BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14101762
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
z 26 kwietnia 2010 r.
Pkt 1

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 13.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.Pkt 2

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).Pkt 3

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poinformował, że podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia br. do porządku obrad wprowadzony zostanie projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Poprosił także by projekt ten zapisać w pkt.5j, a projekt zapisany w ppkt. j zapisać jako pkt.5k.

    i) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.


a) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego.


b) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


c) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w związku z tym, iż nie ma wymogu tworzenia klas sportowych w zespołach szkół, jest wymóg posiadania przez zespół szkół sali gimnastycznej?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że wymogu takiego nie ma, choć sala gimnastyczna powinna być.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie.


d) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie.


radny Bronisław Dankowski zapytał czy była tylko jedna propozycja?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że z otrzymanych dokumentów wynika, że była tylko jedna propozycja.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że jeśli nie ma przeszkód formalnych to należy uszanować wolę społeczności szkolnej i nie wszczynać niepotrzebnych dyskusji.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie.


e) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.


radny Marek Kołodziejczyk: powiedział, że w momencie przekształcania przedszkoli ustaliliśmy, że w ciągu dwóch lat „dojdziemy” do 75% dofinansowania, a robimy to już teraz, czy nie jest to za szybko?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że z analizy przede wszystkim kosztów budżetu, kosztów które ustawowo pojawiają się po stronie wydatków budżetowych pojawiły się takie kwoty i składniki, które uzasadniają wprowadzenie podstawy 75%. Będzie to kwota, która będzie akceptowaną kwotą przez przedszkola niepubliczne. Będzie jakimś elementem, który nie będzie powodował problemów, bo jest wiele niejednoznaczności. Nasza wiedza została w pewien sposób zweryfikowana i dziś możemy przyjąć, że to 75% podstawy budżetowej będzie kwotą odpowiednią.


Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy dotacje mogą być kontrolowane przez komisję rewizyjną?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie widzi przeszkód. Jeżeli będzie to w planie pracy komisji, to oczywiście nie ma problemu.


radny Bronisław Dankowski odnośnie §13 pkt. 3 powiedział, że czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w zespole, a nie jednoosobowo. Uważa, że wszystkie czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w zespole, ponieważ jednoosobowo budzą wątpliwości.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że co do zasady zgadza się, iż lepiej jeśli kontrola jest wieloosobowa, w związku z czym zaproponował wykreślenie sformułowania „jednoosobowo lub”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.


f) Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września.


radny Sylwester Jałoszyński: zaproponował możliwość przeniesienia lokalu wyborczego w Chwalibogowie ze Szkoły Podstawowej do świetlicy wiejskiej.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w sytuacji gdyby przy świetlicy był podjazd ułatwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnych byłby to dodatkowy argument by zgłosić to do PKW. Zmienianie tylko ze względu na to by przenieść lokal wyborczy z jednego miejsca do drugiego nie spotkałoby się raczej z aprobatą komisji.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w związku z przydzieleniem lokali wyborczych w poszczególnych wsiach mogą wnioskować tylko te, które są sołectwami czy również inne wsie?


Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że przy ewentualnych nowych podziałach na obwody głosowania można operować całymi granicami sołectw. Nie jest zalecany podział sołectwa na części. Ponadto społeczność Neryngowa raczej woli głosować w Kaczanowie. Dzielić sołectwa na pół nie powinno się, takie jest zalecenie PKW Delegatury w Koninie.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września.


g) Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:podziału Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


h) Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy planowane są prawybory?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie planujemy organizowania prawyborów.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


j) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


k) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały wraz autopoprawką w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


radny Sylwester Jałoszyński powiedział że na komisji rozwoju wsi złożył wniosek o dopisanie budowy „mini orlików” w Chwalibogowie i miało to być dopisane, a nie jest. Na wymienione boiska przeznaczona jest kwota 450 tys, natomiast na budowę boiska w Nowym Folwarku jest 1mln 200 tys zł, jest to rażąca różnica. Co w tych „mini orlików” za 400 tys będzie zrobione?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że do tej puli, która jest w budżecie dołożone będą pieniądze zewnętrzne. Taka jest koncepcja i możliwość, a więc zabezpieczając pieniądze w budżecie drugą połowę będzie można odzyskać z środków zewnętrznych.


radny Mirosław Zgoliński powiedział, że na Komisji Rozwoju Wsi ustalone zostało, iż dopisane będą inne wioski. Mówiono o Chwalibogowie ale, ponieważ doszliśmy do wniosku, że w takim układzie musielibyśmy wpisać wszystkie wioski, które należą do naszej gminy, a z tych wpisano do realizacji w tym roku Bierzglinek i Węgierki. Inne wioski zostały dopisane tylko dlatego byśmy nie musieli się co chwilę spotykać.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie jest tak, że wpisując dowolną liczbę miejscowości będziemy mieć tyle środków, że można będzie w każdej miejscowości zbudować boisko ze sztucznej nawierzchni. Odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, która wydawała się najbardziej odpowiednią do tego żeby móc w oparciu o istniejące możliwości, programy dokonać decyzji. Czasami okazuje się, że nasz wniosek nie zostaje wybrany i nie możemy mieć żalu, że kiedyś ktoś dał propozycję zgłoszenia wniosku, a następnie okazuje się, że nasz nie zostaje wybrany. To, że my wpiszemy zadanie w budżecie nie znaczy, że dojdzie do realizacji. Nazwy miejscowości zostały wpisane w wyniku dyskusji, analizy możliwości pozyskania środków zewnętrznych w tym przypadku ma to być realizowane w ramach programu „Z nami warto”.


radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że jeżeli sołectwo Gutowo Małe ubiega się o dofinansowanie, warunkiem jest posiadanie planu odnowy miejscowości, dlatego ma obawę, że w przypadku gdy zostaną pieniądze i w przypadku kiedy dana miejscowość nie będzie wpisana w tym programie nie będzie mogła się ubiegać o te środki.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jak nie jest zapisane to nie można się starać, jednak kiedy mieszkańcy przeczytają, że dana miejscowość jest wpisana to będą to odbierać wręcz jako obietnicę pozyskania środków, a nie dopisanie w razie ewentualnych środków.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak zaproponował by rozważono możliwości nowych nasadzeń, nowych alei kasztanowców, a te stare niestety powinno się wyciąć.


radny Sylwester Jałoszyński zapytał czy Chwalibogowo zostanie dopisane do programu „mini orlików”?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Chwalibogowo może doczeka się „orlika”.


radny Bronisław Dankowski: dodał, że w sytuacji kiedy Chwalibogowo uzyska środki z programu „mini orlika” straci szansę na realizację „orlika”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 14.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.