rok 2002.

14.Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników PUK (materiały do wglądu u Sekretarza Miasta i Gminy).

15.Pismo OPS -   dot. przesunięcia kwoty 1000 zł.

16.Pismo Dyrektora SSP w Gozdowie - plany i zamierzenia w związku ze zwolnieniem się lokalu mieszkalnego w szkole.

17.Pismo Wrzesińskiej Brygady Kolarskiej dot. inicjatywy utworzenia nowego Parku Wypoczynkowego we Wrześni.

18.Wniosek Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” dot. dofinansowania wyjazdu dzieci na kolonie.

19.Przyjęcie treści umowy na najem lokalu przy ul. Gnieźnieńskiej.

20.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

21.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Dodatkowy punkt:

Odczytano Notatkę Służbową z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie objazdów drogami gminnymi na czas remontu wiaduktu autostradowego WA - 39 we Wrześni (w załączeniu).

Pani Burmistrz poinformowała o spotkaniu z wójtem Gminy Lądek oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Słupcy (siedziba Piotrowice) w sprawie skorzystania z doświadczeń odnośnie udostępnienia dróg lokalnych na objazdy podczas budowy autostrady.

Przed przystąpieniem do remontu należy zrobić dokładny opis dróg z dojazdami.

Wykonawca powinien w tym uczestniczyć i jeżeli uzna, że należy już teraz drogę wzmocnić czy naprawić, to trzeba to podjąć. W trakcie trwania remontu wiaduktu należy według potrzeb dokonywać bieżących remontów a po zakończeniu prac zostanie wykonana nakładka na ul. Podmiejskiej i Paderewskiego.

Odstąpiliśmy zatem od gwarancji 1 mln zł, czy zabezpieczenia bankowego.

Sprawa świateł na skrzyżowaniu Paderwskiego - Słoneczna jest możliwa do zrealizowania po zbadaniu faktycznego nasilenia ruchu w tym rejonie.

Konieczna jest ekspertyza wytrzymałości technicznej wiaduktu kolejowego (ul. Paderewskiego).

Zarząd akceptuje takie rozwiązanie.

Pan Zielnik jeszcze wnosi o światła na skrzyżowaniu Wrocławska - Kaliska - Kolejowa.

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń: nr 40 i 41.

Ad. 3

Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr geod. 319/4 położonej we Wrześni; umowa dzierżawy (w załączeniu).

Ponieważ nie było zainteresowanych dzierżawą tego terenu (ogłoszenie prasowe), grunt zostanie wydzierżawiony wnioskodawcy.

Podjęto Uchwałę nr 100

wszyscy „za”

(nieobecny podczas głosowania p. Krukowski)

Ad. 4

Wniosek o zakup gruntu działka nr 2223 przylegająca do nieruchomości położonej przy ul. Szafirowej 13 (w załączeniu).

Temat omówiła p. Zakrzewska wraz z prezentacją planu zagospodarowania przestrzennego Os. Lipówka oraz stanu ewidencyjnego terenu.

Pan Krukowski jest „przeciw”, jest zdania, by takich kawałeczków gruntu nie sprzedawać. Trzeba o te małe place zielone zadbać i mieć je do dyspozycji. Jest to przy trasie wyjazdowej z miasta i szkoda się tego wyzbywać.

Z-ca Burmistrza p. Szwajca jest za sprzedażą na uzupełnienie i jednocześnie za zagospodarowaniem skwerku.

Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku w ograniczonym zakresie ok. 4,5 m szerokości.

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 2 głosy

Ad. 5

Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Świdnickiej (w załączeniu).

wszyscy „za”

Należy uzupełnić uzasadnienie.

Ad. 6

„AMIKA” Konsorcjum Medyczne - wniosek o rozłożenie na 3 raty płatności za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Piastów 16 (w załączeniu).

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek o rozłożenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na warunkach proponowanych przez wnioskodawców.

Należy rozszerzyć uzasadnienie.

Ad. 7

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez działkę ozn. numerem geod. 82/6, stanowiącą własność Gminy Września, położoną w Obłaczkowie (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę nr 98

wszyscy „za”

Ad. 8

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej (nieruchomość przy ul. Jasnej nr geod. 2859/15); ogłoszenie o przetargu - w załączeniu.

Podjęto Uchwałę nr 99

wszyscy „za”

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej ( w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 12

Wniosek o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 43/11 położonej w Nowym Folwarku (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie budżetu na rok 2002 (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 15

Pismo OPS - dot. przesunięcia kwoty 1000 zł (w załączeniu).

Wyrażenie zgody na przesunięcie środków otrzymanych przez OPS z profilaktyki alkoholowej na wynagrodzenia dla kadry prowadzącej półkolonie  w ramach akcji letniej.

Zarząd wyraził zgodę na przesuniecie w budżecie kwoty 1000 zł.

wszyscy „za”

Ad. 16

Pismo Dyrektora SSP w Gozdowie - plany i zamierzenia w związku ze zwolnieniem się lokalu mieszkalnego w szkole (w załączeniu).

Pani Burmistrz uważa, że należy odłożyć decyzję w tej sprawie do czasu wypracowania finalnej sieci szkół w gminie Września.

Zarząd podziela tę opinię choć p. Matuszewski ma wątpliwości czy nie należałoby pozytywnie załatwić wniosek.

Zebranie Wiejskie nie przewidziało na ten cel żadnych środków.

Ad. 17

Pismo Wrzesińskiej Brygady Kolarskiej dot. inicjatywy utworzenia nowego Parku Wypoczynkowego we Wrześni (w załączeniu).

Cel szczytny i na pewno ciekawy. Małpi Gaj nie jest terenem komunalnym lecz Nadleśnictwa Czerniejewo. Jak powstawał tor rowerowy były podejmowane rozmowy z Nadleśnictwem. Nie jest to teren gminny. Musimy się zastanowić czy chcielibyśmy przejąć - skomunalizować ten teren i podjąć stosowne procedury. Trudno też określić o jaki teren dokładnie brygadzie chodzi.

Ad. 18

Wniosek Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” dot. dofinansowania wyjazdu dzieci na kolonie (w załączeniu).

Organizujemy szereg imprez, akcji letnich (półkolonii i kolonii) zasilanych finansowo z budżetu i różnych innych źródeł i nie mamy środków na wspieranie kolejnej inicjatywy.

Głosowanie nad odmową udzielenia pomocy finansowej:

„za” - 4 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 20

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu trzy wnioski).

Zgodnie z opinią GKRPA Zarząd postanowił wnioski 1 i 2 zaopiniować pozytywnie a wniosek 3 negatywnie podejmując stosowne Postanowienia Zarządu w tej sprawie.

wszyscy „za”

Ad. 19

Przyjęto treść umowy na najem lokalu przy ul. Gnieźnieńskiej (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Zarządu nr 101 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32 a.

Ad. 14

Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników PUK.

Pan Tomczak omówił propozycje zmian do umowy spółki (w załączeniu).

Przyjęto proponowane zmiany.

Jeszcze w finalnej wersji trafią na kolejny Zarząd.

Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności spółki za 2001 rok.

Odczytano opinię Rady Nadzorczej PUK.

Dodatkowy punkt:

Wniosek dotyczący wydzierżawienia pasa gruntu przy budynku na ul. Fabrycznej na wykonanie chodnika wzdłuż posesji (w załączeniu).

„za” - 4 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Pan Krukowski proponuje aby zrobić chodnik dalej, aż do ul. Wielkopolskiej. Głos ten nie znalazł poparcia.

Dodatkowy punkt:

Pani Burmistrz: Jest trudna sytuacja materialna wielu rodzin i po rozmowie z WOS-em proponuję pomoc w zakupie książek dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

Jest to kwota 15 tys. zł, która wymagałaby zmiany w budżecie (zasilenie z rezerwy środków na pomoce naukowe).

Pan Szwajca uważa, że mamy 20 mln w budżecie na oświatę; nieprzyzwoite jest żeby Zarząd tę kwotę 15 tys. zł dodatkowo rozdzielał. W pełni zgadzam się z ideą i nawet jestem za zwiększeniem tej kwoty ale nie sterujmy ręcznie takimi rzeczami.

Naczelnik WOS p. Malicki: w gimnazjach mamy środki ( ~ 5 tys. zł) na zakup książek. Nie mamy takiej pozycji w szkołach podstawowych i dlatego proponuję 10 tys. zł przeznaczyć z rezerwy i proporcjonalnie wg ilości dzieci, podzielić na szkoły.

Tak zaproponowałem p. burmistrz; trudno mi się na gorąco odnieść do propozycji, aby te środki wygospodarowały same szkoły, nie wszystkie je mają..

Podziału tych środków będzie dokonywał dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym mając na względzie sytuację materialną dzieci.

Sekretarz zwrócił uwagę aby była możliwość korzystania przez kolejne roczniki z tych samych książek, tym samym należy ograniczyć proceder corocznej zmiany książek w szkołach, gdyż nas na to nie stać.

Na powyższy cel przeznaczono kwotę:

·      w gimnazjach: z § 4210 przesunąć 5.000 zł do § 4240;

·      w szkołach podstawowych: z § 4210 przesunąć 10.000 zł do § 4240

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do układu wykonawczego.

Dodatkowy punkt:

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.