BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457696
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno-finansowej
z 25 marca 2010 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno – finansowej, radny Jan Nowak o godz.15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2

Przewodniczący Komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji. (załącznik nr 3).


Pkt 3

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poinformował, że podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca br. do porządku obrad wprowadzony zostanie projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.

Salę obrad opuścił radny Bronisław Dankowski i Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 3 radnych.


a)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica.


Na salę obrad wrócił radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 4 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica.


b)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian.


Na salę obrad wrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.


c)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich.


d)
Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej.


e)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.


f)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.


Na salę obrad wrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.


Przewodniczący komisji komunalno – finansowej, radny Jan Nowak: zaproponował by wprowadzony projekt uchwały zapisać w pkt 4 ł/1.


f/1)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


Przewodniczący komisji komunalno – finansowej, radny Jan Nowak: zapytał czy działki te były już wcześniej wystawione do przetargu?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: odpowiedziała, że nieruchomości te nigdy nie były przedmiotem zbycia. Uchwała o przeznaczeniu ich do sprzedaży podejmowana jest po raz pierwszy. Daje możliwość ich wyceny i ogłoszenia przetargu.


radny Mirosław Chudy: powiedział, że rozumie, iż działki ujęte w podpunkcie a) jaki i w b) sprzedane zostaną łącznie.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że tak, zgodnie z zapisem, który jest w projekcie uchwały.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


g)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września.


Salę obrad opuścił radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 3 radnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września.


h)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Na salę obrad wrócił radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 4 radnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


i)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


radny Maciej Szelągiewicz: zapytał czy usługi opiekuńcze nie będą realizowane w dni świąteczne, czy też nie ujęto podziału na dni robocze i świąteczne w odpłatnościach?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że nie są realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami. Specjalistyczne usługi opiekuńcze nie są realizowane dlatego też nie zostały wykazane w rubryce dotyczącej odpłatności za usługi.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał jaka będzie faktyczna zmiana dla osób korzystających z tej pomocy? Czy nie jest to tylko zabieg kosmetyczny?

Zapytał też ile powinien wynosić w tej chwili dochód osoby by móc skorzystać z tych usług?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że jest to kryterium, które zawarte jest w ustawie o pomocy społecznej. Jest to kwota 351 zł netto na osobę w rodzinie i 477 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej.

Po drugie była uchwała, która nadal obowiązuje w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, jednak procentowo odpłatności były w pewien sposób krzywdzące dla mieszkańców. Były duże skoki, nie było takiego zróżnicowania. Dlatego też wprowadziliśmy większe zróżnicowanie aniżeli tylko wysokości 100%. Oparliśmy się na takiej sytuacji by było jak najkorzystniej dla osoby starającej się o świadczenie.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał czy wprowadzone naliczenie % jest mniej korzystne dla grupy osób z najwyższymi dochodami, jak też czy jest bardziej korzystne dla grupy osób najbiedniejszych?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że napewno jest to korzystne dla osób z grupy najbiedniejszej. Nie kierujemy się sztywnymi zasadami, nie uwzględniając indywidualnej sytuacji osoby wymagającej usług. W porównaniu z innymi gminami nasi mieszkańcy nie płacą dużo za te usługi, poza tym stosujemy duże ulgi.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał ile osób rocznie korzysta z takiej pomocy?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że średnio 130, 140 osób. Są to zazwyczaj osoby ubogie i w 70, 80% są to osoby samotne, gdzie wykluczona jest pomoc najbliższej rodziny. Bardziej opłaca się utrzymywać te osoby w środowisku aniżeli umieszczać w DPS. Rozwijamy te usługi nie zniechęcając wysokimi stawkami.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał czy ściągalność jest wysoka?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że tak. Jest to duża grupa naszych klientów, która w dużej mierze poczuwa się do odpowiedzialności żeby płacić co miesiąc.


Salę obrad opuściła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 3 radnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


j)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451).


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451).


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451).


k)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006- 2013.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006- 2013.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006- 2013.


l)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013.


Salę obrad opuściła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013.


ł)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał w jakiej formie to następuje? Czy na wniosek osoby bezrobotnej, czy też na podstawie skierowania?

Jak kształtuje się wynagrodzenie?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby, które nie otrzymują wynagrodzenia za daną pracę, natomiast otrzymują świadczenia. Jest to świadczenie od którego odprowadzane są tylko składki na fundusz pracy. Dana osoba może otrzymać powyżej 200 zł miesięcznie za wykonywanie prac na rzecz gminy.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał, czy w przypadku gdy zgłosi się mniej osób to, czy możliwe jest to by wykonywać prace za inne osoby?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że nie. Jest lista obecności, są określone nazwiska, każdy pracodawca potwierdza fakt wykonania prac. W ciągu tygodnia musi być to 10 godzin. Jest to konsekwentnie kontrolowane także ze względu na osoby, które długo nie pracowały, które muszą być „przywoływane do porządku”. Dodała, że fajnie by było mieć taką kwotę by wszyscy bezrobotni mogli pracować.

Jest część osób, które wręcz polują na tę pracę. Nie wywiązanie się z kontraktu, który z nim zawieramy stanowi podstawę do odmowy pomocy.


radny Maciej Baranowski: zapytał czy są ustalone godziny pracy?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że ustala je pracodawca.


radny Michał Jaśniewicz: zapytał czy są to osoby, które powtarzają się co roku, czy też są to osoby nowe? Czy instrument ten jest skuteczny w „przymuszaniu” do aktywizacji zawodowej? Czy osoby z „marginesu” są również kierowane do tych prac, np. osoby z problemem alkoholowym?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że staramy się nie obarczać potencjalnych pracodawców problemem człowieka, który nie będzie wykazywał zainteresowania pracą. Mija się z celem to żeby zajmował miejsce komuś innemu.


radny Michał Jaśniewicz: zapytał czy jeśli jest osoba, która ma problem alkoholowy to bierze się pod uwagę skierowanie takiej osoby do prac społecznie użytecznych?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni: powiedziała, że warunkiem udziału w pracach społecznie użytecznych jest podjęcie terapii. Prace te pozwoliły odkryć nam, a właściwie pracodawcom dużo osób, które wykazały się systematycznością, pilnością. Dzięki temu osoby te znajdują się później w roli pracownika. W roku 2008 dzwonili pracodawcy poszukując pracowników, a my kierowaliśmy do potencjalnych pracodawców osoby, które się sprawdziły. Są też takie osoby, którym nie pomożemy bo one same nie chcą sobie pomóc.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.


m)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że w § 5 pkt. 2, tiret 3 należałoby zmienić zapis pod względem gramatycznym: PIW zapisać jako Państwowa Inspekcja Weterynaryjna;

w § 5 pkt. 2, tiret 4: pojazdy oznakowane na pojazdów oznakowanych, oraz wyraz związane na związanych.

Zapytał też czy ze względu na to, iż w § nie zostały ujęte wszystkie służby, np. nie ma Straży Pożarnej, to czy nie dało by się znaleźć ogólnej definicji służb?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że są wręcz wskazania NIK-u żeby nie powtarzać w treści uchwał zapisów ustawowych, a z ustawy wynika, które pojazdy mogą bezkarnie jeździć. Nie jest wymieniona Policja, Straż Pożarna, ani Pogotowie Ratunkowe, ponieważ zawarte są w ustawie.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał czy w takim układzie w § 5 pkt. 2 wymienione są te, których nie ma w ustawie?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że uchwała ta pozwoli na parkowanie pojazdów, które nie są zapisane w ustawie.


radny Andrzej Rzeźnik: zapytał czy w § 7 pkt. 2 odnośnie wprowadzenia stawki zerowej opłat za postój uwzględnione są takie osoby jak, np. lekarz, pielęgniarka?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że tak i osobę taką może wylegitymować kontroler.


radna Mariola Zalepa: zapytała czy ten sam bilet obowiązuje we wszystkich strefach?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że tak. Dodał także, że informacja taka będzie umieszczona na bilecie. Można się przemieszczać np. z jednej strefy do drugiej korzystając z tego samego biletu.


radny Szymon Paciorkowski: poprosił by w § 7 pkt. 2 zmienić słowo Fabryczna na Fabrycznej i Warszawska na Warszawskiej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


n
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.


Radny Maciej Baranowski: zapytał czy pieniądze zostaną przeznaczone z funduszu profilaktyki alkoholowej?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że tak.


Radny Michał Jaśniewicz: powiedział, że jest pewna niezgodność między uchwałą, a uzasadnieniem, ponieważ „mówi” się o tym, że służy to częstemu podejmowaniu interwencji przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, natomiast fundusz zasila tylko konto policji.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że opłacamy pracowników policji, ponieważ nie są oni naszymi pracownikami. Pracownicy Straży Miejskiej pracują na etatach, są wiec naszymi pracownikami. Często zdarzają się wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej, zwłaszcza w soboty i niedziele. Środki „trafiają” wyłącznie do Policji, ponieważ nie są naszymi pracownikami.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.


o)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


p)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał kto w takiej sytuacji sprawuje władzę?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że obecny sołtys.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo.


q)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowo.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowo.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowo.


r)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.


s)

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.


t)
Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.


u)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


w)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Pkt 4

radny Maciej Baranowski: zapytał jaki będzie koszt naprawy pozimowych dziur drogowych?
Jaki % tych dziur będzie reklamowany?


radny Mirosław Chudy: zapytał czy łatanie dziur na chodniku za pomocą przyklepywania dziur łopatą jest nową technologią, tak jak miało to miejsce przy budynku Straży Pożarnej?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego powiedział, że nie jest to droga gmina.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że oszacowanie będzie zapewne trudne, ponieważ łatanie dziur trwa cały rok. Dodał, że zima była bardzo sroga. Były wyższe koszty odśnieżania, usuwania, wywożenia, posypywania solą. Po drugie ta długa zima poczyniła większe straty niż normalnie. Gwarancja natomiast obowiązuje przez trzy lata. Zaproponował, że w czerwcu, czyli kiedy minie pierwszy sezon zostanie podana informacja dotycząca kosztów naprawy dziur.


radny Maciej Baranowski: powiedział, że jest to proces ciągły i dobrze jest to robione. Natomiast skala zniszczenia jest przepotworna, np. ul. Paderewskiego cała nadaje się do wylania, bo jest tam dziura przy dziurze.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że zaplanowany jest remont całej drogi nr 15. W tej chwili trwają uzgodnienia i w tym roku zrobiona ma być pierwsza część od strony Gniezna. Zaplanowany jest remont całego odcinka od Gniezna przez Wrześnię.


Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak o godz. 17.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa

Przewodniczący komisji
komunalno-finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.