BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13695459
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010

UCHWAŁA NR XXXI/414/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 28 kwietnia 2010 r.


w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrześni – uchwała nr XIV/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27.07.1999 r. ze zmianami: uchwała nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r. Oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

1) rysunek planu w skali 1:1000 zwany dalej rysunkiem - stanowiący załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

1. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania:

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,

2) granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz usuwania się mas ziemnych

3) granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

4) granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych

2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i tereny chronione w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone niebezpieczeństwem osunięcia się mas ziemi.

§ 3.

Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni;

3. usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, tj.: handel, gastronomię, kulturę, edukację, opiekę zdrowotną i nie wytwarzają dóbr materialnych,

4. działalności produkcyjnej - należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą bezpośrednio dobra materialne,

5. uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,

6. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować się żadne elementy zabudowy

§ 4.

1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały są tereny zabudowy o charakterze produkcyjnym, oznaczone na rysunku symbolem – P,

2. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,

§ 5.

Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez stosowanie jednorodnych parametrów dla projektowanych budynków, określonych niniejszą uchwałą, w tym wysokości budynków i formy dachu,

§ 6.

Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy realizować poprzez:

1) minimalizację emisji zanieczyszczeń, poprzez realizację ogrzewania budynków w oparciu o paliwa nie powodujące zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, ponad obowiązujące normy z wyłączeniem paliw węglowych w nowoprojektowanych budynkach,

2) zakaz odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu i składowania odpadów stałych,

3) nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp i rowów melioracyjnych,

4) masy ziemne powstałe w wyniku prac ziemnych i fundamentowania należy gromadzić w wyznaczonym miejscu i wywozić zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§7.

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i tereny chronione w myśl ustawy o ochronie zabytków.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na budowę przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§8.

Ze względu na specyfikę planu na obszarze objętym planem nie wyznacza się przestrzeni publicznych.

§ 9.

Dopuszcza się podział działek prostopadle do przyległych dróg z zachowaniem minimum 30 m szerokości frontu działki i minimalnej powierzchni 3000 m2. Nie zachodzi przypadek konieczności scalania nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych.

§10.

1. Tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem P przeznacza się pod działalność produkcyjną, w tym składy, bazy i magazyny oraz uzupełniające usługi.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem P ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe produkcja,

2) przeznaczenie uzupełniające dopuszczalne usługi, w zakresie nie większym niż 30% powierzchni terenu,

3) prawo do lokalizacji budynków produkcyjnych, biurowych, usługowych i gospodarczych w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy, do wysokości max. 15 m, mierzone od poziomu gruntu do kalenicy,

4) obowiązek sytuowania budynków, o których mowa w pkt.3 o wyeksponowanej elewacji frontowej i wysokich walorach architektonicznych od strony przyległych dróg publicznych,

5) dopuszcza się realizację dachów płaskich oraz wielospadowych o kącie nachylenia połaci 15-500,

6) prawo do zabudowy max. 50% powierzchni działki,

7) obowiązek zachowania min. 30% powierzchni biologicznie czynnej,

8) prawo do grodzenia działek ogrodzeniem ażurowym o wysokości max 180 cm z zakazem stosowania pełnego muru i elementów prefabrykowanych,

9) prawo do zadrzewienia i zalesienia terenów biologicznie czynnych niezabudowanych,

10) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg na warunkach zarządcy drogi,

11) dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi należy zapewnić zabezpieczenia techniczne dla ochrony przed uciążliwościami akustycznymi wywołanymi ruchem kolejowym,

12) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych w ilości minimum 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

13) na całym terenie obowiązują odpowiednio ustalenia § 5-9 i § 11.


§11.

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych na warunkach dostawcy,

2) W przypadku zaistnienia konieczności budowy konsumentowych stacji transformatorowych przewiduje się ich realizacje jako odrębne obiekty budowlane lub obiekty stanowiące cześć innych budynków. Liczba i lokalizacja konsumentowych stacji transformatorowych zostaną określone w projektach techniczno-budowlanych opracowanych na podstawie warunków przyłączenia do sieci el-en W zależności od sposobu docelowego zagospodarowania działki. W przypadku realizacji stacji wbudowanych w inne budynki, pomieszczenia przeznaczone na stacje transformatorową winny spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach i być zlokalizowane w miejscu dostępnym z poziomu drogi dojazdowej. Do stacji, w których cześć urządzeń stanowić będzie majątek przedsiębiorstw energetycznego winien być zapewniony całodobowy dostęp służb eksploatacyjnych ENEA S.A.

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do oczyszczalni ścieków, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

4) odprowadzenie wód opadowych z budynków w ramach poszczególnych działek budowlanych do terenu, odprowadzenie wód opadowych z projektowanych ciągów komunikacyjnych do tymczasowo do istniejących rowów melioracji szczegółowej przy zastosowaniu urządzeń oczyszczających, docelowo do systemu kanalizacji deszczowej,

5) zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych lub wodociągu wiejskiego,

6) zaopatrzenie w gaz: docelowo zakłada się pełną gazyfikację terenu,

7) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów,

2. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN oznaczonych na rysunku prawo do ich skablowania i przełożenia. Przy zachowaniu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN zgodnie z oznaczeniem na rysunku, wskazanie do zachowania strefy ochronnej linii oznaczonej na rysunku, w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

§12.

Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następujące stawki służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów zabudowy produkcyjnej (P) - 25 %.

§13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/414/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 kwietnia 2010


Burmistrz Miasta i Gminy Września przystąpił do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe na podstawie uchwały Nr XVII/214/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.09.2008 r.

Po ogłoszeniu w biuletynie Wieści z Ratusza Komunikatu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ukazał się w dniu 1 grudnia 2008 r., a w dniu 18.03.2009 r., wystąpiono na piśmie do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie.
Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt planu wraz z prognozą finansową i prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie zgodność ustaleń planu ze Studium.
Na obszarze objętym planem nie była wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Projekt planu został zaopiniowany przez organy obowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozytywnie uzgodniony przez organa właściwe do uzgadniania miejscowych planów.
Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 1 października 2009 r. informację o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie od 9.10.2009 – 30.10.2009 r. (uwagi i wnioski do 16.11.2009 r.)
Do udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz nie złożono żadnej uwagi dotyczącej planu.
Dnia 15 grudnia 2009 r. została podjęta przez Radę Miejską we Wrześni uchwała Nr XXVIII/362/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r., Nr KN.I-10-.0911 – 46/10 uchwała została unieważniona ze względu na istotne naruszenia prawa.
Po uzupełnieniu treści uchwały zaistniała możliwość i potrzeba jej podjęcia.
Uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana wojewodzie w celu oceny i zgodności z przepisami prawa.


 

PODSUMOWANIE

sporządzone zgodnie z art. art. 43 ust.2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) do dokumentu – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Nr XVII/214/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia z dnia 29.05.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.
Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określonej w art.17 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
W czasie toczącej się procedury planistycznej weszła w życie 15 listopada 2008r. ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), która wprowadziła obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. Burmistrz Wrześni wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.
W oparciu o powyższe uzgodnienia i z uwzględnieniem ustawy z dnia 3 października 2008r. została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
W projekcie planu uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania.
W jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie min. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia 14.09.2009 r., pismo: nr RDOŚ-30-00.III-7041-1395/09/nb oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dnia 18.08.2009 r., pismo: NS-72/5-6(2)/2009.
W dniach od 9.10.2009 r. do 30.10.2009 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego.
W dniu 19.10.2009r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i wyznaczony został termin, w którym można było wnieść uwagi i wnioski do projektu planu miejscowego, do 16.11.2009r.
Stosownie do art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 01.10.2009r. informację o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie od 9.10.2009 do 16.11.2009 r.
W odniesieniu do wyłożonego projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga. Rozpatrzenie uwag przez Radę Miejską we Wrześni stanowi załącznik do uchwały Nr XXXI/414/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010 r. przyjmującej projekt w/w planu miejscowego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.