BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13697639
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10

UCHWAŁA NR XXXI/417/10
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 kwietnia 2010 r.


w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała niniejsza określa:

1) typ szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września przez osoby prawne lub fizyczne, na które z budżetu Miasta i Gminy Września udzielana jest dotacja,

2) zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji,

3) podstawę obliczenia dotacji,

4) tryb udzielania i rozliczania dotacji,

5) zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji,

7) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

§ 2. Dotacja jest udzielana na niepubliczne:

1) przedszkola,

2) inne formy wychowania przedszkolnego (punkty i zespoły przedszkolne),

3) szkoły podstawowe,

4) gimnazja.

§ 3. Ile razy w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, gimnazjum;

2) uczniu – należy przez to rozumieć także, dziecko w przedszkolu;

3) uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

4) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, prowadzącą szkołę niepubliczną;

5) organie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Września;

6) roku rozliczeniowym – należy przez to rozumieć rok budżetowy, w którym została udzielona dotacja.

§ 4.1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę.

2. Wniosek o udzielenie dotacji organ prowadzący szkołę składa organowi dotującemu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę;

2) imię, nazwisko oraz funkcję lub stanowisko osoby reprezentującej organ prowadzący szkołę;

3) nazwę i adres szkoły;

4) numer telefonu;

5) typ szkoły;

6) numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych;

7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły, na który będzie przekazywana dotacja;

8) planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata szkolne.

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wszelkie zmiany danych określonych we wniosku podlegają przedłożeniu organowi dotującemu.

Podstawa obliczenia dotacji oraz jej wysokość

§ 5.1. Podstawą obliczenia dotacji jest:

1) dla uczniów przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego – wysokość wydatków bieżących ponoszonych na ucznia przedszkola prowadzonego przez organ dotujący, z tym że na ucznia niepełnosprawnego również wysokość kwoty subwencji przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Września;

2) dla uczniów szkół, w których uczeń spełnia obowiązek szkolny – wysokość kwoty subwencji przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;

3) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju – wysokość kwoty subwencji przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Podstawą do wyliczenia kwoty dotacji na ucznia przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego jest:

1) kwota wydatków bieżących ustalona w uchwale budżetowej na dany rok na przedszkola publiczne;

2) liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Do czasu ustalenia wysokości dotacji na ucznia danego typu szkoły na dany rok budżetowy, dotacja będzie udzielana w wysokości ponoszonej na ucznia w poprzednim roku budżetowym.

4. Za okres wymieniony w ust. 3 zostanie dokonane wyrównanie udzielonej dotacji.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji miesięcznej na ucznia szkoły niepublicznej:

1. Prowadzącym niepubliczne przedszkola przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Prowadzącym niepubliczne oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

3. Prowadzącym niepubliczne punkty i zespoły przedszkolne, o których mowa w art. 14a i 14c ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Prowadzącym niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, szkole podstawowej przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Września w przeliczeniu na jednego ucznia.

6. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Września z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez daną szkołę lub otrzymania przez Miasto i Gminę Września dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez tę szkołę, wysokość dotacji dla poszczególnych szkół realizujących zadania może zostać podwyższona o kwotę otrzymaną dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

7. Kwotę dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w górę.


Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 7.1. Organ prowadzący szkołę, uprawniony do otrzymania dotacji, podaje informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.

2. Dotacja przysługuje na każdego ucznia szkoły.

§ 8. 1. Informacja o liczbie uczniów powinna być dostarczona w ciągu pierwszych 5 dni roboczych każdego miesiąca w formie elektronicznej aplikacji, stosowanej do naliczenia dotacji, w której dane o uczniu zawierają: imię i nazwisko ucznia, PESEL, adres zamieszkania.

2. Do 7 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę ma obowiązek złożenia organowi dotującemu zbiorczą informację o liczbie uczniów w danym miesiącu w formie podpisanego dokumentu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokument, o którym mowa w ust.2, podpisuje organ prowadzący szkołę lub dyrektor szkoły.

4. Jeśli do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, o której mowa w ust.1, w załączniku do informacji przekazuje dane o uczniach z innych gmin.

5. Organ prowadzący szkołę lub dyrektor szkoły zobowiązany jest niezwłocznie dokonać korekty informacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli zaistniały ku temu podstawy.

6. Kwotę nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji uwzględnia się przy naliczeniu dotacji na kolejny miesiąc.

§ 9.1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji, o której mowa w § 8.

2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły wskazany przez organ prowadzący szkołę.

3. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji zaprzestania działalności szkoły.

§ 10.1. Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie dotacji obejmuje oddzielnie każdą szkołę.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji składa się do organu dotującego do dnia:

1) 31 lipca - za okres styczeń-czerwiec,

2) 21 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za okres styczeń-grudzień.

4. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, organ prowadzący szkołę przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią część dotację.

5. Organ prowadzący szkołę, który przekazuje w trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w ust.1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.

Tryb i zakres przeprowadzania kontroli

§ 11. Szkoły, otrzymujące dotacje, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość naliczenia i wykorzystania dotacji.

§ 12. Kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji dokonują upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Września pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 13.1.Kontrola może być planowana lub doraźna.

2.Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczenia i wykorzystania dotacji lub ograniczona do określonego zakresu.

§ 14.1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach wykonywania jej zadań, albo - w miarę potrzeby - w siedzibie organu prowadzącego daną szkołę.

2. Kontrolujący jest uprawniony do prowadzenia postępowania wyjaśniającego niezbędnego dla przeprowadzenia kontroli.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 16.Traci moc uchwała Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Uzasadnienie.


Zgodnie z zapisem w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego szkół podstawowych i gimnazjów oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.